O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” (wydawane w latach 2012-2019) to czasopismo naukowe w języku polskim (w każdym tomie zamieszczanych jest również kilka artykułów w języku angielskim), w którym przedstawione są zagadnienia teoretyczne i empiryczne podejmowane przez każdą z „tytułowych” dyscyplin. Ich usytuowanie na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych oraz – choć w zdecydowanie mniejszym zakresie – przyrodniczych nadaje profilowi merytorycznemu pisma interdyscyplinarny charakter. Periodyk (rocznik) wydawany jest przez Katedrę Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego. Odzwierciedla w dużym stopniu profil naukowy tej jednostki i zainteresowania badawcze jej pracowników. Na łamach pisma swoje studia i materiały publikują badacze wywodzący się z łódzkiego ośrodka akademickiego, a także innych ośrodków polskich i zagranicznych. Są to zarówno uznani autorzy, jak i debiutujący, których zainteresowania naukowe koncentrują się na szeroko rozumianej problematyce geograficzno-politycznej i geograficzno-historycznej.

Poszczególne numery czasopisma mają jednolitą strukturę wewnętrzną, na którą składają się następujące części: artykuły, recenzje i notatki naukowe. Wszystkie zeszyty są profilowane. Wyraźnie sprecyzowaną tematykę wyraża przyjęty dla danego numeru podtytuł.

Czasopismo kierowane jest do szerokiego grona odbiorców, a więc zarówno pracowników nauki i praktyków odpowiedzialnych za realizację polityki społeczno-gospodarczej na różnych szczeblach (lokalnym, regionalnym, krajowym), studentów geografii, historii, socjologii, nauk politycznych, jak i pozostałych osób zainteresowanych problematyką geograficzno-polityczno-historyczną.

Poszczególne tomy czasopisma przygotowywane są przez kolegium redakcyjne oraz redaktorów tematycznych, reprezentujących następujące nauki: geografię, historię, matematykę, filologię polską i filologię angielską. Wraz z Radą Naukową, składającą się również z przedstawicieli różnych dyscyplin, dokonują oni oceny tomów i propozycji tematycznych przyszłych zeszytów.

Do publikacji kwalifikowane są teksty po recenzjach, posiadające zarówno formę typowego artykułu naukowego, jak i eseju lub innego materiału naukowego.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 12

Strona czasopisma: Studia z Geografii Politycznej i Historycznej

Proces recenzyjny

1. Złożone publikacje są wstępnie oceniane przez redakcję czasopisma (redaktora naczelnego i redaktorów tematycznych) pod względem formalnym i zgodności z jego profilem merytorycznym.

2. Otrzymanie pozytywnej oceny wewnętrznej kwalifikuje do dalszej procedury.

3. Redakcja do każdego artykułu wyznacza co najmniej dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych (pochodzących spoza jednostki wydającej czasopismo).

4. Teksty opracowane w języku angielskim oceniane są przez recenzentów, z których co najmniej jeden afiliowany jest w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

5. Redakcja czasopisma przy publikacji każdego tomu wybiera recenzentów niezależnych i niezwiązanych z autorami prac (rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości, tzw. double-blind review proces). W innym przypadku recenzent będzie zobligowany do podpisania deklaracji o braku konfliktu interesów (za który uznaje się: bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).

6. Recenzja ma charakter pisemny (zawiera informację, czy artykuł nadaje się do publikacji w przedstawionej wersji, czy wymaga korekty lub też czy recenzowany tekst nie nadaje się do publikacji), a każdy z autorów uzyskuje do niej wgląd i możliwość ustosunkowania się do zawartych tam uwag.

7. Czasopismo publikuje raz w roku na stronie internetowej listę współpracujących recenzentów.

Zasady dotyczące recenzentów

Współpraca z zespołem redakcyjnym: Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów. Mogą także, w porozumieniu z autorami, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanych prac.

Zasada terminowości: Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) nie są oni w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.

Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów prac jest uważana za niestosowną. Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Zasada rzetelności źródeł: Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace niezacytowane przez autora. Wskazane i zgłoszone redakcji powinny być także wszelkie istotne podobieństwa do innych prac.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów: Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.

Polityka otwartego dostępu

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych).

Czasopismo dostępne w Otwartym Dostępie od 2014 r. (zob. archiwalne zeszyty w Repozytorium UŁ). Pierwszy numer opublikowany w OJS w 2016 (zob. Archiwum).

Autor publikujący w czasopiśmie udziela Uniwersytetowi Łódzkiemu niewyłącznej licencji na korzystanie z utworu na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Także w otwartym dostępie, w tym na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC-ND. Licencja obejmuje również prawo do udzielania dalszych licencji na wskazanych polach eksploatacji. Zob. Prawa autorskie

W związku z realizacją polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych Uniwersytet Łódzki korzysta z upoważnienia Autora do deponowania utworu w Repozytorium UŁ i innych platformach dystrybucyjnych, zaś Autor zobowiązuje się do niekorzystania z wypowiedzenia umowy licencyjnej przez cały okres jej trwania. Zob. Oświadczenie Autora

Prawa autorskie osobiste są niezbywalne. Udzielanie licencji nie odbiera twórcy praw majątkowych. Autor może w pełni dysponować swoim utworem.

Licencja pozwala na kopiowanie i rozpowszechnianie utworu w dowolnym medium i formacie, pod warunkiem uznania autorstwa – należy oznaczyć imię i nazwisko twórcy lub innych podmiotów, których autorstwo należy uznać, informację prawnoautorską, informację licencyjną, notę o wyłączeniu odpowiedzialności oraz odnośnik do utworu, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany z zachowaniem opisów wcześniejszych modyfikacji.

Wolno rozpowszechniać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania dzieła w oryginalnej formie. Nie należy rozpowszechniać zmodyfikowanej treści, przetworzonego lub stworzonego na podstawie pierwowzoru nowego utworu (utwór zależny).

Pełny tekst licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.