Negocjacje, wywłaszczenie i odszkodowanie w procesie zakładania cmentarzy w Polsce zarys problematyki

Autor

  • Piotr Lis Poznan University of Economics and Business, Department of Business Activity and Economic Policy

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-1117.35.03

Słowa kluczowe:

wywłaszczenie, odszkodowanie, cmentarze, Polska

Abstrakt

W opracowaniu podjęto problematykę funkcjonowania nietypowego rynku nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod cmentarze. W Polsce występuje potrzeba powiększania i zakładania nowych cmentarzy. Nieliczne gminy potrafią skutecznie przeprowadzić takie inwestycje. Największe trudności występują w miastach.

Celem niniejszego artykułu było zarysowanie problematyki negocjacji, wywłaszczeń i odszkodowań w procesie realizacji inwestycji w Polsce. W procesie negocjacji pomiędzy gminą a podmiotem prywatnym realizowanym dla nabycia gruntów przeznaczonych pod cmentarze dowiedziono, że gmina musi zakładać koszt realizacji inwestycji na około 55% ceny zakupu gruntów, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na danym rynku lokalnym. W opracowaniu wskazano na ograniczenia związane z lokalizacją inwestycji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz ograniczenia w zakresie efektywnego przeprowadzenia rokowań o nabycie gruntów przeznaczonych pod cmentarz w drodze umowy. Wskazano, że głównym problemem jest szkoda lokalizacyjna (zaistniała lub nie), która w znacznym stopniu przyczynia się do zablokowania trybu umownego wykupu gruntu i zasadniczo komplikuje i przeciąga w czasie zakończenie procedury wywłaszczeniowej.

Bibliografia

Bennett G., Davies PJ., 2015, Urban cemetery planning and the conflicting role of local and regional interests, “Land Use Policy”, 42: 450–459.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.08.011

Bieniek G., Gdesz M., Matusik G. Mzyk E., Kalus S., 2012, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, LexisNexis Polska Sp. z o.o., Warszawa.
Google Scholar

Brzezicki T., Fisz I., 2014, Lokalizacja Cmentarza, “Nieruchomości”, 4: 12–15.
Google Scholar

Canofari P., Marini G., Scaramozzino P., 2013, To sleep, perchance to dream: Prices for funeral homes in US states, Research Paper Series, 11/2 (260), CEIS, University of Rome.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2199481

Coutts C., Basmajian C., Chapin T., 2011, Projecting landscapes of death, “Landscape and Urban Planning”, 102 (4): 254–261.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.05.005

Deering B., 2010, From anti-social behaviour to X-rated: Exploring social diversity and conflict in the cemetery, [in:] Madrell A., Sidaway J.D. (eds.), Deathscapes: Spaces for Death, Dying, Mourning and Remembrance: 75–94, Ashgate, Farnham.
Google Scholar

Dmochowska-Dudek K., 2011, Obiekty NIMBY jako przykład konfliktowych inwestycji na terenach mieszkaniowych – teoretyczny zarys problemu, “Space – Society – Economy”, 10: 29–56.
Google Scholar

Faye B., Channac F., 2017, A hedonic approach to burial plot value in French cemeteries, “Urban Studies”, 54 (12): 2835–2855.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0042098016655036

GUS – Główny Urząd Statystyczny, 2015, Życie religijne w Polsce, Warszawa.
Google Scholar

Harrington D., Treber J., 2013, Cemeteries and mortuaries: Better together or apart?, Regulation (Winter 2012–2013): 40–47.
Google Scholar

Herman A., 2010, Death has a touch of class: Society and space in Brookwood Cemetery, 1853–1903, “Journal of Historical Geography”, 36 (3): 305–314.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhg.2009.11.001

Hussein I., Rugg J., 2003, Managing London’s dead: A case of strategic policy failure, “Mortality”, 8 (2): 209–221.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/1357627031000087433

Kjøller CP., 2012, Managing green spaces of the deceased: Characteristics and dynamics of Danish cemetery administrations, “Urban Forestry & Urban Greening”, 11(3): 339–348.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2012.02.002

Klima E., 2011, Przestrzeń religijna miasta Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 1–426.
Google Scholar

Kolbuszewski J., Karasek K., 1996, Cmentarze, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
Google Scholar

Longoria T., 2014, Are we all equal at death? Death competence in municipal cemetery management, “Death Studies”, 38 (6): 355–364.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/07481187.2013.766655

NIK – Najwyższa Izba Kontroli, 2016, Zarządzanie Cmentarzami Komunalnymi. Informacja o wynikach kontroli, LPO.430.002.2016 Nr ewid. 155/2016/P/16/087/LPO, Delegatura w Poznaniu, Warszawa.
Google Scholar

Niţă M.R., Iojă I.C., Rozylowicz L., Onose D.A., Tudor A.C., 2014, Land use consequences of the evolution of cemeteries in the Bucharest Metropolitan Area, “Journal of Environmental Planning and Management”, 57: 1066–1082.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/09640568.2013.815607

RSan – Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 roku w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze, Dz.U., 1959, nr 52, poz. 315.
Google Scholar

Skłodowski J.T., 2013, Cmentarze na Żmudzi. Polskie ślady przeszłości Obojga Narodów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa.
Google Scholar

SN, 2016, Wyrok Sądu Najwyższego z 20 października 2016 roku, II CSK 53/16.
Google Scholar

Swensen G., Nordh H., Brendalsmo J., 2016, A green space between life and death – a case study of activities in Gamlebyen Cemetery in Oslo, Norway, “Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography”, 70 (1): 41–53.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00291951.2015.1102169

Tobiasz-Lis P., 2016, Czas w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/8088-379-6

UCiCHZ – Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, tekst jednolity, Dz.U., 2017, poz. 912.
Google Scholar

UPiZP – Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jednolity, Dz.U., 2017, poz. 1073, ze zm.
Google Scholar

Wickersham ME., Yehl R., 2013, Public cemetery: Meeting new challenges in a time of change, “Public Manager”, 42 (4): 62–65.
Google Scholar

Wiercińska A., 2012, Cmentarze łódzkie na tle rozwoju ludnościowego i przestrzennego miasta, “Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, 1: 207–220.
Google Scholar

Woodthorpe K., 2011, Sustaining the contemporary cemetery: Implementing policy alongside conflicting perspectives and purpose, “Mortality”, 16: 259–276.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/13576275.2011.586125

WSA w Bydgoszczy, 2013, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2013 roku, II SA/Bd 1119/12.
Google Scholar

WSA w Lublinie, 2012, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Lublinie z dnia 7 lutego 2012 roku, III SA/Lu 497/11.
Google Scholar

Zuziak Z.K., 1995, Rozwiązywanie konfliktów środowiskowych w gospodarce przestrzennej, [in:] Salomon et al. (eds.), Gospodarka samorządów terytorialnych w świetle doświadczeń amerykańskich, Fundacja Promocji Czystych Technologii TECHEKO, Łódź, AB.
Google Scholar

Opublikowane

2019-03-30

Jak cytować

Lis, P. (2019). Negocjacje, wywłaszczenie i odszkodowanie w procesie zakładania cmentarzy w Polsce zarys problematyki . Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, (35), 47–57. https://doi.org/10.18778/1508-1117.35.03