O sztuce i praktyce komponowania form kwiatowych w ogrodzie puławskim

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2084-851X.16.13

Słowa kluczowe:

historia sztuki ogrodowej, Izabela Czartoryska, Puławy, ogród krajobrazowy, formy kwiatowe

Abstrakt

Bogata, spontanicznie rozrastająca się roślinność ogrodu puławskiego „zrodzona z natury” służyła kreowaniu atmosfery nastrojowości, uczuciowości, tajemniczości sprzyjającej wywołaniu określonych uczuć i wspomnień. Wzruszeń dostarczały rośliny o ozdobnych kwiatach sadzone niemal w każdym zakątku założenia. Izabela z Flemmingów Czartoryska (1745–1835) w swojej korespondencji, kierując się porą kwitnienia określonych gatunków, prosiła swoich bliskich o przybycie do Puław celem kontemplacji ogrodów wiosennych, letnich, jesiennych. Goście, przechodząc obok roślinnych kompozycji, mogli zachwycać się ich kolorystyką, zapachem i strukturą, angażując wszystkie swoje zmysły. Przedmiotem zainteresowania stawały się szczególnie rzadkie gatunki drzew, krzewów i bylin. Poruszanie się w medium ogrodu kwiatowego wymagało nie tylko wiedzy botanicznej, ale również osobistego i uczuciowego zaangażowania. Rolę przewodniczki we właściwym odczytywaniu treści kompozycji pełniła sama Czartoryska, która tłumaczyła znaczenie każdego klombu.

W ramach podjętych badań przedstawiono problematykę działalności księżnej na polu sztuki ogrodowej, służącej podtrzymaniu jej wizerunku jako ogrodniczki-artystki. Kolejno omówiono najróżniejsze formy kwiatowe obecne w układzie kompozycyjnym ogrodu krajobrazowego w Puławach, takie jak: łąki kwietne, klomby kwiatowe, teatry kwiatów, grupy bylin oraz symboliczne aranżacje łączące kompozycje roślinne, pomniki i kamienie pamiątkowe. Głównym zakątkiem parku puławskiego, w którym Czartoryska spędzała czas na „rozrywkach ogrodowych”, był sąsiadujący z pałacem Mały Ogródek. Kameralne wnętrze ogrodowe stało się miejscem pierwszych doświadczeń księżnej nad uprawą i pielęgnacją kwiatów, z nadzorem profesjonalnego ogrodnika. Na podstawie źródeł archiwalnych omówiono historię jego powstania oraz jego układ kompozycyjny.

Oprócz niezwykle okazałej kolekcji roślin w ogrodzie ozdobnym Czartoryscy mogli poszczycić się bogatym zbiorem roślin egzotycznych uprawianych w sześciu oranżeriach. Kosztowna kolekcja, potwierdzająca wysoki status właścicieli była eksponowana na terenie ogrodu w sezonie wiosenno-letnim. Na podstawie źródeł rękopiśmiennych, drukowanych i ikonograficznych przedstawiono wykaz roślin cieplarnianych uprawianych przez puławskich ogrodników oraz sposoby ich eksponowania.

Jak wykazano, bogactwo roślin dekorujących łąki, klomby i pomniejsze aranżacje kwiatowe należy traktować jako wyraz zainteresowań botanicznych Izabeli Czartoryskiej. Barwne kompozycje odzwierciedlały jednocześnie idee oświeconego racjonalizmu i edukacji oraz sentymentalną wrażliwość i uczuciowość.

Bibliografia

BCK, sygn. 3978 – Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie, t. 1, Opis Historyczny Puław, dziś Nowo-Aleksandryi oraz Rys krótki Biograficzno-historyczny i Rodowod J. O. Książąt Czartoryskich na podstawie dzieł historycznych polskich przez Gracyana Wereżynskiego b. Rejenta Lubartowskiego ułożony 1893 roku w Lublini, sygn. 3978.
Google Scholar

BCK, sygn. 6030 – Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie, Korespondencja Izabeli z Flemmingów do Adama Kazimierza Czartoryskiego, list z 1811 roku, s. 89; List Izabeli Czartoryskiej do Adama Kazimierza Czartoryskiego, 24 maja 1815, s. 221, sygn. 6030.
Google Scholar

BCK, sygn. 6067 – Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie, Mon petit Jardin ou Le souvenir de mes bons jours, [w:] Mémories et petits divers, s. 37–40, sygn. 6067.
Google Scholar

BCK, sygn. 6079 – Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie, Kwity, rachunki domowe i wydatki inne księżnej z dóbr Sieniawa; Kwity domowe księżnej Generałowej, 1807, Notatka dla Pana Piramowicza, sygn. 6079.
Google Scholar

BCK, sygn. 6107 – Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie, List Ksie. Jenerała Ziem Podolskich do Pani Konstancyi Dembowskiej, [b.d.], s. 76–77, sygn. 6107.
Google Scholar

BCK, sygn. 11259 – Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie, Administracja Generalna w Puławach, Od Fabryki Puławskiej dnia 11 Grudnia 1788; Rejestr Percepty y Expensy różnych Materyałów przy Fabryce Puławskiej w miesiącu Julij w 1791; Raport Tygodniowy robot, Stolarzow, Slusarzow, Blachażów, a 1791 do 17 Septembris; Raport Tygodniowy robot, Stolarzow, 1791; Raport Tygodniowy robot, Stolarzow y Slosarzow a 1791 do 8 Obtobris; Raport Tygodniowy robot Solarzow, Slosarzow, Blacharzow y robotników Ogrodowych u Rychtera w miesiącu Julij 1792; Raport Tygodniowy robot Solarzow, Slosarzow, Blacharzow y robotników Ogrodowych u Rychtera w miesiącu Marcu 1793; Rejestr Percepty y Expensy rożnych Materyałów przy Fabryce Puławskiey w Miesiącu Aprilis a 1793; Regestr Percepty y Expensy, różnych Materyałow przy Fabryce Puławskiej w Miesiącu Maju Roku a 1793; Raport Tygodniowy robot Solarzow, Slosarzow, Blacharzow y robotników Ogrodowych u Rychtera w miesiącu Junij 1793, sygn. 11259.
Google Scholar

BCK, sygn. 11260 – Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie, Notatka do umowy zawartej z ogrodnikiem, s. 98; Liste des plantes procuré pour Pulavie, s. 159–161, sygn. 11260.
Google Scholar

BCK, sygn. 11287 – Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie, Dobra Puławy. Archiwum w Puławach. Sumariusze dokumentów, Klucz Końskowolski, rok 1806, sygn. 11287.
Google Scholar

Bibl. Nauk. PAU i PAN, sygn. 582 – Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Antoni Amborski, Opis Puław z przyległymi okolicami, Włostowice 1829, s. 1–37, sygn. 582.
Google Scholar

BIERNACKA 1823 – Konstancja Biernacka, Podróż z Włodawy do Gdańska powrotem do Nieborowa w roku 1816. Opisana w listach Wandy, Eweliny i Leokadii przez Polskę K… z h. B-cką, List XVI – Ewelina do Wandy z Puław, Wrocław 1823.
Google Scholar

CZARTORYSKA 1805 – Izabela z Flemmingów Czartoryska, Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów, Wrocław 1805.
Google Scholar

CZARTORYSKA 1807 – Izabela z Flemmingów Czartoryska, Katalog drzew, roślin i kwiatów, [w:] Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów, Wrocław 1807.
Google Scholar

CZARTORYSKA 1808 – Izabela z Flemmingów Czartoryska, Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów, Wrocław 1808.
Google Scholar

DEMBOWSKI 1898 – Leon Dembowski, Moje wspomnienia, t. 1, Petersburg 1898.
Google Scholar

GRZEGORZEWSKA 1898 – Sabina z Gostkowskich Grzegorzewska, Dziesięć dni w Puławach w roku 1828, Kraków 1898.
Google Scholar

HIRSCHFELD 1780 – Christian Cay Lorenz Hirschfeld, Theorie der Gartenkunst, t. 3, Leipzig 1780.
Google Scholar

KOŹMIAN 1853 – Andrzej Edward Koźmian, Podróż po Kępie Puławskiej opisana w r. 1828, „Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść sierot. Rok II”, Leszno 1853.
Google Scholar

Listy księżnej Izabeli 1891 – Listy księżnej Izabelli z hr. Flemmingów Czartoryskiej do starszego syna księcia Adama, zebrała Seweryna Duchińska, Kraków 1891.
Google Scholar

WORONICZ 1818 – Jan Paweł Woronicz, Sybilla. Poema historyczne w czterech pieśniach, Lwów 1818.
Google Scholar

ALEKSANDROWICZ 1993 – Alina Aleksandrowicz, W edeńskiej krainie flory, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio FF: Philologiae”, t. 11, 1993, s. 36–50.
Google Scholar

ALEKSANDROWICZ 2005 – Alina Aleksandrowicz, „Zakładaj miły ogród…”, [w:] Pejzaże kultury. Prace ofiarowane Profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznicę Jego urodzin, red. Władysław Dynaka, Marian Ursela, Wrocław 2005, s. 94–95.
Google Scholar

ALEKSANDROWICZ 2022 – Alina Aleksandrowicz, Twórczość Marii z ks. Czartoryskich ks. Wirtemberskiej. Literatura i obyczaj, Warszawa 2022.
Google Scholar

CIOŁEK 1954 – Gerard Ciołek, Ogrody polskie: przemiany treści i formy, Warszawa 1954.
Google Scholar

CLARK 1943 – Frank Clark, Eighteenth Century Elysiums: The Role of "Association" in the Landscape Movement, "Journal of the Warburg and Courtauld Institutes", t. 6, 1943, s. 165–189.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/750431

CZARTORYSKA 2015 – Izabela z Flemmingów Czartoryska, Tour Through England, [w:] Podróż po Anglii i Szkocji. Dziennik podróży po Anglii i Szkocji w roku 1790, oprac. wstęp A. Whelan, tłum. Zdzisław Żygulski jun., Agnieszka Whelan, Warszawa–Toruń 2015, s. 65–121.
Google Scholar

DĘBICKI 1888 – Ludwik Dębicki, Puławy (1762–1830). Monografia z życia towarzyskiego, politycznego i literackiego na podstawie archiwum książąt Czartoryskich w Krakowie, t. 4, Lwów 1888.
Google Scholar

FRIED 1980 – Michael Fried, Absorption and Theatricality. Painting and beholder in the age of Diderot, Berkeley 1980.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1525/9780520322462

GOLIŃSKI 2005 – Stanisław Goliński, Puławy. Park – jego dzieje, oblicze i świat roślin, Puławy 2005.
Google Scholar

GOŁĘBIOWSKA 1983/1984 – Zofia Gołębiowska, Podróż Izabeli i Adama Jerzego Czartoryskich do Wielkiej Brytanii (1789–1791), "Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio F", t. 38/39, 1983/1984, s. 129–146.
Google Scholar

GOŁĘBIOWSKA 2000 – Zofia Gołębiowska, W kręgu Czartoryskich wpływy angielskie w Puławach na przełomie XVIII i XIX wieku, Lublin 2000.
Google Scholar

IGNACZAK 2021 – Paweł Ignaczak, Izabela z Flemingów Czartoryska a plastyczna twórczość amatorska. Zagadnienia atrybucyjne i ideowe, [w:] Izabela Czartoryska – dux femina facti, materiały z konferencji, Puławy 29 czerwca 2019, red. Grażyna Bartnik, Lublin 2021, s. 23–40.
Google Scholar

JAROSZEWSKI 1962 – Tadeusz Stefan Jaroszewski, Puławy w okresie klasycyzmu, [w:] Teka Konserwatorska, z. 5: Puławy, red. Stanisław Lorentz, Warszawa 1962, s. 64–86.
Google Scholar

JAROSZEWSKI 1970 – Tadeusz Stefan Jaroszewski, Chrystian Piotr Aigner. Architekt warszawskiego klasycyzmu, Warszawa 1970.
Google Scholar

JAROSZEWSKI/KOWALCZYK 1957 – Tadeusz Stefan Jaroszewski, Jerzy Kowalczyk, Puławy – zarys historyczny rozwoju przestrzennego, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", t. 2, 1957, z. 3/4, s. 217–234.
Google Scholar

JAROSZEWSKI/KOWALCZYK 1959 – Tadeusz Stefan Jaroszewski, Jerzy Kowalczyk, Artyści w Puławach w XVIII wieku w świetle ksiąg metrykalnych parafii Włostowice, "Biuletyn Historii Sztuki", t. 21, 1959, s. 213–221.
Google Scholar

JURKOWSKA 2014 – Hanna Jurkowska, Pamięć sentymentalna. Praktyki pamięci w kręgu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk i w Puławach Izabeli Czartoryskiej, Warszawa 2014.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323515500

KEEN 1989 – Mary Keen, The Glory of the English Garden, London 1989.
Google Scholar

KNAPIK 2018 – Aleksandra Knapik, Nieistniejący ogród doświadczalny Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej w Pożogu, "Maska. Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy", t. 39, 2018, s. 33–48.
Google Scholar

KNAPIK 2020 – Aleksandra Knapik, Nieznana podróż ogrodowa Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej na Podole i Wpłyń w 1805 roku, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. 13, red. Wojciech Walczak, Katarzyna Wiszowata-Walczak, Białystok 2020, s. 595–620.
Google Scholar

LICHACZOW 1991 – Dymitr Lichaczow, Poezja ogrodów. O semantyce stylów ogrodowo-parkowych, Warszawa 1991.
Google Scholar

MORAWIŃSKA 1977 – Agnieszka Morawińska, Augusta Fryderyka Moszyńskiego rozprawa o ogrodnictwie angielskim. 1774, Wrocław 1977.
Google Scholar

NIEMCEWICZ 1907 – Julian Ursyn Niemcewicz, Puławy. Poemat w czterech pieśniach, wyd. i objaśnił Józef Kallenbach, Brody 1907.
Google Scholar

RZEPIŃSKA 1989 – Maria Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, t. 2, Warszawa 1989.
Google Scholar

SADURSKA-DUFFY 2012 – Ewa Sadurska-Duffy, Botanika jako źródło naukowej i osobistej refleksji, "Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria", t. 21, 2012, nr 4, s. 259–266.
Google Scholar

WHELAN 2008 – Agnieszka Whelan, Izabela Czartoryska and the designed landscape in Poland 1772–1831, "Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes", t. 28, 2008, s. 281–302.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/14601176.2008.10408325

Pobrania

Opublikowane

2023-12-31

Jak cytować

Knapik, A. (2023). O sztuce i praktyce komponowania form kwiatowych w ogrodzie puławskim. TECHNE. Seria Nowa, 2(12), 265–287. https://doi.org/10.18778/2084-851X.16.13

Numer

Dział

Artykuły