Epoka napoleońska między sferą sacrum a profanum

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.108.05

Słowa kluczowe:

Napoleon Bonaparte, relacje państwo–Kościół, religia, sekularyzacja

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie stosunku Napoleona Bonapartego do religii i Kościoła, co wyrażało się w życiu społeczno-politycznym Francji w czasie jego rządów. Za główny punkt dociekań przyjęto sytuację Kościoła i jego relacje z państwem francuskim, sakralizację i desakralizację, laicyzację i katolicyzację, a także legitymizm władzy. Osobny element badań stanowi religijność cesarza Francuzów.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Przemysław Sołga - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Krakow

Mgr Przemysław Sołga – doktorant historii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, gdzie pod kierunkiem prof. Mariusza Wołosa finalizuje pracę na temat wizerunku nacjonalizmu w świetle publicystyki katolickiej II Rzeczypospolitej. Publikował w takich czasopismach jak: „Dzieje Najnowsze”, „Res Historica”, „Res Gestae”, „Historyka”, „Teologia i Człowiek”, „Sensus Historiae”. Zainteresowania badawcze: historia Kościoła, historiologia, metodologia historii, politologia religii.

Bibliografia

Hausner A., Czy Napoleon I był religijnym?, „Gazeta Kościelna” 1929, R. XXXVI, nr 50, s. 578–579.
Google Scholar

Kaczórkiewicz A., Kazanie przy uroczystym dziękczynieniu Bogu za zwycięstwo odniesione przez W. Napoleona pod Eylau, dnia 18. lutego r. 1807 miane / przez X. Antoniego Kaczórkiewicza, reformata w Kościele swoiego zakonu w Pilicy, 6. kwietnia w dzień zwiastowania N. M. P., [b.m.] 1807.
Google Scholar

Przeczytański P., Kazanie przy ogłoszeniu pokoiu w Piotrkowie miane. Dnia 5go listopada roku 1809, Piotrków 1809.
Google Scholar

Almond P. C., Za grobem. Historia życia po śmierci, Warszawa 2017.
Google Scholar

Anderson G., Rayapen L., Napoleon and the Church, „International Social Science Review” 1991, vol. LXVI, No. 3, s. 117–127.
Google Scholar

Ardura B., Le Concordat entre Pie VII et Bonaparte, 15 juillet 1801. Bicentenaire d’une réconciliation, Paris 2001.
Google Scholar

Baszkiewicz J., Anatomia bonapartyzmu, Gdańsk 2003.
Google Scholar

Baszkiewicz J., Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat. Mitologia i rzeczywistość rewolucji francuskiej, Warszawa 1993.
Google Scholar

Bloch M., Królowie cudotwórcy. Studium na temat nadprzyrodzonego charakteru przypisywanego władzy królewskiej zwłaszcza we Francji i w Anglii, Warszawa 1998.
Google Scholar

Bonald L. de, Du divorce considéré au XIXe siècle, Paris 1801.
Google Scholar

Bordonove G., Napoleon Bonaparte, Warszawa 2010.
Google Scholar

Boudon J., Napoléon et les cultes. Les religions en Europe à l’aube du XIXe siécle, 1800–1815, Paris 2002.
Google Scholar

Butterwick-Pawlikowski R., Między oświeceniem a katolicyzmem, czyli o katolickim oświeceniu i oświeconym katolicyzmie, „Wiek Oświecenia” 2014, nr 30, s. 11–55.
Google Scholar

Cichoń W., Kościół we Francji w czasie Rewolucji i w czasach Naoleona, [w:] Kościół francuski na przestrzeni dziejów, red. W. Umiński, Ł. Lichter, D. Kościółek, Kraków 2009, s. 73–79.
Google Scholar

Góralczyk P., Polskie duchowieństwo rzymskokatolickie wobec cesarza Napoleona i wydarzeń 1812 r., „In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką” 2014, nr 8, s. 9–22.
Google Scholar

Hosack K. A., Napoleon Bonaparte’s Concordat and the French Revolution, „Constructing the Past” 2010, vol. XI, issue 1, s. 30–39.
Google Scholar

Janeczek S., Ideały wychowawcze w edukacji oświeceniowej (w perspektywie historii intelektualnej). Z dziejów Komisji Edukacji Narodowej, „Roczniki Kulturoznawcze” 2015, t. VI, nr 2, s. 5–37.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18290/rkult.2015.6.2-1

Johnson P., Napoleon, Kraków 2002.
Google Scholar

Kobylińska Z., Początki chrześcijańskiej myśli demokratycznej we Włoszech, „Studia Teologiczne Białystok–Drohiczyn–Łomża” 1995, nr 13, s. 363–366.
Google Scholar

Kucharczyk G., Kielnią i cyrklem. Laicyzacja Francji w latach 1870–1914, Warszawa 2006.
Google Scholar

Lawrence P., Nacjonalizm. Historia i teoria, Warszawa 2007.
Google Scholar

Łakomy H., Państwo a Kościół we Francji. Historia i współczesność, Kraków 1999.
Google Scholar

Masson F., Przed stu laty, Lwów 1912.
Google Scholar

Milewska M., Ocet i łzy. Terror Wielkiej Rewolucji Francuskiej jako doświadczenie traumatyczne, Gdańsk 2001.
Google Scholar

Minnerath R., L’Église catholique face aux États. Deux siècles de pratique concordataire, 1801–2010, Paris 2012.
Google Scholar

Olszewski D., Wpływ Francji na polską kulturę religijną w drugiej połowie XIX i na początku XX w., „Studa Theologica Varsaviensia” 1988, nr 2, s. 55–66.
Google Scholar

Orzeszyna K., Systemy relacji między państwem i Kościołem we Francji, „Roczniki Nauk Prawnych” 2002, t. XII, z. 1, s. 237–256.
Google Scholar

Ostrowski K., Napoleon w polskich lożach masońskich, „Napis. Pismo Poświęcone Literaturze Okolicznościowej i Użytkowej” 2007, t. XIII, s. 61–98.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18318/napis.2007.1.5

Pawlaczyk K., O eschatologicznych źródłach historiozofii. Perspektywa Karla Löwitha, „Filo-Sofija” 2015, nr 28, s. 91–101.
Google Scholar

Pomianowski P. Z., Rozwód w XIX wieku na centralnych ziemiach polskich. Praktyka stosowania Kodeksu Napoleona, Warszawa 2018.
Google Scholar

Pysiak J., Sakralizacja władzy królewskiej w ideologii monarchicznej Kapetyngów w XII–XIV wieku. Monarchia eschatologiczna, [w:] Monarchia w średniowieczu. Władza nad ludźmi, władza nad terytorium, red. J. Pysiak, A. Pieniądz-Skrzypczak, R. Pauk, Warszawa–Kraków 2002, s. 251–286.
Google Scholar

Ranke L., Dzieje papiestwa w XVI–XIX wieku, t. II, Warszawa 1974.
Google Scholar

Rémond R., Państwo a Kościół we Francji. Wykład wygłoszony na Uniwersytecie Jagiellońskim pod auspicjami Instytutu Francuskiego w Krakowie w październiku 1995 r., Kraków 1996.
Google Scholar

Roberts A., Napoleon Wielki, Warszawa 2018.
Google Scholar

Rogier L. J., Sauvigny G., Hajjar J., Historia Kościoła, t. IV (1715–1848), Warszawa 1987.
Google Scholar

Salmonowicz S., Rewolucja Francuska: blaski i cienie dziedzictwa, „Przegląd Historyczny” 1990, nr 1–2, s. 75–85.
Google Scholar

Secher E., Ludobójstwo francusko-francuskie. Wandea – Departament zemsty, Warszawa 2003.
Google Scholar

Szewczyk R., Istota wprowadzenia Karty Laickości Szkoły Francuskiej, „Studia Ełckie” 2016, nr 2, s. 115–130.
Google Scholar

Teleszewska M., Status prawny dzieci nieślubnych na ziemiach polskich w dobie zaborów w świetle Kodeksu Cywilnego Napoleona, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2014, t. XLV, z. 1, s. 383–392.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.19

Wasilewicz U., Systemy relacji między Kościołem katolickim i Francją. Studium historyczno-prawne, Lublin 2017.
Google Scholar

Wendland M., Wpływ filozofii oświecenia na rewolucję francuską – zarys problemu, „Filo-Sofija” 2017, nr 1(36), s. 577–592.
Google Scholar

Wielomski A., Krytyka Kodeksu Napoleona we Francji w XIX wieku, „Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne” 2008, nr 5, s. 201–216.
Google Scholar

Zahorski A., Napoleon, Warszawa 1982.
Google Scholar

Zieliński Z., Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, cz. 1 (1775–1903), Poznań 1986.
Google Scholar

Żywczyński M., Kościół i rewolucja francuska, Kraków 1995.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Sołga, P. (2021). Epoka napoleońska między sferą sacrum a profanum. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (108), 97–123. https://doi.org/10.18778/0208-6050.108.05