Mobbing as an example of unethical behaviours at work

Autor

  • Arleta Nerka Kozminski University, Department of Civil and Labour Law

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.21.5.12

Słowa kluczowe:

mobbing, the Labour Code, workplace

Abstrakt

Currently, in the workplaces, the issues of behaviours classified as unethical or a violation of an employee’s dignity and personal rights are on the rise. Mobbing is one of the manifestations of such behaviours, described in the provisions of the Labour Code. The phenomenon of mobbing refers to the quality of interpersonal relationships at work and affects the operation of the entire organizational structure. This is a severe example of the violation of personal rights because such harassment is no less than a psychological terror affected by one or more persons against (typically) a single individual. The aim of this study is an analysis of mobbing, especially as regards the employer’s obligation to oppose mobbing practices. Ethical behaviour towards staff is not only a condition for observing the principles of community life in the work environment but it is the building block for creating a positive image of the employer in the business community. Mobbing behaviour impacts an organization’ image and poses several financial costs.

Bibliografia

Abramowska, A., & Nałęcz, M. (2004). Prawna regulacja mobbingu. Monitor Prawa Pracy, 7.
Google Scholar

Bańka, W. (2007). Operacyjne kierowanie pracownikami w organizacjach. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Google Scholar

Bechowska-Gebhardt, A., & Stalewski, T. (2004). Mobbing – patologia zarządzanie personelem. Warszawa: Difin.
Google Scholar

Bury, B. (2007). Uporczywość i długotrwałość zachowania jako elementy składowe prawnej definicji mobbingu. Monitor Prawa Pracy, 2.
Google Scholar

Celeda, R., Chmielek-Łubińska, E., Florek, L., Goździewicz, G., Hintz, A., Kijowski, A., Pisarczyk, Ł., Skoczyński, J., Wagner, B., & Zieliński, T. (Eds.). (2009). Komentarz do art. 943 k.p. LEX/el.
Google Scholar

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (n.d.). Mobbing. http://www.ciop.pl
Google Scholar

Charter of Fundamental Rights of the European Union. (2010, March 30). Official Journal of the European Communities, No. 83.
Google Scholar

Cieślak, W., & Stelina, J. (2004). Definicja mobbingu oraz obowiązek pracodawcy przeciwdziałania temu zjawisku (art. 943 k.p.). Państwo i Prawo, 12, 64–75.
Google Scholar

Dörre-Nowak, D. (2005). Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Dörre-Nowak, D. (2014). Komentarz do art. 943 k.p. In A. Sobczyk (Ed.), Kodeks Pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Dusiński, A. (2003). Zasady etycznego postępowania w firmie. In W. Gasparski (Ed.), Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.
Google Scholar

Gersdorf, M., Rączka, K., & Skoczyński, J. (2007). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

Gładoch, M. (2006). Mobbing a praca pod kierownictwem pracodawcy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 4, 18–23.
Google Scholar

Góral, Z. (2011). O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy. Warszawa: Wolters Kluwer business.
Google Scholar

Jędrejek, G. (2010). Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu. Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

John Paul II. (1983). Laborem exercens encyclical with commentary, Kraków.
Google Scholar

Jończyk, J. (1965). Spory ze stosunku pracy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Journal of Laws (1989, June 29). WE L 183.
Google Scholar

Kijowski, A., & Goździewicz, G. (2009). Komentarz do art. 943 k.p. In L. Florek (Ed.), Kodeks pracy. Komentarz. Warsaw: Wolters Kluwer business.
Google Scholar

Kmiecik-Baran, K., & Rybicki, J. (2003). Mobbing – zagrożenie współczesnego miejsca pracy. Gdańsk: Pomorski Instytut Demokratyczny.
Google Scholar

Kuba, M. (2012). Środki przeciwdziałania mobbingowi w świetle prawa pracy. In T. Wyka, & C. Szmidt (Eds.), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy (pp. 153–172). Warszawa: Poltext.
Google Scholar

Leymann, H. (1996). The Mobbing Encyclopaedia. http://www.leymann.se
Google Scholar

Liszcz, T. (2006). Prawo pracy. Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

Marciniak, J. (2008). Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawcy. Warszawa: Wolters Kluwer business.
Google Scholar

Muszalski, W. (2009). Prawo pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Nerka, A. (2013). Mobbing jako przykład nieetycznych zachowań w miejscu pracy. Annales. Ethics in Economic Life, 16, 281–294.
Google Scholar

Penc, J. (2001). Kreowanie zachowań w organizacji. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
Google Scholar

Pisarczyk, Ł. (2004). Aksjologiczne i prawne uwarunkowania ryzyka pracodawcy w stosunku pracy. Państwo i Prawo, 12, 52–63.
Google Scholar

Piszczek, J. A. (1981). Cywilnoprawna ochrona godności pracowniczej. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Google Scholar

Radzka, B. (2012). Kultura organizacyjna a mobbing. In T. Wyka, C. Szmidt (Eds.), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy. Warszawa: Poltext.
Google Scholar

Ratajczak, Z. (2007). Psychologia pracy i organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Ratyński, W. (2005). Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Skrzypek, E. (Ed.). (2010). Etyka a jakość i efektywność organizacji. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Supreme Court sentence from 12.12.2000, V CKN 175/00, OSP 2001/7-8/116.
Google Scholar

Supreme Court sentence from 15.07.1998, II UKN 123/98, OSNP 1999, No. 13, point 435.
Google Scholar

Supreme Court sentence from 3.03.1975, I PR 16/75, LexPolonica No. 318105.
Google Scholar

Supreme Court sentence from 6.12.1973, I PR 493/73, LexPolonica No. 301123.
Google Scholar

Supreme Court sentence from April 22, 2015, II PK 166/14.
Google Scholar

Supreme Court sentence from August 3, 2011, I PK 35/11, LEX/el. No. 1001278.
Google Scholar

Supreme Court sentence from July 15, 1987, I PRN 25/87, OSNCP 1988, No. 12, point 180.
Google Scholar

Supreme Court sentence from March 29, 2007, II PK 228/06.
Google Scholar

Supreme Court sentence from October 20, 2016, I PK 243/15, Legalis No. 1564914.
Google Scholar

Supreme Court sentences from 5.12.2006, II PK 112/06, Lex Polonica No. 1614447.
Google Scholar

Supreme Court sentences from January 17, 2007, I PK 176/06, OSNP 2008, No. 5–6, point 58.
Google Scholar

Supreme Court sentences from March 16, 2010, I PK 203/09, OSNP 2011, No. 17–18.
Google Scholar

Supreme Court sentences from May 7, 2009, III UK 2/09, OSNP 2011, No. 17–18 point 230.
Google Scholar

Surdykowska, B. (2007). Autonomiczne porozumienie ramowe dotyczące nękania i przemocy w pracy. Monitor Prawa Pracy, 10.
Google Scholar

Surdykowska, B. (2011). Dialog społeczny wokół zagrożeń psychospołecznych. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 7, 11–17.
Google Scholar

Szewczyk, H. (2003/2004). Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę w postaci rozstroju zdrowia i odszkodowanie za szkodę wywołaną mobbingiem w stosunkach pracy. In A. M. Świątkowski (Ed.), Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej. Kraków.
Google Scholar

Szewczyk, H. (2006). Prawna ochrona przed mobbingiem w pracy. Kwartalnik Prawa Pracy, 2, 253–276.
Google Scholar

Szewczyk, H. (2009). Pojęcie mobbingu w świetle art. 943 Kodeksu pracy. In A. M. Świątkowski (Ed.), Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Referaty i wystąpienia zgłoszone na XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Kraków 7–9 maja 2009 r. Warszawa.
Google Scholar

Szewczyk, H. (2010). Ochrona dóbr osobistych pracownika (uwagi de lege lata i de lege ferenda) – cz. 2. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2, 6–14.
Google Scholar

Świątkowski, A. M. (1991). Przyszłość prawa pracy. In A. M. Świątkowski (Ed.), Polskie prawo pracy w procesie przemian. Prace Prawnicze, 138.
Google Scholar

Warszewska-Makuch, M. (2005). Mobbing w pracy – przyczyny i konsekwencje. Bezpieczeństwo Pracy, 3, 5–7.
Google Scholar

Wyka, T. (2012). Prawne pojęcie mobbingu i jego skutki zdrowotne. In T. Wyka, & C. Szmidt, Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy. Warszawa: Poltext.
Google Scholar

Zbiegień-Maciąg, L. (1997). Etyka w zarządzaniu. Warszawa: Centrum Informacji Menadżera.
Google Scholar

Zieliński, T. (2005). Komentarz. In L. Florek (Ed.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
Google Scholar

Zych, M. (2006). Normatywna definicja mobbingu. Monitor Prawa Pracy, 4.
Google Scholar

Zych, M. (2007). Mobbing w polskim prawie pracy. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Opublikowane

2019-03-22

Jak cytować

Nerka, A. (2019). Mobbing as an example of unethical behaviours at work. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 21(5), 147–161. https://doi.org/10.18778/1899-2226.21.5.12

Numer

Dział

Artykuł