Artykuł recenzyjny monografii autorstwa Michała Ziółkowskiego pt. Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej. Studium z prawa konstytucyjnego. Warszawa 2021, Wolters Kluwer, ss. 516

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.105.15

Downloads

Download data is not yet available.

References

Jaworski, Władysław Leopold. 1891. Zarys teoryi wynagrodzenia szkody. Lwów: „Ekonomista Polski”.
Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1550 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 20.01.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. z 2011 r. nr 34 poz. 173).
Google Scholar

Wyrok SN z 7.05.2004 r., I CK 624/03, LEX nr 197446.
Google Scholar

Wyrok TK z 4.12.2001 r., SK 18/00, LEX nr 50257.
Google Scholar

Wyrok TK z 23.09.2003 r., K 20/02, LEX nr 80984.
Google Scholar

Wyrok TK z 27.09.2012 r., SK 4/11, LEX nr 1217992.
Google Scholar

Wyrok TK z 27.10.2015 r., SK 9/13, LEX nr 1821110.
Google Scholar

Published

2023-12-22 — Updated on 2024-02-15

Versions

How to Cite

Haczkowska, M. (2024). Artykuł recenzyjny monografii autorstwa Michała Ziółkowskiego pt. Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej. Studium z prawa konstytucyjnego. Warszawa 2021, Wolters Kluwer, ss. 516. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 105, 233–243. https://doi.org/10.18778/0208-6069.105.15 (Original work published December 22, 2023)

Issue

Section

Other