O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Półrocznik TECHNE. Seria nowa jest wydawany przez Katedrę Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego.
W kolejnych tomach prezentowane będą rozprawy związane z trzema zasadniczymi zagadnieniami, do których należą: sztuka dawna w Rzeczypospolitej, teoria i estetyka sztuki nowoczesnej oraz sztuka obszarów pozaeuropejskich. Celem periodyku jest prezentacja głównych nurtów badań prowadzonych w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz współpraca z wiodącymi ośrodkami naukowymi, pozwalająca na publikację tekstów polskich i zagranicznych badaczy dziejów sztuki.

Historia czasopisma

TECHNE/TEXNH – Pismo łódzkich historyków sztuki” ukazało się w czterech numerach wydawanych w latach 2010-2014. Na swoich łamach łączyło wysiłki bardzo wielu autorów, których grono w pierwszym numerze określono jako: pracowników, absolwentów i sympatyków naszej Katedry. Ważną cechą tego przedsięwzięcia była różnorodność podejmowanych tematów, odzwierciedlająca rozliczne zainteresowania badaczy łódzkiego ośrodka. Z naturalnych przyczyn wiele z podejmowanych wtedy zagadnień odnosiło się do samej Łodzi. Po kilku latach wydawniczej przerwy ponownie podejmujemy próbę uruchomienia własnego czasopisma, a słowa o instytucjonalnej dojrzałości nie straciły na aktualności. W pełni doceniając wysiłek związany z powstaniem dotychczasowych numerów TECHNE, pragniemy nawiązać tytułem i szatą graficzną do wydawanych od 2010 r. zeszytów. W założeniach czasopismo łódzkiej Katedry Historii Sztuki będzie półrocznikiem publikującym teksty różnych przedstawicieli badań nad sztuką. Jest naszym celem, aby wśród nich istotną część stanowili zaproszeni do współpracy Autorzy.

Punktacja MEiN: 20 (lipiec 2023)

Proces recenzji

Recenzja tekstów prowadzona jest w formacie double blind review. Każdy artykuł sprawdzany jest przez przynajmniej  dwóch recenzentów. Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego wydają tylko zrecenznowane artykuły naukowe o najwyższym poziome językowym i edytorskim. Nie wydajemy artykułów w ramach prepublikacji.

Formularz recenzji

Polityka OA

Podstawową licencją publikowania artykułów w czasopiśmie jest CC-BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych). Na prośbę Autora istnieje jednak możliwość publikacji na zasadach licencji CC-BY (Uznanie autorstwa).

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.