Instrukcja redakcyjna

W czasopiśmie drukowane są artykuły naukowe, recenzje i notatki naukowe dotyczące szeroko rozumianej problematyki z geografii politycznej i historycznej.

Autorzy dostarczają redakcji wydruk komputerowy artykułu wraz z jego wersją elektroniczną (Word for Windows, ryciny w CorelDraw) .

Wszystkie artykuły podlegają recenzji wydawniczej.

Na treść artykułu, poza tekstem głównym (z przypisami), składają się:

tytuł artykułu w języku polskim, słowa kluczowe w języku polskim, tytuł, streszczenie artykułu (Sumary, o objętości do 1,5 strony tekstu) i słowa kluczowe (key words) w języku angielskim, a także dane o autorze (stopień naukowy, imię i nazwisko, miejsce pracy).

Preferowane parametry wydruku artykułu

Forma:

– format kartki A-4, druk jednostronny;

– tekst właściwy pisany czcionką Times New Roman CE, 12 pkt., z odstępami między wierszami 1,5:

– marginesy – 2,5 cm;

– przypisy – u dołu strony z numeracją ciągłą arabską (w przypisie nie umieszczamy bibliografii);

– tablice – z numeracją autora, tytułem nad tablicą właściwą; z objaśnieniami i źródłem danych pod tablicą;

– rysunki – w formie elektronicznej z numeracją ciągłą arabską i tytułami u dołu.

Zapis bibliograficzny:

– w tekście obowiązuje odwoływanie do literatury w systemie „harwardzkim” (w nawiasie nazwisko autora i rok wydania publikacji, bez przecinka i bez inicjału imion, np. Koter 1969);

– notek bibliograficznych nie umieszczamy w przypisach;

– spis literatury na końcu artykułu w układzie alfabetycznym: nazwisko autora, inicjały imion, rok, tytuł, miejsce wydania (np. Sobczyński M., 2000, Zróżnicowanie postaw politycznych mieszkańców Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź).