Social and Economic Significance of Moral Capital

Autor

  • Marek Wódka John Paul II Catholic University of Lublin

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.20.4.05

Słowa kluczowe:

moral capital, social capital, human capital, economy, social aspect, ethical aspect

Abstrakt

In recent years, or even months, Polish scholars have gradually become more and more interested in moral capital. Generally, they have addressed this issue without going into much detail. Building on the latest publications which describe moral capital, this paper thoroughly explores the issue of the social and economic significance of moral capital. As a result, moral capital will be presented from two complementary points of view, namely sociological and economic.

Bibliografia

Coleman S.J., Social Capital in the Creation of Human Capital, “American Journal of Sociology” 1988, Vol. 94, pp. 95–121.
Google Scholar

Dembinski P., S. Beretta, Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości [Economic crisis and crisis of values], Wydawnictwo M, Kraków 2014.
Google Scholar

Fel S., Idea humanizacji gospodarki według „Gaudium et spes” w wybranych rozwiązaniach organizacji przedsiębiorstw [The concept of economic humanisation according to “Gaudiumet spes” in selected corporate organisation solutions], Roczniki Teologiczne 2016, Vol. 63,No. 6, pp. 93–108.
Google Scholar

Fukuyama F., Kapitał społeczny [Social capital] [in:] Kultura ma znaczenie [Culture matters], eds. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Zysk i S‑ka, Kraków 2003, pp. 169–187.
Google Scholar

John Paul II , Sollicitudo rei socialis.
Google Scholar

Mazurek F.J., Inwestycje w człowieka i znaczenie pracy wykwalifikowanej w życiu gospodarczym [Investing in people and the importance of trained staff for economic life], “Życie i Myśl.Zeszyty Problemowe” 1996, Vol. 5, pp. 13–21.
Google Scholar

Mazurek F.J., Praca ludzka w eksplikacji Czesława Strzeszewskiego [Human work in Czesław Strzeszewski’s explication] [in:] Czesław Strzeszewski – współtwórca i świadek katolicyzmuspołecznego w Polsce w XX wieku [Czesław Strzeszewski as the co‑author and witness of social Catholicism in 20th century Poland], ed. E. Balawajder, Lublin 2002, pp. 143–181.
Google Scholar

Ossowska M., Moralność mieszczańska [Merchant morality], Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1956.
Google Scholar

Ossowska M., O człowieku, moralności i nauce. Miscellanea [On people, morality and science. Miscellanea], PWN, Warszawa 1983.
Google Scholar

Piwowarski W., Grzechy społeczne i struktury grzechu w nauczaniu Jana Pawła II [Social sins and structures of sin in John Paul II ’s teachings], Studia Warmińskie 2000, Vol. 37, pp. 461–469.
Google Scholar

Sierocińska K., Kapitał społeczny. Definicje, pomiar i typy [Social capital. Definitions, measurement and types], “Studia Ekonomiczne” 2011, Vol. 68, No. 1, pp. 69–86.
Google Scholar

Sison A.J.G., The Moral Capital of Leaders: Why Virtue Matters, E.E. Pub, Cheltenham 2003.
Google Scholar

Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii [Basic sociological concepts], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1980.
Google Scholar

Sztaudynger J.J., Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce [Family social capital and economic growth in Poland], “Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 2009, Vol. 12, No. 1, pp. 225–344.
Google Scholar

Sztompka P., Kapitał moralny: brakujące ogniwo naszego rozwoju [Moral capital: the missing link in our development], “Rzeczpospolita” (a supplement), 5 October 2015, Idee Kongresu Obywatelskiego, p. L3.
Google Scholar

Sztompka P., Kapitał moralny: imperatyw rozwoju społeczeństwa [Moral capital: a social development imperative] [in:] Na jakich wartościach oprzeć rozwój Polski [What values should be the basis for Poland’s growth], eds. J. Szomburg, A. Leśniewicz, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2016, pp. 19–27.
Google Scholar

Sztompka P., Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej [Social capital. Interpersonal space theory], Wydawnictwo Znak, Kraków 2016.
Google Scholar

Sztompka P., Szacunek [Respect] [in:] Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości [Foundations of a good society. Values], ed. M. Bogunia‑Borowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2015, pp. 251–261.
Google Scholar

Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu [Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism], translated by J. Miziński, Wydawnictwo TEST, Lublin 1994.
Google Scholar

Wódka M., Kategoria “moral capital” w etyce społeczno‑gospodarczej [“Moral capital” as a category in socio‑economic ethics], “Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 2016, Vol. 19, No. 3, pp. 59–72.
Google Scholar

Wódka M., Między “moralnością kamieni” a prawami człowieka [Between the “morality of stones” and human rights], Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.
Google Scholar

Zarzycki R., Kapitał moralny w polu gry [Moral capital in the game field], “Zoon Politikon” 2015, No. 6, pp. 89–108.
Google Scholar

Opublikowane

2018-02-19

Jak cytować

Wódka, M. (2018). Social and Economic Significance of Moral Capital. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 20(4), 65–75. https://doi.org/10.18778/1899-2226.20.4.05

Numer

Dział

Artykuł