Deontologiczne zasady dobrej administracji w dokumentach UE. Uwagi o ich wdrażaniu w Polsce

Autor

  • Alina Walenia University of Rzeszów, Faculty of Economics, Department of Economic Policy

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.22.1.04

Słowa kluczowe:

principles of ethics in local government administration, European Code of Good Administrative Behaviour

Abstrakt

The proper functioning of local-government administration means not only improving legal and organisational solutions, but mainly officials abiding by ethical principles. Therefore, an important role in the process is played by the ethical standards of good administration referred to in the European Code of Good Administrative Behaviour. The principles apply to the assessment of the operation of public administration. They reflect the duties of the administration towards the citizens. The purpose of this paper is to assess the importance of the principles of ethics as a factor conditioning the efficient operation of local government administration. The questionnaire research carried out among local government staff and their stakeholders enabled the identification of the most frequent irregularities in the work of the officials and indicates the importance of the principles of ethics in the process of eliminating irregularities.

Bibliografia

Bugdol, W. (2008). Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Google Scholar

Czajka, Z. (2012). Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.
Google Scholar

Izdebski, H., & Kulesza, M. (2004). Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Warszawa: Wydawnictwo Liber.
Google Scholar

Izdebski, H. (2010). Kodyfikacja etyki w służbie publicznej – doświadczenia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej. Diametros, 25, 20–29.
Google Scholar

Kowalczyk, L. (2008). Współczesne zarządzanie publiczne jako wynik procesu zmian z podejściu do administracji publicznej. Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, 11(1), 4–14.
Google Scholar

Lipowicz, I. (2005). Prawo obywatela do dobrej administracji, referat z konferencji „Dobra Administracja” posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.
Google Scholar

Modzelewski, P. (2012). System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
Google Scholar

Suchodolski, B. (2012). Kodeks etyczny jako narzędzie służące do podnoszenia jakości usług administracji publicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 21(94), 153–169.
Google Scholar

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej. Dz.Urz. UE 201.C285/3 z 29.09.2011.
Google Scholar

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Dz.Urz. UE 2016 C 202.
Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Google Scholar

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U.2017, poz. 1257.
Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2017, poz. 201.
Google Scholar

Zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilne. M.P. 2011, nr 93 poz. 953.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-03-30

Jak cytować

Walenia, A. (2019). Deontologiczne zasady dobrej administracji w dokumentach UE. Uwagi o ich wdrażaniu w Polsce. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 22(1), 69–83. https://doi.org/10.18778/1899-2226.22.1.04

Numer

Dział

Artykuł