Polak-wojownik. Wzorzec polskiego mężczyzny – mit czy rzeczywistość?

Autor

  • Karol Olejnik Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii, Zakład Historii Wojskowości https://orcid.org/0000-0002-3267-6676

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.103.02

Słowa kluczowe:

Polak, mężczyzna, wojownik, rycerz, żołnierz – stereotyp kulturowy

Abstrakt

Artykuł dotyczy kwestii o charakterze kulturowym. Jest próbą konfrontacji mitu o szczególnej waleczności Polaków z rzeczywistością historyczną, która od tego stereotypu jest odległa. Ponadto rozważania dotyczą przyczyn ukształtowania się takiego mitu i jego stałej obecności w kulturze narodowej Polaków.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Araszkiewicz F.W., Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2011.
Google Scholar

Błoński J., Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków 1996.
Google Scholar

Estreicher S., Pacyfizm w Polsce XVI stulecia, Poznań 1930.
Google Scholar

Goliński J.K., Okolice trwogi: lęk w literaturze i kulturze dawnej Polski, Bydgoszcz 1997.
Google Scholar

Górski J., Męska rzecz, Warszawa–Bielsko-Biała 2011.
Google Scholar

Homer, Iliada, przekł., wstępem i komentarzem opatrzył J. Łanowski, Wrocław 1986.
Google Scholar

Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku, t. I–II, red. E.J. Kryńska, Białystok 2006.
Google Scholar

Janion M., Kobiety i duch inności, Warszawa 1996.
Google Scholar

Janion M., Płacz generała. Eseje o wojnie, Warszawa 1998.
Google Scholar

Janion M., Reduta. Romantyczna poezja niepodległościowa, Kraków 1979.
Google Scholar

Kaltenbergh L., Kopczyk zacny sławy żołnierskiej w dawnej legendzie, dokumencie, porzekadle, opowieści, przekazie, gadce i pamiętniku, Warszawa 1975.
Google Scholar

Kapuściak J., Podgórski W.J., Tradycje żołnierskie w literaturze polskiej, Wrocław 1978.
Google Scholar

Kochanowski J., Dzieła polskie, oprac. J. Krzyżanowski, t. I, Warszawa 1976.
Google Scholar

Krzyżanowski J.R., Legenda Samosierry i inne prace krytyczne, Warszawa 1987.
Google Scholar

Lenart M., „Miles pius et justus”. Żołnierz chrześcijański katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej (XVI–XVIII w.), Warszawa 2009.
Google Scholar

Micińska M., Między Królem Duchem a mieszczaninem. Opis bohatera narodowego piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX w. (1890–1914), Wrocław 1995.
Google Scholar

Niemcewicz J.U., Śpiewy historyczne, Kraków 1816.
Google Scholar

Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra, przekł. W. Berent, Poznań 2006.
Google Scholar

Nowoczesność i sarmatyzm, red. P. Czapliński, Poznań 2011.
Google Scholar

Palczewski P., Kolenda moskiewska, Kraków 1609.
Google Scholar

Pieśń nowych Legionów, Wiedeń 1915.
Google Scholar

Platon, Leches, przekł. W. Witwicki, Warszawa1958.
Google Scholar

Polska powieść historyczna XX wieku, red. L. Ludorowski, Lublin 1990.
Google Scholar

Problemy literatury staropolskiej, seria III, red. J. Pelc, Wrocław 1978.
Google Scholar

Sarmackie Teatrum, t. I–II, red. R. Ocieczek, Katowice 2001.
Google Scholar

Sęp Szarzyński M., Poezje, wstęp i oprac. J.S. Gruchała, Kraków 1997.
Google Scholar

Sowa J., Fantomowe ciało króla, Kraków 2011.
Google Scholar

Świderska-Włodarczyk U., Homo militans, Warszawa 2018.
Google Scholar

Tazbir J., Kultura szlachecka w Polsce, Poznań 1998.
Google Scholar

Tomasik T., Wojna – męskość – literatura, Słupsk 2013.
Google Scholar

Wańkowicz M., Wojna i pióro, Warszawa 1983.
Google Scholar

Wilson P.H., Wojna trzydziestoletnia 1618–1648. Tragedia Europy, Oświęcim 2017.
Google Scholar

Wojna – doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze, Kraków 2006.
Google Scholar

Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej, red. W. Pawlak, M. Piskuła, Warszawa 2011.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-04-30

Jak cytować

Olejnik, K. (2019). Polak-wojownik. Wzorzec polskiego mężczyzny – mit czy rzeczywistość?. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (103), 13–26. https://doi.org/10.18778/0208-6050.103.02