Badania nad historią kobiet w Polsce XVI–XVIII wieku w latach 2011–2020. Niezmienna atrakcyjność, ale czy nowe pytania?

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.107.02

Słowa kluczowe:

historia kobiet, przegląd badań, wydawnictwa źródłowe, opracowania, Polska XVI–XVIII wieku

Abstrakt

Badania nad miejscem kobiet w historii, feminizmem i gender prowadzone są w wielu krajach świata, mają obecnie szeroki zasięg i charakteryzują się już wręcz lawinowym przyrostem literatury. Na tym tle artykuł charakteryzuje dorobek badań dotyczących historii kobiet na ziemiach polskich we wczesnej dobie nowożytnej, powstały w drugim dziesięcioleciu XXI w. Autor dokonuje w nim przeglądu różnych grup wydawnictw źródłowych zarówno poświęconych kobietom, jak i przez nie wytworzonych w XVI–XVIII w. (pamiętniki, diariusze i dzienniki podróży, korespondencja, testamenty), które zawsze wpływają na intensywność badań historycznych. Z kolei przegląd monograficznych osiągnięć historiografii kobiecej ostatniego dziesięciolecia został zaprezentowany w trzech umownych, rozbudowanych, blokach tematycznych: kobiety w rodzinie i poza nią (ciało, seksualność, miłość i emocje oraz relacje wewnątrzrodzinne); ich edukacja i wiedza, praca w miastach i na wsi oraz konflikty z prawem, i jako trzeci – udział kobiet w polityce, kulturze i religii. Praca wskazuje na dalszy rozwój studiów kobiecych w sensie przyrostu liczby prac i poruszanej problematyki. Zwraca także uwagę na potrzebę stosowania nowych metod badawczych w warsztacie historyka, jak np. metody analizy sieci społecznych (Social Network Analysis – SNA), zaproponowanej przez socjologów, i z powodzeniem stosowanej już w zachodniej nauce historycznej. Autor sygnalizując niektóre luki badawcze w historii kobiet w dobie staropolskiej, których nie brakuje także dla dwóch następnych stuleci, wskazuje na pilną potrzebę napisania naukowej syntezy dziejów kobiet na ziemiach polskich.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Cezary Kuklo, Uniwersytet w Białymstoku / University of Bialystok

prof. dr hab. Cezary Kuklo – kierownik Katedry Historii Struktur Demograficznych, Gospodarczych i Religijnych oraz dyrektor Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Historycznych PAN i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego. Zainteresowania badawcze: historia społeczna i gospodarcza Polski i powszechna doby nowożytnej, demografia historyczna, historia rodziny i kobiet, procesy modernizacyjne społeczeństwa w XIX w.

Bibliografia

Augustyniak U., Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wieku, Warszawa 2014.
Google Scholar

Codzienne kłopoty, wielkie interesy i podwójna elekcja. Korespondencja radziwiłłowskich urzędników z księżną Anną z Sanguszków Radziwiłłowa i jej synem Michałem Kazimierzem 1733/1734, wyd. J. Dygdała, Warszawa 2013.
Google Scholar

Czartoryska z Flemmingów I., Podróż po Anglii. Dziennik z podróży po Anglii i Szkocji w roku 1790, oprac. i wprowadzenie A. Whelan, przekł. z jęz. franc. Z. Żygulski, A. Whelan, Warszawa 2015.
Google Scholar

Dług śmiertelności wypłacić potrzeba. Wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVII–XVIII wieku, oprac. E. Danowska, Kraków 2011.
Google Scholar

„Gdybym Cię, moje Serce, za męża nie miała, żyć bym nie mogła”. Listy Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła z lat 1744–1759, wstęp i oprac. I. Maciejewska, K. Zawilska, Olsztyn 2016.
Google Scholar

Grothówna Z., kronika klasztoru sióstr bernardynek w Imbramowicach 1703–1741, wyd. W. Bielak, W. Żurek, Kielce 2011.
Google Scholar

Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego księstwa Litewskiego do 1795 roku, t. I (Testamenty w księgach miejskich wileńskich z XVI–XVII wieku. Katalog), oprac. K. Frejlich, Warszawa 2017.
Google Scholar

Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego księstwa Litewskiego do 1795 roku, t. II (Testamenty mieszkańców miast Wołynia od końca XVI – do początku XVIII wieku. Katalog), oprac. N. Biłous, Warszawa 2017.
Google Scholar

Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego księstwa Litewskiego do 1795 roku, t. III (Katalog testamentów mieszkańców Brześcia i Grodna od XVI do początku XVIII wieku), oprac. N. Sliž, Warszawa 2017.
Google Scholar

Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego księstwa Litewskiego do 1795 roku, t. IV (Testamenty mieszkańców lwowskich z drugiej połowy XVI i z XVII wieku. Katalog), oprac. O. Winnyczenko, Warszawa 2017.
Google Scholar

Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego księstwa Litewskiego do 1795 roku, t. V (Testamenty z ksiąg sądowych małych miast polskich do 1525 roku), oprac. A. Bartoszewicz, Warszawa 2017.
Google Scholar

Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego księstwa Litewskiego do 1795 roku, t. VI (Katalog testamentów z krakowskich ksiąg miejskich do 1550 roku), oprac. J. Wysmułek, Warszawa 2017.
Google Scholar

Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego księstwa Litewskiego do 1795 roku, t. VII (Katalog testamentów poznańskich z drugiej polowy XVI i z XVII wieku), oprac. A. Karpiński, Warszawa 2017.
Google Scholar

Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej kasztelanowej krakowskiej, oprac. i wyd. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, t. I (Z serca kochająca żona i uniżona sługa. Listy Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej do męża Adama Mikołaja Sieniawskiego z lat 1688–1726), Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016.
Google Scholar

Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej kasztelanowej krakowskiej, oprac. i wyd. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, t. II (Jaśnie Oświecona Mościa Księżno Dobrodziejko. Informatorzy i urzędnicy), Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016.
Google Scholar

Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej kasztelanowej krakowskiej, oprac. i wyd. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, t. III (Jaśnie Oświecona Mościa Księżno Dobrodziejko. Rodzina, przyjaciele i klienci), Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016.
Google Scholar

Listy Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1716–1726), oprac. K. Maliszewski, A. Kucharski, Toruń 2017.
Google Scholar

Łopatecki K., Kupczewska M., Testament Izabeli z Poniatowskich Branickiej (3 XI 1805 r.), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2016, t. LXIV, nr 1, s. 103–109.
Google Scholar

Massalska A. H., Mémoires d’une écolière à l’Abbaye-aux-Bois à Paris (1771–1779), éd. M. E. Kowalczyk, A. Locher, Mielec 2014.
Google Scholar

Massalska A. H., Pamiętniki pensjonarki. Zapiski z czasów edukacji w Paryżu (1771–1779), wstęp. i oprac. M. E. Kowalczyk, przekł. z jęz. franc. A. Pikor-Półtorak, Kraków 2012.
Google Scholar

Morawska z Radziwiłłów T. K., Dziennik podróży europejskiej 1773–1774, oprac. B. Rok, Wrocław 2002.
Google Scholar

Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI–XVII w.), wstęp i objaśnienia D. Żołądź-Strzelczyk, M. E. Kowalczyk, Wrocław 2017.
Google Scholar

Platerowa z Sosnowskich K., Moja podróż do Włoch. Dziennik z lat 1785–1786, wstęp i oprac. M. E. Kowalczyk, przekł. z jęz. franc. A. Pikor-Półtorak, Łomianki 2013.
Google Scholar

Popiołek B., Testament Magdaleny z Tarłów Lubomirskiej, wojewodziny krakowskiej, „Krakowskie Studia Małopolskie” 2013, nr XVIII, s. 423–433.
Google Scholar

Przestrogi i nauki dla dzieci. Instrukcje rodzicielskie (XVIII w.), wstęp i objaśnienia D. Żołądź-Strzelczyk, M. E. Kowalczyk, Wrocław 2017.
Google Scholar

Testament mieszczanki żarnowskiej Agnieszki Frejeckiej z 1755 r., wyd. S. Kazusek, „Między Wisłą a Pilicą” 2014, t. XV, s. 127–135.
Google Scholar

Testamenty chłopów polskich od drugiej połowy XVI do XVIII wieku, oprac. i wyd. J. Łossowski, Lublin 2015.
Google Scholar

Testamenty książąt Lubartowiczów-Sanguszków. Wybór tekstów źródłowych z lat 1750–1876, oprac. J. M. Marszalska, W. Graczyk, Kraków 2011.
Google Scholar

Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1631–1655, wyd. P. Klint, Wrocław 2008.
Google Scholar

Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1657–1680, wyd. P. Klint, Wrocław 2011.
Google Scholar

Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1681–1700, wyd. P. Klint, Wrocław 2015.
Google Scholar

Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, wyd. J. Kowalkowski, W. Nowosad, Warszawa 2013.
Google Scholar

Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVIII wieku, wyd. J. Kowalkowski, W. Nowosad, Warszawa 2016.
Google Scholar

„Wszyscy śmiertelni jesteśmy i dlatego rozrządzamy majętności swoje”. Wybór testamentów z ksiąg miejskich województwa sandomierskiego (XVI–XVIII wiek), oprac. K. Justyniarska-Chojak, Kielce 2014.
Google Scholar

Żywoty matki Barbary od Najśw. Sakramentu (Zadzikowej) karmelitanki bosej (1609–1670), oprac. C. Gil, Kraków 2013.
Google Scholar

400-lecie klasztoru sióstr bernardynek na ziemi wieluńskiej, red. J. Książek, T. Olejnik, Wieluń 2013.


Google Scholar

„Annales de Démographie Historique” 1981.
Google Scholar

Augustyniak U. (rec.), U. Świderska-Włodarczyk, Homo Nobilis. Wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku, Warszawa 2017, „Kwartalnik Historyczny” 2020, t. CXXVII, nr 2, s. 400–409.
Google Scholar

Błogosławiona Matka Zofia Czeska (1584–1650). Prekursorka integralnego wychowania dzieci i młodzieży, red. J. Machnia, R. Gąsior, Kraków 2014.
Google Scholar

Bobryk W., Popadie i popówny – żony i córki kapłanów unickich w XVIII wieku, [w:] Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i dobie staropolskiej, red. K. Justyniarska-Chojniak, S. Konarska-Zimnicka, Warszawa 2012, s. 205–210.
Google Scholar

Bogucka M., Rodzina w polskim mieście XVI–XVII w. Wprowadzenie w problematykę, „Przegląd Historyczny” 1983, t. LXXIV, z. 3, s. 495–507.
Google Scholar

Borkowska M., Klasztory mniszek obrządku łacińskiego w Wielkim Księstwie Litewskim. Stan i problematyka badań, [w:] Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku, red. J. Gwioździk, R. Witkowski, A. M. Wyrwa, Poznań 2014, s. 147–160.
Google Scholar

Borkowska M., Uwagi o niektórych aspektach biografii Magdaleny Mortęskiej, „Nasza Przeszłość” 2017, t. CXXVII, s. 81–107.
Google Scholar

Burdzy A., Aktywność gospodarcza i kulturalna kobiet w Sandomierzu w XVI wieku, [w:] Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i dobie staropolskiej, red. K. Justyniarska-Chojniak, S. Konarska-Zimnicka, Warszawa 2012, s. 249–259.
Google Scholar

Burdzy D., Perypetie małżeńskie mieszczan sandomierskich w XVI wieku, [w:] Kobieta i mężczyzna: jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 37–46.
Google Scholar

Chemperek D., Elżbieta Radziwiłłowa – „święta pani”. Cypriana Bazylika „Krótkie wypisanie sprawy” jako ewangelicka „ars bene moriendi”, [w:] Z historii kultury staropolskiej. Studia ofiarowane Urszuli Augustyniak, red. A. Bartoszewicz, A. Karpiński, M. Ptaszyński, A. Zakrzewski, Warszawa 2020, s. 189–203.
Google Scholar

Chemperek D., Kalwińska święta. Elżbiety z Szydłowieckich Radziwiłłowej ars bene vivendi w „Krótkim wypisaniu sprawy” Cypriana Bazylika, [w:] Ars bene vivendi. Studia ofiarowane Profesorowi Maciejowi Włodarskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. E. Buszewicz, L. L. Grzybowska, Kraków 2017, s. 273–290.
Google Scholar

Ciszewska M., Tuliusz domowy. Świeckie oratorstwo szlacheckie kręgu rodzinnego (XVII–XVIII wieku), Warszawa 2016.
Google Scholar

Conjux, mater, filia, soror propinqua, civis… Kobieta na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, red. M. Małkus, K. Szymańska, Wschowa–Leszno 2016.
Google Scholar

Czarniecka A., Królowa wdowa w polityce, [w:] Maria Kazimiera Sobieska (1641–1716). W kręgu rodziny, polityki i kultury, red. A. Kalinowski, P. Tyszka, Warszawa 2017, s. 149–165.
Google Scholar

Czterysta lat Karmelitanek Bosych w Polsce. Wkład mniszek karmelitańskich w polską historię, kulturę i duchowość. Księga Jubileuszowa, red. E. Buszewicz, A. Smagacz, Kraków 2014.
Google Scholar

Dampe-Jarosz R., Wpływ włoskich podróży na działalność Anny Amalii von Sachsen-Weimar-Eisenach i Izabeli Czartoryskiej, [w:] Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku, red. A. Roćko, Warszawa 2014, s. 201–214.
Google Scholar

Delimata M., Prawo rodzinne w pracach Bartłomieja Groickiego (około 1534–1606), [w:] Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, t. III (Społeczeństwo a rodzina), red. A. Karpiński, Warszawa 2011, s. 21–36.
Google Scholar

Delimata-Proch M., Ciąża, poród oraz połóg w świetle polskich ksiąg cudów i łask (od średniowiecza do XVIII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2015, t. LXIII, nr 3, s. 433–449.
Google Scholar

Dębowska M., Klasztor norbertanek w Ibramowicach. Studia i materiały, Lublin 2012.
Google Scholar

Dubas-Urwanowicz E., O prawie w świecie kobiet w Rzeczypospolitej w XVI–XVII wieku, [w:] Kobieta i mężczyzna: jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 51–72.
Google Scholar

Dubas-Urwanowicz E., Panie Zborowskie w XVI wieku, [w:] Z historii kultury staropolskiej. Studia ofiarowane Urszuli Augustyniak, red. A. Bartoszewicz, A. Karpiński, M. Ptaszyński, A. Zakrzewski, Warszawa 2020, s. 323–331.
Google Scholar

Duch O., Losy monasterów bazylianek w Galicji na przełomie XVIII i XIX w., [w:] Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, red. M. Derwich, t. I (Geneza Kasaty na ziemiach zaboru austriackiego i rosyjskiego), Wrocław 2014, s. 233–247.
Google Scholar

Duży W., Wspomnienia o zmarłych rodzicach w wybranych zapiskach pamiętnikarskich z przełomu XVIII i XIX wieku, [w:] Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej, red. A. Jankowska, A. Klonder, Bydgoszcz 2015, s. 271–281.
Google Scholar

Dygdała J. (rec.), A. Słaby, Rządzicha oleszycka. Dwór Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej jako przykład patronatu kobiecego w czasach saskich, Kraków 2014, „Czasy Nowożytne” 2015, t. XXVIII, s. 238–242.
Google Scholar

Dygdała J., Kucharski A., Podróż królewny Sobieskiej, a także kilka magnackich Grand Tour z XVII/XVIII wieku w relacjach Samuela Szwykowskiego, „Czasy Nowożytne” 2014, t. XXVII, s. 31–58.
Google Scholar

Działalność Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej. Polityka – gospodarka – kultura, red. B. Popiołek, Warszawa 2020.
Google Scholar

Dzieje kobiet w Polsce. Dyskusja wokół przyszłej syntezy, red. K. A. Makowski, Poznań 2014.
Google Scholar

Gąsiorowska P., Konwent Klarysek krakowskich do końca XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Kraków 2015.
Google Scholar

Gąsiorowska P., Obrót gotówką w klasztorze żeńskim na przykładzie osiemnastowiecznych ksiąg rachunkowych wybranych klasztorów krakowskich i lwowskich, [w:] Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej, red. M. Derwich, Wrocław 2013, s. 301–318.
Google Scholar

Girsztowt A., Kobiety na elbląskim rynku renty w okresie średniowiecznym, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2013, nr 281, s. 481–498.
Google Scholar

Głowacka-Penczyńska A., Spotkanie z katem. Mieszkanki małych miast Wielkopolski i Kujaw przed sądem w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, [w:] Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i dobie staropolskiej, red. K. Justyniarska-Chojniak, S. Konarska-Zimnicka, Warszawa 2012, s. 299–309.
Google Scholar

Gołaszewski Ł. (rec.), Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku, Warszawa 2017: t. 1, Testamenty w księgach miejskich wileńskich z XVI i XVII wieku. Katalog, opr. Kamil Frejlich, ss. 100; t. 2, Testamenty mieszkańców miast Wołynia od końca XVI – do początku XVIII wieku. Katalog, opr. Natalia Biłous, ss. 134; t. 3, Katalog testamentów mieszkańców Brześcia i Grodna od XVI do początku XVIII wieku, opr. Natallia Sliž, ss. 78; t. 4, Testamenty mieszkańców lwowskich z drugiej połowy XVI i z XVII wieku. Katalog, opr. Oksana Winnyczenko, ss. 382; t. 5, Testamenty z ksiąg sądowych małych miast polskich do 1525 roku, opr. Agnieszka Bartoszewicz, Krzysztof Mrozowski, Maciej Radomski, Katarzyna Warda pod red. A. Bartoszewicz, ss. 185; t. 6, Katalog testamentów z krakowskich ksiąg miejskich do 1550 roku, opr. Jakub Wysmułek, ss. 384; t. 7, Katalog testamentów poznańskich z drugiej polowy XVI i z XVII wieku, opr. Andrzej Karpiński, ss. 435, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2019, t. LXXI, z. 2, s. 335–349.
Google Scholar

Grześkowiak R., Amor curiosum. Studia o osobliwych tematach dawnej poezji erotycznej, Warszawa 2013.
Google Scholar

Grześkowiak R., O dupie Maryni. Rozwiązywanie „Gadki” Jana Kochanowskiego, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2016, t. LX, s. 111–141.
Google Scholar

Guzowski P., Agnieszka – sołtysowa z Krościenka Wyżnego, [w:] Grancie i pogranicza. Mikrohistorie i historie życia codziennego, red. P. Guzowski, M. Liedke, M. Ocytko, Kraków 2011, s. 39–54.
Google Scholar

Guzowski P., Demografia rodziny szlacheckiej w świetle najnowszych badań genealogicznych, „Przeszłość Demograficzna Polski” 2011, t. XXX, s. 7–23.
Google Scholar

Guzowski P., Rodzina szlachecka w Polsce przedrozbiorowej. Studium demograficzne, Białystok 2019.
Google Scholar

Gwioździk J., Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach dawnej Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, Katowice 2015.
Google Scholar

Histoire des femmes en Occident, éd. G. Duby, M. Perrot, vol. I–V, Paris 1991–1992.
Google Scholar

Hufton O., The Prospect before her: A History of Women in Western Europe, vol. I (1500–1800), Londres 1995.
Google Scholar

Jabłońska A. M., Obraz kobiety w twórczości śpiewanej okresu staropolskiego, „In Gremium” 2011, t. VI, s. 41–64.
Google Scholar

Jabłońska A., The Presence and Role of Women in Old (Age) Polish Confraternities (the Case Study of the Archdeaconry of Gniezno in the 17th Century), [w:] Kobieta niepoznana na przestrzeni dziejów, red. A. Obara-Pawłowska, A. Miączewska, D. Wróbel, Lublin 2017, s. 161–177.
Google Scholar

Jagiełło-Jakuboszczak K., Portrety polskich dam jako pamiątka ich Wielkich Podróży, [w:] Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku, red. A. Roćko, Warszawa 2014, s. 187–198.
Google Scholar

Jakuboszczak A., Aktywność polityczna wielkopolskich szlachcianek w XVIII wieku, [w:] Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII–XXI wieku), red. T. Kulak, M. Dajnowicz, Wrocław 2016, s. 45–58.
Google Scholar

Jakuboszczak A., Kobieta morderczyni. Sprawa o mężobójstwo na przykładzie osiemnastowiecznego procesu Konstancji Dobrowolskiej, [w:] Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i dobie staropolskiej, red. K. Justyniarska-Chojniak, S. Konarska-Zimnicka, Warszawa 2012, s. 311–317.
Google Scholar

Jakuboszczak A., Rodzina i rodzinność szlachcianek wielkopolskich w XVIII wieku. Perspektywa kobieca, Poznań 2016.
Google Scholar

Jakuboszczak A., Żona doskonała. Obraz kobiety w staropolskich mowach weselnych ze zbiorów PAN Biblioteki Kórnickiej, [w:] Historie nieobojętne, t. II (Kądziel – kołyska – łoże. Atrybuty kobiecości na przestrzeni dziejów), red. A. Głowacka-Penczyńska, K. Grysińska-Jarmuła, M. Opioła-Cegiełka, Bydgoszcz 2017, s. 63–75.
Google Scholar

Janicki K., Damy złotego wieku, Kraków 2014.
Google Scholar

Jankowski A., Patronka cywilizacyjnej przemiany. Biała legenda Marianny Skórzewskiej (1741–1773) wykreowana w dobie upadku Rzeczypospolitej „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2014, t. LXII, nr 2, s. 227–241.
Google Scholar

Jędrzejewski P., Wyklęci przez społeczeństwo. Codzienność ludzi marginesu krakowskiego zespołu miejskiego w 2 połowie XVIII wieku, [w:] Dom, codzienność i święto. Ceremonie i tradycje rodzinne. Studia historyczno-antropologiczne, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Kraków 2018, s. 151–164.
Google Scholar

Justyniarska-Chojak K., Dziecko w rodzinie mieszczańskiej w XVI–XVIII wieku w świetle przepisów prawa magdeburskiego (pomiędzy normą a praktyką), [w:] Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków, red. A. Obara-Pawłowska, M. Kołacz-Chmiel, Lublin 2016, s. 243–266.
Google Scholar

Justyniarska-Chojak K., „Najlepszemu i najściślejszemu przyjacielowi…” – więzi małżeńskie w testamentach mieszczańskich z terenu Małopolski w XVI wieku, [w:] Kobieta i mężczyzna: jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 73–82.
Google Scholar

Justyniarska-Chojak K., Troska o zdrowie kobiet w polskich zielnikach z XVI wieku, [w:] Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i dobie staropolskiej, red. K. Justyniarska-Chojniak, S. Konarska-Zimnicka, Warszawa 2012, s. 407–420.
Google Scholar

Kaczor-Scheitler K., Działalność pisarska polskich zakonów żeńskich w dobie baroku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2013, t. XIII, s. 77–89.
Google Scholar

Kamler M., Przemoc między szlachtą sieradzką w XVII wieku. Opis zjawiska, Warszawa 2011.
Google Scholar

Kamler M., Przemoc między szlachtą w Polsce w XVII w. – zjawisko masowe?, „Kwartalnik Historyczny” 2104, t. CXXI, nr 3, s. 541–569.
Google Scholar

Kardasz C., Rynek kredytu pieniężnego w miastach południowego pobrzeża w późnym średniowieczu (Greifswald, Gdańsk, Elbląg, Toruń, Rewel), Toruń 2013.
Google Scholar

Karpińska M., Badania dziejów kobiet w Polsce w epoce nowożytnej (wiek XVI–XVIII), [w:] Dzieje kobiet w Polsce. Dyskusja wokół przyszłej syntezy, red. K. A. Makowski, Poznań 2014, s. 53–74.
Google Scholar

Karpiński A., Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, Warszawa 1995.
Google Scholar

Karpiński A., Przekupki wileńskie w drugiej połowie XVII i w początkach XVIII wieku, [w:] Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i dobie staropolskiej, red. K. Justyniarska-Chojniak, S. Konarska-Zimnicka, Warszawa 2012, s. 369–393.
Google Scholar

Karpiński A., Więźniowie poznańskiego ratusza w latach 1790–1793, „Przegląd Historyczny” 2014, t. CV, z. 3, s. 379–398.
Google Scholar

Karpiński A. (rec.), M. Kamler, Przemoc między szlachtą sieradzką w XVII wieku. Opis zjawiska, Warszawa 2011, „Kwartalnik Historyczny” 2012, t. CXIX, nr 3, s. 614–620.
Google Scholar

Karpiński A. (rec.), R. Poniat, Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku, Warszawa 2014, „Przegląd Historyczny” 2015, t. CVI, z. 2, s. 395–402.
Google Scholar

Kicińska U., Oracja pogrzebowa jako upamiętnienie zmarłego, [w:] Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej, red. A. Jankowska, A. Klonder, Bydgoszcz 2015, s. 189–199.
Google Scholar

Kicińska U., Problem płodności i bezpłodności w oracjach pogrzebowych XVII wieku poświęconych kobietom, [w:] W kręgu rodziny epok dawnych. Dzieciństwo, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2014, s. 125–140.
Google Scholar

Kicińska U., Relacje patron–sługa w świetle korespondencji ekonomicznej Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej, [w:] Tożsamość kobiet w Polsce: interpretacje, t. I (Od czasów najdawniejszych do XIX wieku), red. I. Maciejewska, Olsztyn 2016, s. 61–74.
Google Scholar

Kicińska U., Wzorzec szlachcianki w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku, Warszawa 2013.
Google Scholar

Kitowski P., „Idąc za wolą Najwyższego Boga”. Kontrakt ślubny w praktyce prawa ziemskiego Prus Królewskich (1598–1772), [w:] Dom. Codzienność i święto. Ceremonie i tradycje rodzinne. Studia historyczno-antropologiczne, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Kraków 2018, s. 83–92.
Google Scholar

Klonder A. (rec.), U. Świderska-Włodarczyk, Homo Nobilis. Wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku, Warszawa 2017, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2018, t. LXVI, nr 1, s. 111–114.
Google Scholar

Kobieta i władza w czasach dawnych, red. B. Czwojdrak, A. A. Kluczek, Katowice 2015.
Google Scholar

Kobieta niepoznana na przestrzeni dziejów, red. A. Obara-Pawłowska, A. Miączewska, D. Wróbel, Lublin 2017.
Google Scholar

Kocela W., Trudna sztuka babienia. Kultura medyczna Polski w II połowie XVIII wieku, Warszawa 2020.
Google Scholar

Kolarska M., Listy Elżbiety z Branickich i Jana Tarło jako przykład korespondencji miłosnej w epoce saskiej, [w:] Kobiece kręgi korespondencyjne w XVII–XIX wieku, red. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016, s. 79–90.
Google Scholar

Kołacz-Chmiel M., Kobieta w rodzinie i społeczności chłopskiej na pograniczu polsko-ruskim. Stan i perspektyw badań, [w:] Region i regionalizm w archeologii i historii, red. J. Hoff, S. Kadrow, Rzeszów 2013, s. 184–196.
Google Scholar

Kołacz-Chmiel M., Mulier honesta et labioriosa. Kobieta w rodzinie chłopskiej późnośredniowiecznej Małopolski, Lublin 2018.
Google Scholar

Kołacz-Chmiel M., Nieletni pochodzenia chłopskiego w praktyce sądów kościelnych w późnośredniowiecznej Małopolsce, [w:] Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków, red. A. Obara-Pawłowska, M. Kołacz-Chmiel, Lublin 2016, s. 207–226.
Google Scholar

Kołodziejczyk K., Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (część 1), „Przeszłość Demograficzna Polski” 2016, t. XXXVIII, nr 3, s. 55–78.
Google Scholar

Kołodziejczyk K., Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (część 2), „Przeszłość Demograficzna Polski” 2017, t. XXXIX, s. 65–95.
Google Scholar

Korczak-Siedlecka J., Model wychowania dziewcząt w szesnastowiecznej Polsce, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2013, t. LVIII, s. 49–71.
Google Scholar

Korczyńska A., Rola i pozycja kobiety w staropolskich ekonomikach, „In Gremium” 2016, t. X, s. 75–86.
Google Scholar

Kościelna J., Dzieciobójstwo i zabójstwo dziecka w Chojnie (Königsberg in der Neumark) od końca XVI do początków XVIII w., „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwistyczny” 2014, t. XXI, s. 87–121.
Google Scholar

Kowalczyk M. E., Zagraniczne podróże Polek w epoce oświecenia, Łomianki 2019.
Google Scholar

Kowalczyk M. E., „Żona moja, która mnie zawsze najlepiej kochała, […] duszą całą okazuje się mnie nienawidzić”, czyli problemy małżeńskie Agnieszki i Stanisława Treterów, [w:] Kobieta i mężczyzna: jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 369–377.
Google Scholar

Krzysztofik M., Siedemnastowieczna refleksja o rolach kobiety i mężczyzny w małżeństwie (na podstawie kazań pogrzebowych), „Res Gestae” 2016, t. III, s. 5–18.
Google Scholar

Kuklo C., Czy reformacja wpłynęła na struktury demograficzne rodziny i jej funkcjonowanie w epoce staropolskiej, „Czasy Nowożytne” 2018, t. XXXI, s. 55–71.
Google Scholar

Kuklo C., Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Studium demograficzno-społeczne, Białystok 1998.
Google Scholar

Kuklo C., Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Białystok 1991.
Google Scholar

Kuklo C., Single Women in Pre-Industrial Towns as a Subject of Historical Research, [w:] Society and Culture Poland in Europe. Studies in Social and Cultural History. Poland at the 18-th International Congress of Historical Sciences in Montreal, ed. M. Bogucka, Warszawa 1995, s. 112–123.
Google Scholar

Kuras K., Dwór królowej Marii Leszczyńskiej. Ludzie, pieniądze, wpływy, Kraków 2018.
Google Scholar

Kuras K., Rola wybitnych kobiet w polityce w czasach panowania Augusta III Sasa, [w:] Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i dobie staropolskiej, red. K. Justyniarska-Chojniak, S. Konarska-Zimnicka, Warszawa 2012, s. 261–277.
Google Scholar

Kurowska H., Akuszerka na ziemiach polskich w świetle przepisów i literatury medycznej z końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku, „Studia Zachodnie” 2015, t. XVII, s. 219–238.
Google Scholar

Kurowska H., Terminologia położnicza w polskich drukowanych podręcznikach akuszerii i anatomii z II połowy XVIII wieku, „Medycyna Nowożytna” 2018, t. XXIV, z. 3 (suplement), s. 153–170.
Google Scholar

Liedke M., Demografia rodziny magnackiej w Wielkim Księstwie Litewskim na tle elit zachodnioeuropejskich. Wybrane problemy, „Przeszłość Demograficzna Polski” 2015, t. XXX, nr 1, s. 37–70.
Google Scholar

Liedke M., Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wieku. Studium demograficzno-społeczne, Białystok 2016.
Google Scholar

Liedke M., Uwagi o wieku uprawniającym do zawarcia małżeństwa w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wieku, „Przeszłość Demograficzna Polski” 2013, t. XXXII, s. 7–24.
Google Scholar

Liedke M., Z badań nad prokreacją magnaterii Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wieku, „Przeszłość Demograficzna Polski” 2010, t. XXIX, s. 7–27.
Google Scholar

Liedke M., Zróżnicowanie wyznaniowe a postawy prokreacyjne magnaterii Rzeczypospolitej w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, „Przeszłość Demograficzna Polski” 2017, t. XXXIX, s. 49–63.
Google Scholar

Litak S., Edukacja początkowa w polskich szkołach w XIII–XVIII wieku, Lublin 2010.
Google Scholar

Łozowski P., Demografia rodziny mieszczańskiej w Starej Warszawie w pierwszej połowie XV wieku, „Przeszłość Demograficzna Polski” 2014, t. XXXIV, s. 7–24.
Google Scholar

Łozowski P., Kredyt i dom. Rynki obrotu pieniężnego i nieruchomości w Warszawie okresu XV i początków XVI wieku, Białystok 2020.
Google Scholar

Łozowski P., Stan badań nad kobietami w miastach późnośredniowiecznych na ziemiach polskich, „Przeszłość Demograficzna Polski” 2015, t. XXXVII, nr 1, s. 71–91.
Google Scholar

Łysiak-Łątkowska A., Wpływ polskich arystokratek na aranżowanie małżeństw od drugiej połowy XVIII do początku XIX wieku, [w:] Historie nieobojętne, t. II (Kądziel – kołyska – łoże. Atrybuty kobiecości na przestrzeni dziejów), red. A. Głowacka-Penczyńska, K. Grysińska-Jarmuła, M. Opioła-Cegiełka, Bydgoszcz 2017, s. 151–166.
Google Scholar

Maciejewska I., Miłość i erotyzm w piśmiennictwie czasów saskich, Olsztyn 2013.
Google Scholar

Maludzińska M., „Próżnowanie stało się powszechnym nałogiem”. Żebracy i włóczędzy w stanisławowskiej Warszawie, Warszawa 2014.
Google Scholar

Manyś B., O problemach zdrowotnych magnackich dzieci w XVIII w. na przykładzie potomstwa Michała Kazimierza Radziwiłła zw. „Rybeńko” i Anny z Mycielskich Radziwiłłowej, „Medycyna Nowożytna” 2018, t. XXIV, z. 2, s. 85–102.
Google Scholar

Manyś B., Uroczystości rodzinne w Wilnie za panowania Augusta III (1733–1763), Poznań 2014.
Google Scholar

Manyś B., Więzi emocjonalne między małżonkami w testamentach mieszkańców Wilna i jego okolic z lat 1733–1763, [w:] Kobieta i mężczyzna: jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 95–106.
Google Scholar

Markuszewska A., Festa i muzyka na dworze Marii Kazimiery Sobieskiej w Rzymie (1699–1714), Warszawa 2012.
Google Scholar

Markuszewska A., Kompozytorki i patronki muzyki w XVII i XVIII wieku. Wybrane portrety, Warszawa 2017.
Google Scholar

Mazurkowa B., Nowy Grand Tour w świetle „Mes Voyages” Walerii Tarnowskiej, [w:] Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku, red. A. Roćko, Warszawa 2014, s. 153–182.
Google Scholar

Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia, red. S. Konarska-Zimnicka, L. Kostuch, B. Wojciechowska, Kielce 2019.
Google Scholar

Miłość idealna, miłość dziecka, red. B. Płonka-Syroka, A. Szlagowska, A. Syroka, K. Marchel, Wrocław 2013.
Google Scholar

Miłość sprzedajna, red. B. Płonka-Syroka, K. Marchel, A. Syroka, Wrocław 2014.
Google Scholar

Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej, red. A. Jankowska, A. Klonder, Bydgoszcz 2015.
Google Scholar

Nietyksza M., Wierzbicka M., Profesor Anna Żarnowska – główne nurty badań, [w:] A. Żarnowska, Kobieta i rodzina w przestrzeni wielkomiejskiej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2013, s. IX–XX.
Google Scholar

Obremski K., Glosa polemiczna do Radosława Grześkowiaka „Rozwiązywania Gadki Jana Kochanowskiego, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2017, t. LXI, s. 303–306.
Google Scholar

Opaliński E., Aktywność kobiet w życiu publicznym w czasach pierwszych Wazów, [w:] Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i dobie staropolskiej, red. K. Justyniarska-Chojniak, S. Konarska-Zimnicka, Warszawa 2012, s. 233–248.
Google Scholar

Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. II (Przemiany społeczne a model rodziny), red. A. Żarnowska, Gdańsk–Toruń 1995.
Google Scholar

Pelczar R., Szkoły trywialne dla dziewcząt w łacińskiej diecezji przemyskiej w czasach zaborów, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2014, t. LVII, nr 1–2, s. 20–41.
Google Scholar

Pelczar R., Zakon Benedyktynek na Rusi Czerwonej w XVI–XVIII w. Dynamika rozwoju i główne kierunki działalności, [w:] Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku, red. J. Gwioździk, R. Witkowski, A. M. Wyrwa, Poznań 2014, s. 161–169.
Google Scholar

Penkała A., „Od postanowienia wspólnego ustawiczne przeklęctwa, słów nieuczciwych wołania, hałasy”. (Nie)codzienność szlacheckiego domu w świetle zapisów z osiemnastowiecznych ksiąg grodzkich z terenu województwa krakowskiego, [w:] Dom, codzienność i święto. Ceremonie i tradycje rodzinne. Studia historyczno-antropologiczne, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Kraków 2018, s. 93–103.
Google Scholar

Penkała A., Panieńskie ochędóstwo. Kwestie posagowe i wienne w małżeństwach szlachty województwa krakowskiego w czasach saskich, Kraków 2016.
Google Scholar

Penkała A., Przeciw prawu, tradycji i obyczajowi. Sprawy procesowe szlacheckich małżeństw w księgach sądów grodzkich z terenu województwa krakowskiego w czasach saskich, Kraków 2017.
Google Scholar

Perrot M., Mon histoire des femmes, Paris 2006 (wersja polskojęzyczna: Moja historia kobiet, przekł. M. Szafrańska-Brandt, Kraków 2009).
Google Scholar

Pękacka-Falkowska K., Dyscyplinować i pomagać – toruńskie akuszerki miejskie w XVIII w. (kilka uwag na marginesie przysiąg i porządków akuszerskich), „Medycyna Nowożytna” 2013, t. XIX, z. 2, s. 65–105.
Google Scholar

Pękacka-Falkowska K., Drzewiecki B., Projekt porządku akuszerskiego Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku (Naturforschende Gesellschaft) z 1781 r., „Medycyna Nowożytna” 2019, t. XXV, z. 2, s. 47–66.
Google Scholar

Pielas J., Majątkowe zabezpieczenie sióstr w szlacheckich działach spadkowych w Koronie w XVII wieku, [w:] Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i dobie staropolskiej, red. K. Justyniarska-Chojniak, S. Konarska-Zimnicka, Warszawa 2012, s. 343–356.
Google Scholar

Pielas J., Opieka nad nieletnimi w Koronie w XVIII wieku, [w:] Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków, red. A. Obara-Pawłowska, M. Kołacz-Chmiel, Lublin 2016, s. 83–95.
Google Scholar

Pielas J., Państwo, religia, prawo i rodzina, [w:] Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku, red. P. Guzowski, C. Kuklo, Białystok 2019, s. 19–37.
Google Scholar

Pielas J., Podziały majątkowe szlachty koronnej w XVII wieku, Kielce 2013.
Google Scholar

Pietrzak J., „Całe brzemię promocyi”. O kobietach z rodzin królewskich i magnackich jako o promotorkach awansów urzędniczych w Rzeczypospolitej drugiej połowy XVII wieku, [w:] Na przekór konwencjom. Nieszablonowe role społeczne kobiet i mężczyzn od czasów nowożytnych do 1945 roku, red. M. Gibiec, D. Wiśniewska, L. Ziątkowski, Kraków 2018.
Google Scholar

Pietrzak J., Korespondencja Katarzyny z Sobieskich ks. Radziwiłłowej (1634–1694) jako źródło do poznania jej relacji rodzinnych, [w:] Kobiece kręgi korespondencyjne w XVII–XIX wieku, red. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016, s. 13–30.
Google Scholar

Pietrzak J., Księżna dobrodziejka. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (1634–1694), Warszawa 2016.
Google Scholar

Pietrzak J., Siedemnastowieczna podróżniczka. Wrażenia Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej z podróży po Europie Zachodniej w latach 1677–1678, [w:] Kulturowe wzorce a społeczna praktyka. Studia z dziejów kobiet, red. A. Jakuboszczak, P. Matusik, Poznań 2012, s. 103–126.
Google Scholar

Pietrzak J., W szponach nałogu. Alkoholizm kobiet w epoce staropolskiej na przykładzie Joanny z Denhoffów Denhoffowej (zm. 1720), [w:] Antropologia używek w gospodarce i życiu społecznym, red. J. Żychlińska, A. Głowacka-Penczyńska, J. Woźny, Bydgoszcz 2016, s. 57–75.
Google Scholar

Pietrzak J., „Zbrodnia to niesłychana, Pani zabiła Pana”. Sprawa Marianny z ks. Sapiehów Dąmbskiej o małżonkobójstwo – studium przypadku, [w:] Conjux, mater, filia, soror propinqua, civis… Kobieta na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, red. M. Małkus, K. Szymańska, Wschowa–Leszno 2016, s. 249–281.
Google Scholar

Pluta E., Środowisko rodzinne krakowskich norbertanek ze Zwierzyńca – przyczynek do badań nad składem osobowym konwentów żeńskich (XVII–XVIII w.), „Klio” 2016, t. XXXIX, nr 4, s. 77–96.
Google Scholar

Pluta E. (rec.), J. Gwioździk, Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach dawnej Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, Katowice 2015, „Res Gestae” 2016, t. III, s. 328–331.
Google Scholar

Pluta E. (rec.), P. Gąsiorowska, Konwent Klarysek krakowskich do końca XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Kraków 2015, „Studia Historyczne” 2016, t. LIX, z. 1, s. 110–113.
Google Scholar

Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku, red. A. Roćko, Warszawa 2014.
Google Scholar

Poniat R., Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku, Warszawa 2014.
Google Scholar

Poniat R. (rec.), M. Maludzińska, „Próżnowanie stało się powszechnym nałogiem”. Żebracy i włóczędzy w stanisławowskiej Warszawie, Warszawa 2014, „Przegląd Historyczny” 2016, t. CVII, z. 2, s. 311–327.
Google Scholar

Popiołek B., Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich, Warszawa 2020.
Google Scholar

Popiołek B., Męska zbrodnia, kobiecy ból. Drobna przemoc w czasach saskich, [w:] Kobieta i mężczyzna: jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 83–93.
Google Scholar

Popiołek B., Między przestrzenią domową a wielką polityką. Aktywność publiczna kobiet w czasach saskich, [w:] Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII–XXI wieku), red. T. Kulak, M. Dajnowicz, Wrocław 2016, s. 27–44.
Google Scholar

Popiołek B., „W wielkim strachu i bojaźni rezydujem…”. Mentalność zakonnic w okresie saskim. Próba sondażu, [w:] Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku, red. J. Gwioździk, R. Witkowski, A. M. Wyrwa, Poznań 2014, s. 183–193.
Google Scholar

Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław 15–19 września 1999 r. Pamiętnik, red. K. Ruchniewicz, J. Tyszkiewicz, W. Wrzesiński, t. III, cz. 4, Toruń 2001.
Google Scholar

Przybyłowicz O. M., Jak panny zakonne rozliczały się? Księgi rachunkowe jako źródło do badań nad polskimi klasztorami żeńskimi w XVI–XVIII w., [w:] Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej, red. M. Derwich, Wrocław 2013, s. 105–108.
Google Scholar

Przybyłowicz O. M., Klasztor klarysek w Strzelnie – uposażenie, darowizny, dochody. Przyczynek do standardu życia wspólnoty w świetle prawa zakonnego i dokumentów, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2016, t. LXXI, nr 2, s. 19–46.
Google Scholar

Przybyłowicz O. M., Reguła zakonna jest wozem do nieba. Realia życia w klasztorach klarysek od XIII do końca XVI w Małopolsce, Wielkopolsce i na Śląsku, Warszawa 2016.
Google Scholar

Przybyłowicz O. M., Źródła do poznania gospodarki w dobrach wiejskich klarysek gnieźnieńskich od końca XVI do schyłku XVII stulecia, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2017, t. LXV, nr 4, s. 447–459.
Google Scholar

Roćko A., Grand Tour „Dam Modnych”, [w:] Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku, red. A. Roćko, Warszawa 2014, s. 131–150.
Google Scholar

Rodak M. (rec.), M. Maludzińska, „Próżnowanie stało się powszechnym nałogiem”. Żebracy i włóczędzy w stanisławowskiej Warszawie, Warszawa 2014, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2016, t. LXXVI, s. 505–508
Google Scholar

Rok B., Europa drugiej połowy XVIII wieku w oczach polskiej podróżniczki Teofili Konstancji z Radziwiłłów Morawskiej, [w:] Europejski wiek oświecenia: uniwersalizm myśli, różnorodność dróg, red. M. Dębowski, A. Grześkowiak-Krwawicz, M. Zwierzykowski, Kraków 2013, s. 221–233.
Google Scholar

Rok B., Wyobrażenie mężczyzny i kobiety w staropolskich poradnikach artis bene vivendi, [w:] Kobieta i mężczyzna: jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 483–492.
Google Scholar

Rok B., Wyprawa Teofili Konstancji z Radziwiłłów Morawskiej do Neapolu w 1774 r., [w:] Klio viae et India. Opuscula Marco Cetwiński dedicata, red. A. Odrzywolska-Kidawa, Warszawa 2010, s. 521–527.
Google Scholar

Siebel J., Ludność parafii Bogucickiej (województwo śląskie) w latach 1738–1860 (na podstawie ksiąg metrykalnych), Katowice 2012.
Google Scholar

Skierska J., Ludność Zielonej Góry w latach 1652–1766 w świetle ksiąg metrykalnych, Zielona Góra 2015.
Google Scholar

Słaby A., Rządzicha oleszycka. Dwór Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej jako przykład patronatu kobiecego w czasach saskich, Kraków 2014.
Google Scholar

Słaby A. (rec.), P. Tyszka, W cieniu wielkiego kanclerza. Barbara z Tarnowskich Zamoyska, Warszawa 2015, „Czasy Nowożytne” 2017, t. XXX, s. 205–214.
Google Scholar

Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku, red. A. Roćko, M. Górska, Warszawa 2017.
Google Scholar

Srogosz T. (rec.), M. Maludzińska, „Próżnowanie stało się powszechnym nałogiem”. Żebracy i włóczędzy w stanisławowskiej Warszawie, Warszawa 2014, „Kwartalnik Historyczny” 2016, t. CXXII, nr 2, s. 378–382.
Google Scholar

Stawiak-Ososińska M., Sztuka położnicza dla kobiet. Kształcenie akuszerek na ziemiach polskich w dobie niewoli narodowej (1773–1914), Warszawa 2019.
Google Scholar

Stefaniak P., Dzieje tercjarek dominikańskich „de Poenitentia” we Lwowie (1293–1740), „Nasza Przeszłość” 2014, t. CXXI, s. 75–102.
Google Scholar

Stojek-Sawicka K., Szlachcianki w świecie sarmackim. Jak żyły kobiety na dworach szlacheckich w dawnej Polsce, Warszawa 2013.
Google Scholar

Stuchlik-Surowiak B., Obraz małżeństwa w „antyfeministycznych” utworach Bartosza Paprockiego na tle obyczajowych, religijnych oraz literackich zjawisk XVI i pierwszej połowy XVII wieku, Katowice 2016.
Google Scholar

Surdacki M., Rodzina i jej problemy w Urzędowie w czasach staropolskich, [w:] Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, t. III (Społeczeństwo a rodzina), red. A. Karpiński, Warszawa 2011, s. 227–244.
Google Scholar

Szapczyński P., Anna I Jagiellonka kontra Jan Zamoyski. Kilka uwag w sprawie dążeń królowej do zapewnienia ciągłości dynastii Jagiellonów, „Klio” 2014, t. XXVIII, nr 1, s. 3–29.
Google Scholar

Sztylc K. Ż., The Abbas Magdalena Mortęska (1554–1631). Her life and reformist initiatives aimed at female education in the post-tridentine era, „Roczniki Teologiczne” 2016, t. LXIII, z. 4, s. 53–73.
Google Scholar

Szwarc A., Flirt jako przedmiot badań historycznych, „Przegląd Historyczny” 2014, t. CV, z. 1, s. 121–128.
Google Scholar

Szylar A., Bractwa religijne przy klasztorach żeńskich XVIII wieku, [w:] Bractwa religijne w średniowieczu i w okresie nowożytnym (do końca XVIII wieku), red. D. Burdzy, B. Wojciechowska, Kielce 2014, s. 167–182.
Google Scholar

Szylar A., Działalność wychowawczo-edukacyjna żeńskich zgromadzeń zakonnych w Małopolsce w okresie potrydenckim do 1815 roku, Kraków 2012.
Google Scholar

Szylar A., Ideały wychowawcze w klasztornych szkołach żeńskich w okresie potrydenckim do początków XIX wieku, „Paedagogia Christiana” 2012, nr XXX(II), s. 11–27.
Google Scholar

Szylar A., „Naprzód zaraz wstaną, kiedy ich obudzą…”, czyli panny świeckie na edukacji u wizytek warszawskich, [w:] Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i dobie staropolskiej, red. K. Justyniarska-Chojniak, S. Konarska-Zimnicka, Warszawa 2012, s. 211–230.
Google Scholar

Szylar A., „Potrzeby do pożytku należące” – rozrzutność czy skąpstwo? O wydatkach mniszek w XVIII wieku w księgach ekspensy, [w:] Kobieta i mężczyzna: jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 345–356.
Google Scholar

Szylar A., „Sprawa o tym, jak benedyktynki gospodarstwo prowadziły…”. Organizacja i funkcjonowanie gospodarki opactwa benedyktynek w Sandomierzu w XVII i XVIII w., [w:] Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej, red. M. Derwich, Wrocław 2013, s. 447–459.
Google Scholar

Szylar A., „Zostawili córki trzy na edukację u nas…”, czyli o klasztornym wychowaniu dziewcząt w XVIII i na początku XIX wieku, [w:] W kręgu rodziny epok dawnych. Dzieciństwo, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2014, s. 323–338.
Google Scholar

Świderska U., Szlachecki wzorzec osobowy gospodyni w Polsce przełomu średniowiecza i czasów renesansu, [w:] Kobieta w gospodarstwie domowym. Ziemie polskie na tle porównawczym, red. K. Sierakowska, G. Wyder, Zielona Góra 2012, s. 21–27.
Google Scholar

Świderska-Włodarczyk U., Homo Nobilis. Wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku, Warszawa 2017.
Google Scholar

Święch H., Przełożone klasztoru bernardynek pw. św. Agnieszki w Krakowie w XV–XVIII wieku, „Nasza Przeszłość” 2015, t. CXXIII, s. 113–132.
Google Scholar

Thébaud F., Tworzenie historii kobiet we Francji. Rys historiograficzny, spory metodologiczne, relacje z instytucjami naukowymi i politycznymi, „Kwartalnik Historyczny” 2001, t. CVIII, nr 3, s. 81–98.
Google Scholar

The Routledge History of Women in Early Modern Europe, ed. A. L. Capern, London 2006.
Google Scholar

Tomaszewski M. (rec.), „Gdybym Cię, moje Serce, za męża nie miała, żyć bym nie mogła”. Listy Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła z lat 1744–1759, wstęp i oprac. I. Maciejewska, K. Zawilska, Olsztyn 2016, „Czasy Nowożytne” 2018, t. XXXI, s. 359–363.
Google Scholar

Truściński Ł., Kobieta w obliczu sądu w późnośredniowiecznym Krakowie – sprawy karne, [w:] Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i dobie staropolskiej, red. K. Justyniarska-Chojniak, S. Konarska-Zimnicka, Warszawa 2012, s. 287–297.
Google Scholar

Trzpiot W., Stan błogosławiony czy „nieznośne męki”? Kobieta staropolska w okresie ciąży i połogu w świetle memuarów, [w:] Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i dobie staropolskiej, red. K. Justyniarska-Chojniak, S. Konarska-Zimnicka, Warszawa 2012, s. 433–449.
Google Scholar

Tyszka P., W cieniu wielkiego kanclerza. Barbara z Tarnowskich Zamoyska, Warszawa 2015.
Google Scholar

Urbanek B. (rec.), M. Stawiak-Ososińska, Sztuka położnicza dla kobiet. Kształcenie akuszerek na ziemiach polskich w dobie niewoli narodowej (1773–1914), Warszawa 2019, „Medycyna Nowożytna” 2019, t. XXV, z. 1, s. 181–186.
Google Scholar

W kręgu rodziny epok dawnych. Dzieciństwo, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2014.
Google Scholar

Węglorz J., Staropolskie poradniki medyczne o zdrowiu i chorobach kobiet, [w:] Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i dobie staropolskiej, red. K. Justyniarska-Chojniak, S. Konarska-Zimnicka, Warszawa 2012, s. 421–432.
Google Scholar

Węglorz J., Zdrowie, choroba i lecznictwo w społeczeństwie Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, Toruń 2015.
Google Scholar

Wiesner M. E., Women and Gender in Early Modern Europe, Cambridge 1993.
Google Scholar

Wijaczka J., Dzieci w procesach o czary. Casus Prus Książęcych w XVII wieku, „Zapiski Historyczne” 2014, t. LXXIX, z. 1, s. 101–116.
Google Scholar

Wijaczka J., Kościół wobec czarostwa w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku (na tle europejskim), Warszawa 2016.
Google Scholar

Wijaczka J., Procesy o czary w Gdańsku w XVI–XVII wieku, „Przegląd Historyczny” 2019, t. CX, z. 3, s 399–417.
Google Scholar

Wijaczka J., Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI–XVIII wieku, wyd. 2 zmienione, Olsztyn 2019.
Google Scholar

Wijaczka J., Próba zimnej wody (pławienie) w oskarżeniach i procesach o czary w państwie polsko-litewskim w XVI–XVIII wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2016, t. LX, s. 73–110.
Google Scholar

Wijaczka J. (rec.), Codzienne kłopoty, wielkie interesy i podwójna elekcja. Korespondencja radziwiłłowskich urzędników z księżną Anną z Sanguszków Radziwiłłową i jej synem Michałem Kazimierzem 1733/1734, wyd. J. Dygdała, Warszawa 2013, „Czasy Nowożytne” 2013, t. XXVI, s. 245–247.
Google Scholar

Wilczek-Karczewska W., Konflikty rodzinne na tle majątkowym w świetle wielkopolskich inwentarzy i testamentów z XVII wieku. Zarys problematyki, [w:] Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, t. III (Społeczeństwo a rodzina), red. A. Karpiński, Warszawa 2011, s. 149–169.
Google Scholar

Wiślicz T., Upodobanie. Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII–XVIII wieku. Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia, Wrocław 2012.
Google Scholar

Wiślicz T., Wiejskie zaloty w Polsce XVII–XVIII wieku. Sposoby doboru partnera seksualnego i kryteria atrakcyjności w środowisku chłopskim Rzeczypospolitej w okresie „przedetnograficznym”, „Studia Historica Gedanensia” 2012, t. III (Historia flirtu), red. P. Perkowski, s. 37–57.
Google Scholar

Wojciechowska B., Małżeństwo w ustawodawstwie synodalnym Kościoła polskiego w późnym średniowieczu, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2015, t. LXVII, nr 1, s. 21–29.
Google Scholar

Wojciechowska B., Porady dla kobiet ciężarnych i rodzących w wybranych pracach od późnego antyku do wczesnej nowożytności, „Medycyna Nowożytna” 2014, t. XX, z. 1, s. 145–151.
Google Scholar

Wojciechowska B., Proles – fides – sacramentum. Małżeństwo w średniowiecznym prawie kanonicznym, [w:] Kobieta i mężczyzna: jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 17–26.
Google Scholar

Wolański F., Rozważne Panny i Dzielni Kawalerowie. Kulturowy status płci w bernardyńskim dyskursie kaznodziejskim epoki saskiej, [w:] Kobieta i mężczyzna: jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 493–501.
Google Scholar

Wróbel Ł., Działalność fundacyjna i oświatowa szlachty inflanckiej w XVIII wieku na przykładzie rodzin Borchów, Platerów i Hylzenów, [w:] Studia z dziejów edukacji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów Korony i Litwy, red. K. Puchowski, J. Orzeł, Warszawa 2019, s. 123–139.
Google Scholar

Wunder H., „Er ist die Sonn’, sie ist der Mond”. Frauen in der Frühen Neuzeit, München 1992.
Google Scholar

Wyczański A., Kobiety – kierowniczki folwarków w starostwie sieradzkim w XVI w., „Zapiski Historyczne” 1976, t. XLI, z. 3, s. 41–49.
Google Scholar

Wyczański A., Wyrobisz A., La famille et la vie économique, „Studia Historiae Oeconomicae” 1983 (1985), t. XVIII, s. 56–68.
Google Scholar

Wyrobisz A., Rodzina w mieście doby przedprzemysłowej a życie gospodarcze. Przegląd badań i problemów, „Przegląd Historyczny” 1986, t. LXXVII, z. 2, s. 305–330.
Google Scholar

Wyrobisz A., Staropolskie wzorce rodziny i kobiety – żony i matki, „Przegląd Historyczny” 1992, t. LXXXIII, z. 3, s. 405–421.
Google Scholar

Wyżga M., Zły los Małgosi Madejszczonki? Mikrohistoria spod osiemnastowiecznego Ojcowa, [w:] Kobieta i mężczyzna: jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 307–315.
Google Scholar

Ziontek A., Siedlecki dwór artystyczny Aleksandry Ogińskiej, [w:] Małe miasta. Społeczność, red. M. Zemło, Lublin 2011, s. 247–270.
Google Scholar

Żarnowska A., Studia nad dziejami kobiet w dzisiejszej historiografii polskiej, „Kwartalnik Historyczny” 2001, t. CVIII, nr 3, s. 99–116.
Google Scholar

Żołądź-Strzelczyk D., „A cacek też dużo było”. Zabawki dziecięce na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej, „Kwartalnik Historyczny” 2013, t. CXX, nr 1, s. 5–30.
Google Scholar

Żołądź-Strzelczyk D., Antoniego Maksymiliana Prokopowicza „Sposób nowy najłatwiejszy pisania i czytania razem dla panienek z przypisami dla nauczycielek” – pierwszy polski podręcznik edukacji elementarnej dla dziewcząt, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2014, t. LXII, nr 4, s. 553–565.
Google Scholar

Żołądź-Strzelczyk D., Dzieciństwo w epoce staropolskiej – możliwości źródłowe i kierunki badań, [w:] Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków, red. A. Obara-Pawłowska, M. Kołacz-Chmiel, Lublin 2016, s. 227–242.
Google Scholar

Żołądź-Strzelczyk D., Osobisty i społeczny wymiar bezdzietności w dawnej Polsce, [w:] Gospodarka, społeczeństwo, kultura w dziejach nowożytnych. Studia ofiarowane Pani Profesor Marii Boguckiej, red. A. Karpiński, E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa 2010, s. 103–112.
Google Scholar

Żołądź-Strzelczyk D., „Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie…”. Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej, Wrocław 2017.
Google Scholar

Żołądź-Strzelczyk D., Rola zabawek w przygotowaniu do pełnienia funkcji społecznych kobiecych i męskich w epoce nowożytnej, [w:] Kobieta i mężczyzna: jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 469–482.
Google Scholar

Żołądź-Strzelczyk D., Kabacińska-Łuczak K., Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku, Warszawa 2012.
Google Scholar

Żurek D., Małżeństwa mieszczan Chrzanowa do połowy XVII wieku, [w:] Kobieta i mężczyzna: jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 47–55.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-08-30

Jak cytować

Kuklo, C. (2020). Badania nad historią kobiet w Polsce XVI–XVIII wieku w latach 2011–2020. Niezmienna atrakcyjność, ale czy nowe pytania?. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (107), 13-57. https://doi.org/10.18778/0208-6050.107.02