Dyplomacja brytyjska wobec przyszłości Fiume/Rijeki w negocjacjach Rady Najwyższej Konferencji Pokojowej w Paryżu w roku 1919

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.108.08

Słowa kluczowe:

Fiume, Wielka Brytania, David Lloyd George, Konferencja Pokojowa w Paryżu, kwestia adriatycka, Bałkany

Abstrakt

Celem artykułu jest zobrazowanie postawy brytyjskiej dyplomacji podczas negocjacji na temat kwestii Fiume w czasie obrad Rady Najwyższej Konferencji Pokojowej w Paryżu, na której zapadały najważniejsze decyzje dotyczące losów powojennej Europy. Analizie poddano zachowanie premiera Lloyda George’a wobec ogółu problemu kwestii adriatyckiej oraz sporu włosko-amerykańskiego. Zaprezentowano najważniejsze interesy Wielkiej Brytanii, które determinowały obrany kurs wobec tej sprawy. Zarysowano także stosunek szefów dyplomacji brytyjskiej do najważniejszych wydarzeń w Fiume w 1919 r.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Dominik Ławski - Uniwersytet Łódzki / University of Lodz

Dominik Ławski – student historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, asystent Muzealny w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi – Odział Martyrologii Radogoszcz (Dział Edukacji). Zainteresowania naukowe: historia XIX i XX w., stosunki międzynarodowe, historia Bałkanów, okupacja niemiecka na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej.

Bibliografia

Dillon E. J., Konferencja Pokojowa w Paryżu, Kraków 2020.
Google Scholar

Documents on British Foreign Policy 1919–1939, eds R. Butler, E. L. Woodward, ser. I, vol. II, London 1947.
Google Scholar

Lloyd George D., The Truth about the Peace Treaties, vol. I, London 1938.
Google Scholar

Papers Relating to the Foreign Relation of the United States, The Paris Peace Conference, eds T. Dannett, J. V. Fuller, vol. I–XI, Washington 1942–1947.
Google Scholar

Traktat pokoju pomiędzy Mocarstwami Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi z jednej strony a Austrją z drugiej, Dziennik Ustaw 1925, nr 17, poz. 114.
Google Scholar

Arday L., The Question of an Armistice and of the Military Occupation of Austria-Hungary in October–November 1918, Traced in the Relevant British Documents, „Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae” 1980, vol. XXVI, s. 167–178.
Google Scholar

Balcerak W., Powstanie państw narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1974.
Google Scholar

Batowski H., Rozpad Austro-Węgier 1914–1918. Sprawy narodowościowe i działania dyplomatyczne, Kraków 1982.
Google Scholar

Beaver S. H., Railways in the Balkan Peninsula, „The Geographical Journal” 1941, vol. XCVII, No. 5, s. 273–294.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/1787398

Berg S., Wilson, Oświęcim 2017.
Google Scholar

Blatt J., France and Italy at the Paris Peace Conference, „International History Review” 1986, vol. VII, No. 1, s. 27–40.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/07075332.1986.9640401

Caroll F. M., American Commission on Irish Independence and the Paris Peace Conference of 1919, „Irish Studies in International Affairs” 1985, vol. II, No. 1, s. 103–118.
Google Scholar

Duff J. B., The Versailles Treaty and the Irish-Americans, „The Journal of American History” 1968, vol. LV, No. 3, s. 582–598.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/1891015

Fair J. D., The Peacemaking Exploits of Harold Temperley in The Balkans, 1918–1921,
Google Scholar

„The Slavonic and East European Review” 1989, vol. LXVII, No. 1, s. 68–93.
Google Scholar

Giza A., Historia Jugoslawizmu 1800–1918, Szczecin 1992.
Google Scholar

Helmreich P. C., Italy and the Anglo-French Repudiation of the 1917 St. Jean de Maurienne Agreement, „The Journal of Modern History” 1976, vol. XLVIII, No. 2, s. 99–139.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/241525

Hopkinson M., President Woodrow Wilson and the Irish Question, „Studia Hibernica” 1993, No. 27, s. 89–111.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3828/sh.1993.27.6

Jelavich B., Historia Bałkanów. Wiek XX, Kraków 2005.
Google Scholar

Jeziorny D., Londyn a spuścizna po monarchii Habsburgów. Sprawa Austrii w koncepcjach i praktyce dyplomatycznej Wielkiej Brytanii (1918-1919), Toruń 2002.
Google Scholar

Krizman B., The Belgrade Armistice of 13 XI 1918, „The Slavonic and East European Review” 1970, vol. XLVIII, No. 110, s. 67–87.
Google Scholar

Krzak A., Wielka Wojna na Bałkanach. Działania militarne i polityczne podczas I wojny światowej, 1914–1918, Częstochowa 2016.
Google Scholar

MacMillan M., Paryż 1919. Sześć miesięcy, które zmieniły świat: konferencja pokojowa w Paryżu w 1919 roku i próba zakończenia wojny, Oświęcim 2018.
Google Scholar

Morawski K. S., Przewrót Gabriele D’Annunzia w Rijece (1919–1920) w kontekście stosunków włosko-jugosłowiańskich, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2017, t. LII, z. 2, s. 25–55.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/SDR.2017.2.02

Noppen R. K., Krążowniki i niszczyciele Austro-Węgier 1914–1918, Oświęcim 2017.
Google Scholar

Olszewski P., „Kwestia turecka” w polityce USA po I wojnie światowej, „Dzieje Najnowsze” 2018, nr 3, s. 135–159.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/DN.2018.3.05

Paszkiewicz J., Jugosławia w polityce Włoch w latach 1914–1941, Poznań 2004.
Google Scholar

Podemski P., Wyprawa na Fiume 1919–1920, Toruń 2005.
Google Scholar

Prott V., Tying Up the Loose Ends of National Self-Determination: British, French and American Experts in Peace Planning 1917–1919, „The Historical Journal” 2014, vol. LVII, No. 3, s. 727–750.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/S0018246X14000041

Self R., Perception and Posture in Anglo-American Relations: The War Debt Controversy in the „Official Mind”, 1919–1940, „The International History Review” 2007, vol. XXIX, No. 2, s. 282–312.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/07075332.2007.9641127

Seton-Watson H. i Ch., The Making of a New Europe. R. W. Seton-Watson and the last years of Austria-Hungary, Methuen–London 1981.
Google Scholar

Sierpowski S., Pakt londyński i jego realizacja na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Historia” 1968, z. 8, s. 237–270.
Google Scholar

Walkiewicz W., Włosko-jugosłowiański spór graniczny na forum paryskiej konferencji oraz w polityce Tymczasowego Przedstawicielstwa Narodowego, „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowo-Wschodniej” 1983, t. XVIII, s. 83–102.
Google Scholar

Wolff L., The Western Representation of Eastern Europe on the Eve of World War I: Mediated Encounters and Intellectual Expertise in Dalmatia, Albania, and Macedonia, „The Journal of Modern History” 2014, vol. LXXXVI, No. 2, s. 381–407.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/675696

Zawistowska R., Ustalenie granicy Węgier z Chorwacją i Serbią po I wojnie światowej, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2013, t. XLVIII, s. 157–181.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/SDR.2013.08

Pobrania

Opublikowane

2021-08-30

Jak cytować

Ławski, D. (2021). Dyplomacja brytyjska wobec przyszłości Fiume/Rijeki w negocjacjach Rady Najwyższej Konferencji Pokojowej w Paryżu w roku 1919. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (108), 165–192. https://doi.org/10.18778/0208-6050.108.08