Franciszek Jaworski (1873–1914) – pierwszy historiograf biżuterii polskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2084-851X.11.06

Słowa kluczowe:

Franciszek Jaworski, biżuteria, biżuteria patriotyczna, historiografia biżuterii

Abstrakt

Artykuł dotyczy postaci lwowskiego historyka, antykwariusza, kolekcjonera, dziennikarza, publicysty Franciszka Jaworskiego (1873–1914). Jego prace poświęcone polskim pierścieniom historycznym z lat 1911–1913 są pierwszymi, które dokumentują te przedmioty, pochodzące z końca XVIII stulecia i z wieku XIX.

Zwłaszcza praca o pierścieniach powstała w 1913 roku wywarła znaczący wpływ na późniejsze piśmiennictwo poświęcone polskiej biżuterii. Jej autor był pierwszym badaczem postrzegającym pierścień jako ważny obiekt historyczny, dokument kultury minionych czasów, na pozór tylko przedmiot drobny, pozbawiony znaczenia.

Zabytki zebrane w pracy Pierścienie historyczne polskie podzielił Jaworski na grupy uporządkowane chronologicznie. Cztery najstarsze pierścienie odnosiły się do schyłku Rzeczypospolitej, a pozostałe 114 wiązały się z osobami i wydarzeniami XIX wieku (ostatni z pierścieni pochodził z 1894 roku).

Typologia pierścieni wprowadzona przez Franciszka Jaworskiego stała się ważna dla późniejszych systematyzacji polskiej biżuterii. Choć była to grupa dzieł przygodnie przez niego zebranych, stała się dla kolejnych generacji podstawą do wyodrębnienia nowej kategorii biżuterii, znanej dziś jako „biżuteria patriotyczna”. Z tego powodu Franciszka Jaworskiego należy traktować jako pierwszego ich historiografa, który swoim opracowaniem zwrócił uwagę na potrzebę badań na tym nierozpoznanym polu.

Bibliografia

Album pamiątek 1913 – Album pamiątek roku 1863, ze wstępem Franciszka ­Jaworskiego, Lwów 1913.
Google Scholar

CHAREWICZOWA 1938 – Łucja Charewiczowa, Historiografia i miłośnictwo Lwowa, Lwów 1938.
Google Scholar

JAWORSKI 1910 – Franciszek Jaworski, Medaliony polskie. Zbiór rodziny Przybysławskich, Lwów 1910.
Google Scholar

JAWORSKI 1911 – Franciszek Jaworski, Pierścienie historyczne, „Na Ziemi Naszej”, nr 1 (1911), s. 3–5; nr 2 (1911), s. 2–4; nr 3 (1911), s. 3–5; nr 4 (1911), s. 5–7; nr 5 (1911), s. 1–3; nr 6 (1911), s. 4–6; nr 7 (1911), s. 4–5; nr 8 (1911), s. 5–6; nr 9 (1911), s. 3–5; nr 10 (1911), s. 1–3; nr 16 (1911), s. 4–5; nr 17 (1911), s. 4–6; nr 18 (1911), s. 2–4; nr 19 (1911), s. 3–6; nr 20 (1911), s. 3–4.
Google Scholar

JAWORSKI 2017 – Franciszek Jaworski, Pierścienie historyczne polskie, Sandomierz 2017.
Google Scholar

JEDYNAK 2007 – Stanisław Jedynak, Obchody patriotyczne we Lwowie w czasach zaborów, [w:] Polski obyczaj patriotyczny od XVIII do przełomu XX/XXI − ciągłość i zmiana, red. naukowa Andrzej Stawarz, Wiesław Jan Wysocki, Warszawa 2007, s. 109–116.
Google Scholar

JULKOWSKA 2016 – Violetta Julkowska, O roli międzynarodowych projektów naukowych prowadzonych w środowisku historyków historiografii w XXI wieku, [w:] Historia. Ciągłość i zmiany. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Maternickiemu, red. naukowa Mariola Hoszowska, Joanna Pisulińska, Paweł Sierżęga, Rzeszów 2016.
Google Scholar

JURKOWSKA 2014 – Hanna Jurkowska, Pamięć sentymentalna. Praktyki pamięci w kręgu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk i w Puławach Izabeli Czartoryskiej, Warszawa 2014.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323515500

LECHICKI 1964–1965 – Czesław Lechicki, Jaworski Franciszek (1873–1914), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 11, Wrocław etc. 1964–1965, s. 105–106.
Google Scholar

LETKIEWICZ 2019 – Ewa Letkiewicz, Polska biżuteria patriotyczna. Terminologia, definicje, znaczenia i konteksty, [w:] Biżuteria w Polsce. Konteksty, zbiory, ekspozycje, red. naukowa Katarzyna Kluczwajd, Toruń 2019 („Rzemiosło Artystyczne i Wzornictwo w Polsce”), s. 31–39.
Google Scholar

LETKIEWICZ 2020 – Ewa Letkiewicz, „Pamiątka narodowa”. Kilka uwag o zmianie denotacji terminu w kontekście badań nad kulturą ziem polskich w XIX wieku, [w:] Paragone. Pasaże sztuki, Księga
Google Scholar

Jubileuszowa Profesora Lechosława ­Lameńskiego, red. Elżbieta Błotnicka-Mazur, Anna Dzierżyc-Horniak,
Google Scholar

Magdalena Howrus-Czajka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, s. 507–519.
Google Scholar

LUBCZYŃSKA 2017 – Aleksandra Lubczyńska, Na Ziemi Naszej. Dodatek naukowo-literacki „Kuriera Lwowskiego” (1909–1919) – pismo, jego tematyka i autorzy, [w:] Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa, „Studia i Materiały, t. 5 (2017), red. Lidia Michalska-Bracha, Małgorzata Przeniosło, s. 147–168.
Google Scholar

MICHALSKA-BRACHA 2003 – Lidia Michalska-Bracha, Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie zaborów, Kielce 2003.
Google Scholar

MICHALSKA-BRACHA 2012 – Lidia Michalska-Bracha, W kręgu miłośników przeszłości Lwowa – Franciszek Jaworski i Józef Białynia-Chołodecki, [w:] Znani i nieznani międzywojennego Lwowa, „Studia i Materiały”, t. 3 (2012), red. Małgorzata i Marek Przeniosło, s. 11–26.
Google Scholar

MICHALSKA-BRACHA 2016a – Lidia Michalska-Bracha, Dzieje Lwowa w twórczości historycznej Franciszka Jaworskiego (1873–1914), [w:] Historia. Ciągłość i zmiana. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Maternickiemu, red. naukowa Mariola Hoszowska, Joanna Pisulińska, Paweł Sierżęga, Rzeszów 2016, s. 105–115.
Google Scholar

MICHALSKA-BRACHA 2016b – Lidia Michalska-Bracha, Problematyka ochrony zabytków i pamiątek przeszłości na łamach dodatku literacko-naukowego do „Kuriera Lwowskiego” na przełomie XIX/XX wieku, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”, t. 31 (2016), s. 263–279.
Google Scholar

NICIEJA [b.r.] – Stanisław Sławomir Nicieja, Ogród snu i pamięci. Dzieje Cmentarza Łyczakowskiego oraz ludzi tam spoczywających w latach 1786–2010, Opole [b.r.].
Google Scholar

OPAŁEK 2014 – Mieczysław Opałek, Franciszek Jaworski, „Kurier Lwowski”, nr 111 (1914).
Google Scholar

ORTYL 2005 − Tadeusz Ortyl, Kronika Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego ­Oddział w Sanoku im. Rudolfa Mękickiego 1972–2005, Sanok 2005.
Google Scholar

PAWŁOWSKI 1914 – Bronisław Pawłowski, Franciszek Jaworski, „Kwartalnik Historyczny”, R. 28 (1914), z. 2, s. 315–316, [online] https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/23516/edition/20776/content?ref=desc [dostęp 6.06.2019].
Google Scholar

Przewodnik 1913 –Przewodnik po wystawie 1863. 1863–1913, Lwów 1913.
Google Scholar

SMIRNOW 2013 – Jurij Smirnow, Powrót Franciszka Jaworskiego do Lwowa, „Kurier Galicyjski”, nr 19 (2013), [online], https://www.kuriergalicyjski.com/kultura/wydarzenia/2674-powr-t-franciszka-jaworskiego-do-lwowa [dostęp 6.06.2019].
Google Scholar

STAWARZ 2007 – Andrzej Stawarz, O scenariuszach polskich świąt narodowych 3 Maja i 11 Listopada obchodzonych po roku 1918, [w:] Polski obyczaj patriotyczny od XVIII do przełomu XX/XXI w. – ciągłość i zmiana, red. naukowa Andrzej Stawarz, Wiesław Jan Wysocki, Warszawa 2007, s. 151–159.
Google Scholar

TOCZEK 2013 – Alfred Toczek, Lwowskie środowisko historyczne i jego wkład w kulturę książki i prasy (1860–1918), Kraków 2013.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-06-30

Jak cytować

Letkiewicz, E. (2021). Franciszek Jaworski (1873–1914) – pierwszy historiograf biżuterii polskiej. TECHNE. Seria Nowa, (7), 107–118. https://doi.org/10.18778/2084-851X.11.06

Numer

Dział

Artykuły