Czy potrzebujemy państwa i do czego? Rola państwa we współczesnym świecie

Autor

  • Marek Sobczyński University of Lodz, Poland Faculty of Geographical Sciences, Department of Political and Historical Geography and Regional Studies

DOI:

https://doi.org/10.18778/2300-0562.08.01

Słowa kluczowe:

rola państwa, globalizacja, filozofia państwa

Abstrakt

Państwo jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych: prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, socjologii, filozofii, nauk administracyjnych, nauk politycznych, psychologii społecznej, nauk ekonomicznych, historii politycznej i gospodarczej, nauk wojskowych, regionalistyki i oczywiście geografii politycznej oraz geopolityki. W toku dziejów, począwszy od starożytności po czasy współczesne, państwo było bardzo różnie definiowane. Autor wychodzi zatem w swych rozważaniach od analizy elementów składających się na różne definicje państwa. Następnie dokonuje przeglądu klasyfikacji funkcji, które pełni współczesne państwo i analizuje sposób, w jaki są one realizowane w różnych krajach na świecie, próbując odpowiedzieć na pytanie: do czego państwo jest potrzebne obywatelom?

Następnie Autor zwraca uwagę na częste podejmowanie tematyki funkcjonowania państwa w światowej literaturze pięknej zarówno w utworach epickich, jak i w dramatach zarówno w przeszłości, jak i obecnie.

Ostatnim zagadnieniem podjętym w wystąpieniu jest analiza funkcjonowania państw nieuznanych, głównie europejskich i konsekwencje faktu ich wykluczenia ze społeczności międzynarodowej dla życia ich mieszkańców, gospodarki i funkcjonowania ich społeczeństw.

Bibliografia

Baczwarow M., Suliborski A., 2002, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce. Terminologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Czubik P., 2009, Dokumenty z państw nieuznawanych w obrocie cywilnoprawnym, “Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”, 7: 119–133, http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/cfcdddd8-0d15-4c0a-9784-837dad36db8f 22.08.2018.
Google Scholar

Dudek D., Husak Z., Kowalski G., Lis W., 2013, Konstytucyjny system organów państwa, C.H. Beck, Warszawa.
Google Scholar

Jellinek G., 1914, Allgemeine Staatslehre, wyd. 3, Verlag O. Häring, Berlin.
Google Scholar

Kosienkowski M., 2012, Polska i Naddniestrze. Czas na współpracę?, “Nowa Europa Wschodnia”, http://www.new.org.pl/1125-polska-i-naddniestrze-czas-na-wspolprace 22.08.2018.
Google Scholar

Krause F., 2013, (Nie)istniejące państwa, “Po Przecinku”, https://poprzecinku.pl/art/nieistniejace-panstwa/174 20.08.2018.
Google Scholar

Parsons T., 1967, Sociological theory and modern society, Free Press, New York.
Google Scholar

Sidorkiewicz K., 2010, Współczesne ujęcie funkcji państwa, “Studia Elbląskie”, 11: 215–229.
Google Scholar

Storey D., 2001, Territory: the claiming of space, Prentice Hall, Harlow.
Google Scholar

Storey D., 2017, States territory and sovereignty, “Geography”, 102 (3): 116–121.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00167487.2017.12094021

Szczerek Z., 2011, Państwa których nie ma. W Europie są takie cztery, “Światowidz. Inne widzenie świata”, http://swiatowidz.pl/2011/09/panstwa-ktorych-nie-ma-w-europie-sa-takie-cztery/ 20.08.2018.
Google Scholar

Weber M., Gerth H., Mills C. Wright, 1946, From Max Weber: Essays in sociology, Oxford University Press, New York.
Google Scholar

Wolf M., 2010, What is the role of the state?, “Economist’s View”, https://economistsview.typepad.com/economistsview/2010/09/what-is-the-role-of-the-state.html 23.07.2019.
Google Scholar

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Sobczyński, M. (2019). Czy potrzebujemy państwa i do czego? Rola państwa we współczesnym świecie. Studia Z Geografii Politycznej I Historycznej, 8, 13–28. https://doi.org/10.18778/2300-0562.08.01

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>