Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona do rozpatrzenia u wydawcy innego czasopisma (lub złożono stosowne wyjaśnienia w uwagach do redakcji).
  • W tekście przestrzegane są wszystkie wymagania, o których mowa w Wytycznych dla Autorów, przedstawionych w zakładce "Dla Autorów".
  • Zgłaszany tekst przestrzega zasad "ślepej recenzji".

Wytyczne dla autorów

Preferowane parametry wydruku artykułu

Forma:

– format kartki A-4, druk jednostronny;

– tekst właściwy pisany czcionką Times New Roman CE, 12 pkt., z odstępami między wierszami 1,5:

– marginesy – 2,5 cm;

– przypisy – u dołu strony z numeracją ciągłą arabską (w przypisie nie umieszczamy bibliografii);

– tablice – z numeracją autora, tytułem nad tablicą właściwą; z objaśnieniami i źródłem danych pod tablicą;

– rysunki – w formie elektronicznej z numeracją ciągłą arabską i tytułami u dołu.

Zapis bibliograficzny:

– w tekście obowiązuje odwoływanie do literatury w systemie „harwardzkim” (w nawiasie nazwisko autora i rok wydania publikacji, bez przecinka i bez inicjału imion, np. Koter 1969);

– notek bibliograficznych nie umieszczamy w przypisach;

– spis literatury na końcu artykułu w układzie alfabetycznym: nazwisko autora, inicjały imion, rok, tytuł, miejsce wydania (np. Sobczyński M., 2000, Zróżnicowanie postaw politycznych mieszkańców Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź).