Miejsca sabatów czarownic w epoce wczesnonowożytnej – ich znaczenie i topografia. Przyczynek do badań nad procesami o czary na Śląsku i Morawach

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.107.07

Słowa kluczowe:

czarownica, sabat, procesy o czary, Śląsk, Morawy, Petrovy Kameny, Łysa Góra, Blocksberg

Abstrakt

W wyobraźni społeczeństwa funkcjonuje wiele stereotypów związanych z czarownicami, jak i z procesami o czary. Jednym z popularnych elementów związanych z tym zagadnieniem jest kwestia sabatu czarownic, na który owe uczęszczały. Sam sabat jest zbiorem fantazji późnośredniowiecznego i wczesnonowożytnego społeczeństwa, o specyficznych cechach, zależnych od regionu. Badacze wychodzą z założenia, że źródłem spotkań, które później zyskały miano sabatu, były te przypisywane heretykom, którzy podczas nich czcili diabła. Spotkanie to cechował pewien porządek rytuałów i obyczajów. Odbywać się one mogły nie tylko w takie charakterystyczne dni jak 30 kwietnia, lecz także w tygodniu, nawet do trzech razy. Według zeznań czarownice przylatywały na sabat na miotłach lub widłach, a podczas spotkania nierzadko miało dochodzić do orgii. Do spotkań tych dochodziło w szczególnych miejscach, przede wszystkim na różnego rodzaju wzniesieniach. Do najbardziej znanych gór, gdzie odbywały się sabaty, należą Blocksberg w Górach Harzu, Łysa Góra, a jeśli chodzi o pograniczne śląsko-morawskie – Petrovy Kameny, które licznie pojawiają się w zeznaniach osób oskarżonych o czary na tym obszarze. Miejsce to, które znajduje się na dawnym pograniczu dóbr, uchodziło za pełne sił ciemności, stąd też w 1682 r. zdecydowano się je poświęcić. Bardzo często konkretne obszary czy regiony „miały” własną górę, gdzie dochodziło do spotkań czarownic. Sabaty mogły się także odbywać w mniej oczywistych miejscach, np. na polanach, drzewach, rozgałęzieniach dróg czy w pobliżu szubienicy. W niektórych przypadkach na pamiątkę takich spotkań pozostały charakterystyczne nazwy, takie jak: Hexenplan czy Hexenplatz, które nie tylko można znaleźć na starych mapach, lecz także funkcjonują one do dzisiaj na wyznaczonych terenach.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Karolina Wojtucka - Uniwersytet Wrocławski / University of Wrocław

mgr Karolina Wojtucka – historyk i germanistka, doktorantka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa, w ramach którego uczestniczyła w licznych badaniach archeologicznych dawnych miejsc straceń na Śląsku i Górnych Łużycach. Kierownik grantów wewnętrznych, stypendystka w projekcie Sonata Bis finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Zainteresowania badawcze: historia nowożytna, procesy o czary, kastelologia, dzieje Śląska, archeologia miejsc straceń, przestępczość kryminalna, wybrane aspekty antropologii i kulturoznawstwa, dydaktyka nauczania historii.

Bibliografia

Zemský Archiv v Opavě, Pobočka Olomouc, Rodinný archiv Žerotínů-Bludov 1427–1947, Soudní protokoly inkviziční komise, relace Sybile z Galle, karton 56, sygn. 578.
Google Scholar

Archiwum Państwowe we Wrocławiu [APWr], Akta księstwa nyskiego, Peinliche Untersuchung gegen die Barbara Schmidt von Freiwaldau wegen angeschuldigter Zauberei, sygn. 381.
Google Scholar

Archiwum Państwowe we Wrocławiu [APWr], Akta księstwa ziębickiego, Acta über einen der Hexerei Beschuldigten vierzehnjährigen Bauerknaben, sygn. 231.
Google Scholar

Behrens G. H., Hercynia Curiosa oder Curiöser Hartz-Wald, Nordhausen 1703.
Google Scholar

Jacobs E., Der Brocken und sein Gebiet, Wernigerode 1871.
Google Scholar

Peter A., Burgen und Schlösser im Herzogtum Schlesien, Bd. I, Teschen 1879.
Google Scholar

Peter A., Volksthümliches aus Österreichisch-Schlesien, Bd. II (Sagen und Märchen. Bräuche und Volksaberglauben), Troppau 1867.
Google Scholar

Praetorius J., Blockes-Berge Verrichtung, Leipzig 1668–1669.
Google Scholar

[b.a.], Der „Hexenplan” bei Freihermersdorf, „Freudenthaler Ländchen” 1922, Jg. II, Bd. 2, s. 15.
Google Scholar

Adamowski J., Czas i częstotliwość łysogórskich sabatów czarownic, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio FF – Philologiae” 1996/1997, vol. XIV/XV, s. 399–409.
Google Scholar

Adamowski J., Droga na łysogórski sabat czarownic, „Kultura Ludowa” 2000, nr 3(44), s. 23–35.
Google Scholar

Bailey M., Battling Demons. Witchcraft, Heresy, and Reform in the Late Middle Ages, University Park 2003.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/S0009640700100319

Baschwitz K., Czarownice. Dzieje procesów o czary, przekł. T. Zabłudowski, Warszawa 1999.
Google Scholar

Bylina S., Drogi – granice – most. Studia o przestrzeni publicznej i sakralnej w średniowieczu, Warszawa 2012.
Google Scholar

Daxelmüller C., Aberglaube, Hexenzauber, Höllenängste. Eine Geschichte der Magie, München 1996.
Google Scholar

Enzyklopädie der Neuzeit, Bd. V, hrsg. F. Jaeger, Stuttgart 2007.
Google Scholar

Festschrift zur XIII. General – Versammlung des Vereins katholischer Lehrer Schlesiens, Neisse– Pfingsten 1909.
Google Scholar

Firkowska L., Legendy świętokrzyskie, Kielce 1999.
Google Scholar

Frenschkowski M., Die Hexen. Eine kulturgeschichtliche Analyse, Wiesbaden 2016.
Google Scholar

Gennep A. van, Obrzędy przejścia, przekł. B. Biały, Warszawa 2006.
Google Scholar

Ginzburg C., Hexensabbat. Entzifferung einer nächtlichen Geschichte, Berlin 1990.
Google Scholar

Golden R. M., Encyclopedia of Witchcraft. The Western Tradition, Greenwood 2006.
Google Scholar

Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Bd. III, hrsg. H. Bächtold-Stäubli, Berlin–New York 1987.
Google Scholar

Jeziorski P. A., Margines społeczny w dużych miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, Toruń 2009.
Google Scholar

Koranyi K., Łysa Góra. Studium z dziejów wierzeń ludowych w Polsce w XVII i XVIII wieku, „Lud” 1928, seria 2, t. VII(XXVII), s. 57–74.
Google Scholar

Kowalski P., Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa–Wrocław 1998.
Google Scholar

Köhler-Zülch I., Die Hexenkarriere eines Berges: Brocken alias Blocksberg. Ein Beitrag zur Sagen-, Hexen- und Reiseliteratur, „Narodna umjetnost: hrvatski časopis zu etnologiju i folkloristiku” 1993, vol. XXX, No. 1, s. 47–80.
Google Scholar

Königer E., Der Hexenplan von Freihermersdorf, „Jägerndorfer Ländchen” 1928, Jg. III, s. 19–21.
Google Scholar

Kramer H. (Institoris), Der Hexenhammer. Malleus Maleficarum, przekł. z łaciny W. Behringer, G. Jerouschek, W. Tschacher, München 2000.
Google Scholar

Kreuz P., Die späten Hexenprozesse in den böhmischen Ländern und auf dem Gebiet der heutigen Slowakei, [w:] „Hexenforschung”, Bd. XIV (Späte Hexenprozesse. Der Umgang der Aufklärung mit dem Irrationalen), hrsg. W. Behringer, S. Lorenz, D. R. Bauer, Bielefeld 2016, s. 167–205.
Google Scholar

Kurtz O., Beiträge zur Erklärung des volkstümlichen Hexenglaubens in Schlesien, Anklam 1916.
Google Scholar

Kühnau R., Schlesische Sagen III. Zauber-, Wunder- und Schatzsagen, Leipzig 1913.
Google Scholar

Lambrecht K., Hexenverfolgung und Zaubereiprozesse in den schlesischen Territorien, Köln 1995.
Google Scholar

Levack B. P., Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej, Wrocław 2009.
Google Scholar

L’Imaginaire du sabbat. Edition critique des textes les plus anciens (1430 c. – 1440 c.), éd. M. Ostorero, A. Paravicini Bagliani, K. Utz Tremp, Lausanne 1999.
Google Scholar

Mrugalski P., Wielkie polowanie. O czarownicach, sabatach i płonących, [Pielgrzymy. Informator krajoznawczy poświęcony Sudetom], Wrocław 1998, s. 48–61.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1023/A:1005315532171

Neubauerová M., Polách D., Zpráva o nevíře / Raport o niewierze / Die Nachricht vom Unglaube, [b.m.w.] 2010.
Google Scholar

Ostling M., Babyfat and Belladonna. Witches’ Ointment and the Contestation of Reality, „Magic, Ritual, and Witchcraft” 2016, vol. XI, No. 1, s. 30–72.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1353/mrw.2016.0008

Ostling M., Introduction to the Special Issue. How (and Why) Do Witches Fly?, „Magic, Ritual, and Witchcraft” 2016, vol. XI, No. 1, s. 1–5.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1353/mrw.2016.0004

Oziębłowski M., Motyw lotu czarownic w tzw. „zbiorczej koncepcji” czarownictwa europejskiego. Świadectwa średniowieczne i wczesnonowożytne, „Almanach Historyczny” 2003, t. V, s. 49–74.
Google Scholar

Pilaszek M., Procesy o czary w Polsce w wiekach XV–XVIII, Kraków 2008.
Google Scholar

Potkowski E., Czary i czarownice, Warszawa 1970.
Google Scholar

Rabanser H., Hexenwahn. Schicksale und Hintergründe. Die Tiroler Hexenprozesse, Innsbruck–Wien 2006.
Google Scholar

Robbins R. H., Encyklopedia czarów i demonologii, przekł. M. Urbański, Warszawa 1998.
Google Scholar

Różański L., Hexenplatz – Babia Przełęcz w Górach Izerskich, „Pomniki Dawnego Prawa 2018”, z. 44, s. 68–71.
Google Scholar

Schwarz E., Sudetendeutsches Flurnamen – Buch, Reichenberg 1937.
Google Scholar

Stankiewicz J., Legendy świętokrzyskie, Kielce 2002.
Google Scholar

Szczepaniak-Knoll A., Sabat w kulturze ludowej Pomorza, „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie” 2001, nr 3, s. 7–14.
Google Scholar

Wieczorek E., Bericht über zwei in den Jahren 1653/1654 gegen Kinder geführte Hexenprozesse, „Unsere Heimat. Monatsblätter für Heimatkunde und Heimatkultur. Beilage zur Frankenstein-Münsterberger Zeitung” 1929/1930, Jg. VI, s. 12–16.
Google Scholar

Wijaczka J., Polowanie na czarownice i czarowników w Nowem nad Wisłą i najbliższej okolicy miasta w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku, „Czary Nowożytne” 2009, t. XXII, s. 119–144.
Google Scholar

Wojtucka K., Petrovy Kameny pod Pradziadem – morawski Brocken. Miejsce sabatów czarownic w XVII wieku, „Pomniki Dawnego Prawa” 2018, z. 42, s. 34–46.
Google Scholar

Wojtucka K., Poszukiwanie skarbów za pomocą magii na nowożytnym Śląsku i Morawach. Przyczynek do badań, „Klio” 2020, t. LIII, z. 2, s. 163–181.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.024

Wojtucka K., Procesy o czary w XVII-wiecznych Ząbkowicach Śląskich. Przyczynek do badań, [w:] Wokół dziejów miasta II. 160 rocznica pożaru Ząbkowic Śląskich, Ząbkowice Śląskie 2018, s. 1–9.
Google Scholar

Wojtucki D., Procesy i egzekucje „żywych trupów” przed sądami miejskimi i wiejskimi w XVI–XVIII wieku – przyczynek do wierzeń w magia posthuma na Śląsku, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2018, t. XVI, nr 1, s. 77–92.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.25167/osap.1206

Anger, http://dorfanger-blankenburg.de/cms/berlin-blankenburg/dorfanger (dostęp: 20 IX 2020).
Google Scholar

Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, https://woerterbuchnetz.de/?sigle=DWB&lemid=P05213#0 (dostęp: 19 IX 2020).
Google Scholar

Gruber D., Der Hexensabbat. Zeitgenössische Dasrtellungen auf illustrierten Flugblättern, Graz 2013 (maszynopis), https://www.academia.edu/33137136/Master_Thesis_Art_History_Der_Hexensabbat_Zeitgen%C3%B6ssische_Darstellungen_auf_illustrierten_Flugbl%C3%A4ttern_Graz_2013_online_unter_http_permalink_obvsg_at_AC11065819_ (dostęp:1 IX 2020).
Google Scholar

Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/szabas-szabat-sabat;6819.html (dostęp: 3 IX 2020).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-08-30

Jak cytować

Wojtucka, K. (2020). Miejsca sabatów czarownic w epoce wczesnonowożytnej – ich znaczenie i topografia. Przyczynek do badań nad procesami o czary na Śląsku i Morawach. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (107), 133–151. https://doi.org/10.18778/0208-6050.107.07