Propaganda wojenna a postawa społeczeństwa Białegostoku w przededniu wybuchu II wojny światowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.114.09

Słowa kluczowe:

propaganda wojenna, międzywojenne środki masowego przekazu, wychowanie obywatelskie, polskie przygotowania obronne, sanacyjny system propagandowy, Białystok

Abstrakt

Artykuł, na przykładzie Białegostoku, ma za zadanie przybliżyć zagadnienia oficjalnej propagandy państwowej, prowadzonej w latach 1936–1939 przez organa administracji, środki masowego przekazu oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne. Aktywność ta, jako jedno z narzędzi wojny, miała przygotować społeczeństwo kraju na trudy i wyzwania ewentualnego konfliktu zbrojnego. Dodatkowo służyła konsolidacji narodu, budowaniu jedności i wspólnoty, tworzeniu mitu Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, miała też spajać ludność cywilną II Rzeczypospolitej z armią. Przede wszystkim jednak polska propaganda drugiej połowy lat trzydziestych XX w., w założeniu państwowych ośrodków władzy, służyć miała wychowywaniu obywateli, kreowaniu właściwych z jej punktu widzenia postaw, co w obliczu spodziewanej konfrontacji zbrojnej miało zwiększyć zaangażowanie ludności cywilnej w obronę kraju. Prezentowany tekst, oparty w głównej mierze o informacje z lokalnej prasy z epoki, opisane wyżej zagadnienia podsumowuje z perspektywy wielonarodowego, położonego na wschodzie kraju ośrodka wojewódzkiego, jakim był Białystok.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Bartłomiej Samarski - Uniwersytet w Białymstoku / University of Bialystok

Mgr Bartłomiej Samarski – absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, od 2020 doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Zawodowo od 2005 r. związany z Archiwum Państwowym w Białymstoku, gdzie pełnił funkcję kierownika Oddziału Opracowania, obecnie zaś kieruje Oddziałem Promocji i Popularyzacji Zasobu.

Zainteresowania naukowe: II Rzeczpospolita, kampania wrześniowa, przygotowania obronne Polski w latach 1935–1939, Białystok okresu międzywojennego, mniejszość żydowska w okresie dwudziestolecia międzywojennego, żydowska przeszłość Białegostoku, prasa żydowska.

Bibliografia

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1917–1939, zespół 2/14, sygn. 193, 196, 200–205
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Białymstoku [APB], Białostockie Towarzystwo Elektryczności Spółka Akcyjna w Białymstoku, [1900] 1908–1939 [1940–1944, 1948], zespół 4/313, sygn. 19
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Białymstoku [APB], Materiały dotyczące szkolnictwa, 1919–1939, zespół 4/353, sygn. 1–20
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Białymstoku [APB], Państwowe Gimnazjum im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku, 1921–1939, zespół 4/800, sygn. 1–41
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Białymstoku [APB], Prokurator Sądu Okręgowego w Białymstoku, 1920–1939, zespół 4/267, sygn. 34, 59, 61, 81
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Białymstoku [APB], Urząd Wojewódzki Białostocki, [1918–1919] 1920–1939 [1940, 1967], zespół 4/47, sygn. 102–107, 110–112
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego [WBH CAW], Rozkazy Tajne Dowództwa Okręgu Korpusu Grodno, sygn. CAW DOK III-39 1938
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego [WBH CAW], Rozkazy Jawne Dowództwa Okręgu Korpusu Grodno, sygn. CAW DOK III-41 1939
Google Scholar

Clausewitz C., O naturze wojny, wyd. 2, Warszawa 2007.
Google Scholar

Ludendorff E., Wojna totalna, Warszawa 1959.
Google Scholar

Sikorski W., Przyszła wojna, wyd. 2, Warszawa 1984.
Google Scholar

Spis podręczników szkolnych dozwolonych do użytku w szkole powszechnej według stanu z dnia 5 lipca 1939, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych we Lwowie, Lwów 1939.
Google Scholar

Wankiewicz F., Wrzesień podchorążego, Warszawa 1985.
Google Scholar

„Dziennik Białostocki” 1936, 1938.
Google Scholar

„Echo Białostockie” 1939.
Google Scholar

„Fama” 1935.
Google Scholar

„Gazeta Białostocka: Dzień Dobry! Dziennik Ilustrowany” 1939.
Google Scholar

„Kurier Białostocki” 1939.
Google Scholar

„Reflektor” 1934.
Google Scholar

„Tempo” 1936–1937.
Google Scholar

Dobroński A., Czy Białystok bronił się we wrześniu 1939 roku?, „Niepodległość i Pamięć” 1999, nr 2(15), s. 95–104.
Google Scholar

Dobroński A., Wrzesień 1939 na Białostocczyźnie, „Białostocczyzna” 1989, nr 3(15), s. 21–27.
Google Scholar

Dobroński A., Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie, [w:] SGO „Narew” i GO „Grodno” w wojnie obronnej 1939 r. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej w 65 rocznicę wybuchu II wojny światowej, Białystok, 5 październik 2004 r., Białystok–Przasnysz 2004, s. 55–63.
Google Scholar

Filinowicz N., Obrona Białegostoku w dniach 14–15 września 1939 r., „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku” 2019, nr 32, s. 199–218.
Google Scholar

Grunberg R., Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, Warszawa 1987.
Google Scholar

Kaszuba E., Państwowotwórcza rola Polskiego Radia w II Rzeczypospolitej w świetle pisma „Radio”/„Antena”. Wybrane zagadnienia, Kraków 2019. https://doi.org/10.12797/9788381380652
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12797/9788381380652

Kaszuba E., System propagandy państwowej II Rzeczypospolitej (1926–1939), „Dzieje Najnowsze” 2003, R. XXXV, z. 3, s. 3–25.
Google Scholar

Kaszuba E., System propagandy państwowej obozu rządzącego w Polsce w latach 1926–1939, Toruń 2004.
Google Scholar

Kater M. H., Hitlerjugend. Dzieci Hitlera, Warszawa 2013.
Google Scholar

Klemperer V., LTI. Notatnik filologa, Warszawa 2014.
Google Scholar

Kosztyła Z., Obchody walk wrześniowych 1939 roku na Białostocczyźnie, „Rocznik Białostocki” 1970, t. IX, s. 484–487.
Google Scholar

Kosztyła Z., Wrzesień 1939 na Białostocczyźnie, Warszawa 1967.
Google Scholar

Król E. C., Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919–1945, Warszawa 2006.
Google Scholar

Król E. C., Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919–1945, Warszawa 1999.
Google Scholar

Lewis B., Hitlerjugend w czasach wojny i pokoju 1933–1945, Warszawa 2008.
Google Scholar

Mises von L., Rząd wszechmogący. Narodziny państwa totalnego i wojny totalnej, Wrocław 2018.
Google Scholar

Propaganda, [w:] Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/slowniki/propaganda (dostęp: 10 III 2023).
Google Scholar

Samarski B., Teatr Miejski w Białymstoku. Od idei do realizacji, „Rocznik Białostocki” 2016, t. XX, s. 131–156.
Google Scholar

Ziemer G., Jak wychować nazistę, Kraków 2021.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-10-19

Jak cytować

Samarski, B. (2023). Propaganda wojenna a postawa społeczeństwa Białegostoku w przededniu wybuchu II wojny światowej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (114), 147–167. https://doi.org/10.18778/0208-6050.114.09