Nieznane wizerunki założenia pałacowo-ogrodowego w Bolimowie ze zbiorów drezdeńskich

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2084-851X.16.07

Słowa kluczowe:

Bolimów, Aleksander Józef Sułkowski, projekty architektoniczne, Drezno, architektura nowożytna, Tylman von Gameren

Abstrakt

Autor referatu odnalazł w zbiorach drezdeńskich nigdzie dotąd niepublikowaną ikonografię pałacu, tzw. „zamku” w Bolimowie wraz z ogrodem, plan przekształcenia ogrodu, dwa dokładne plany miasta Bolimów oraz projekt nowego młyna starościńskiego. Wyniki kwerendy w zbiorach drezdeńskich znakomicie dopełniły rezultaty badań polskich archiwów w zakresie pałacu w Bolimowie przeprowadzonych przez Włodzimierza Piwkowskiego z Muzeum w Nieborowie i Arkadii (filia Muzeum Narodowego w Warszawie), ostatecznie potwierdzając nieznany dotąd wygląd fasady pałacu oraz rzutu parteru i piętra. Plany te są również potwierdzeniem istnienia notowanej w polskich inwentarzach wieży gotyckiej tzw. skarbca będącej integralną częścią pałacu oraz ogrodu przypałacowego, wiążąc powstanie tej wieży jeszcze z czasami książąt mazowieckich.

Bardzo dokładne plany Bolimowa, ze skalą w łokciach saskich, z zachowanymi do dzisiaj kościołami św. Anny i Świętej Trójcy oraz rynkiem bolimowskim, oraz porównanie tych planów z mapą LIDAR pozwoliły autorowi na precyzyjną lokalizację założenia pałacowo-ogrodowego i stanowią szansę na celowane badania archeologiczne. Nie codziennie pojawia się szansa na odkrycie pozostałości gotyckich budowli związanych z księstwem mazowieckim, a następnie założenia z XVII/XVIII wieku. Autor studiując postacie starostów bolimowskich, podjął próbę ustalenia daty powstania odbudowanego pałacu (według dotychczasowych polskich źródeł przypadającą między 1661 a 1745 r.), przypisania oryginalnej fundacji ww. założenia do konkretnej osoby oraz na podstawie analogii stylowych zaskakującej hipotezy dotyczącej atrybucji autora projektu architektonicznego. Plany drezdeńskie miasta Bolimów oraz przekształcenia ogrodu (z lat 1736–1738) ostatecznie uznał autor odpowiednio za rysunki inwentarzowe oraz za nowy projekt ogrodu kreślone za czasów, kiedy starostą bolimowskim był Aleksander Józef Sułkowski, wskazując na istotne analogie w sposobie kreślenia z projektem założenia pałacowo-ogrodowego w Piasecznie z roku 1736 tego samego starosty. Dodatkowo plan nowego młyna starościńskiego sygnowany przez Pont-Leutnanta Büttnera został datowany na lata 1736–1738 i również powiązany z fundacją Sułkowskiego. Autor niniejszym referatem chciałby rozpocząć dyskusję nad postulowaną przez niego propozycją przeprowadzenia badań archeologicznych, rozważenia ewentualnej odbudowy założenia w oparciu o bardzo dokładne projekty drezdeńskie, w tym podjęcia tego tematu przez pobliskie Muzeum w Nieborowie i Arkadii, gdzie założenie pałacowe jest młodsze niż chociażby wspomniana wieża gotycka. Wątek bolimowski stanowił już przedmiot zainteresowania Muzeum w Nieborowie i Arkadii szczególnie dla okresu, kiedy właściciele Nieborowa i Arkadii byli jednocześnie starostami bolimowskimi, co miało miejsce pod koniec XVIII wieku. Teraz jednak nadarza się okazja do zajęcia się wcześniejszym okresem dziejów Bolimowa. Powyższe odkrycie planów bolimowskich nabiera dodatkowego znaczenia w świetle niedawnego odzyskania praw miejskich przez Bolimów i mogłoby stanowić bazę do popularyzacji historii nowego/starego miasta. Autor żywi nadzieję, że być może zainspiruje środowisko naukowo-muzealne do powołania Muzeum w Nieborowie, Arkadii i Bolimowie.

Bibliografia

AGAD, ARN, sygn. 96 - Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa, sygn. 96, Inwentarz Starostwa Bolimowskiego, 1710, s. 1–2.
Google Scholar

AGAD, ARN, sygn. 98 - Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa, sygn. 98, Inwentarz budynków dworskich w mieście Bolimów będących, 1752, s. 1–48.
Google Scholar

AGAD, ARN, sygn. 108 - Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa, sygn. 108, Szkic planu miasta Bolimowa sporządzony dla Assesorii przez Michała Nagrodzkiego, 1745.
Google Scholar

AGAD, ASK LVI, zespół 7, seria 11 sygn. 19 - Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Skarbu Koronnego LVI, Inwentarze Starostw, zespół 7, seria 11 sygn. 19, s. 1–21, Inwentarz Tenuty Bolimowskiej, 1765.
Google Scholar

AGAD, ASK LVI, zespół 7, seria 11 sygn. 19 - Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Skarbu Koronnego LVI, Inwentarze Starostw, zespół 7, seria 11 sygn. 19, s. 24–32, Inwentarz Podawczy Starostwa Bolimowskiego, 1774.
Google Scholar

AGAD, ASK LVI, zespół 7, seria 9 sygn. 171 - Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Skarbu Koronnego LVI, Inwentarze Starostw, zespół 7, seria 9 sygn. 171, s. 205–224, Lustracja w województwie rawskim, ziemi sochaczewskiej dzierżawy Bolimów, 1789.
Google Scholar

MNA 1776 - Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Biblioteka, nr inw. 5583, k. 1, Mapa Starostwa Bolimowskiego, 1776.
Google Scholar

SHStAD 12880 - Sächsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden 12880 Siegel und andere Objekte 9382, Stadtsiegel Bolimów – XVIII wiek.
Google Scholar

SHStAD 12884 - Sächsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden 12884 Karten, Risse, Bilder, Schr 007, F091, nr 010 b, Pläne des königlichen Jagdpalais Piaseczno [Piassetzna] – 1736.
Google Scholar

SHStAD 12884 - Sächsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden 12884 Karten, Risse, Bilder, Schr 007, F091, nr 011 abcde, Pläne des königlichen Postpalais zu Bolimów, Rawka-Fluss Bolimow Mühle – pierwsza połowa XVIII wieku.
Google Scholar

SHStAD 12884 - Sächsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden 12884 Karten, Risse, Bilder, Schr 001, F027, nr 016 b, Bl. m, Grundriss und Profil von den Generalmajor von Polenz angeordneten 2 neuen Wassertröge, 26 sierpnia 1735.
Google Scholar

Barokowa sztuka ogrodowa 1997 - Barokowa sztuka ogrodowa w Polsce i Saksonii (1697– 1763). Wystawa… o tychże pięknych ogrodach… Łazienki Królewskie, Grossedlitz, (katalog wystawy), Warszawa 1997.
Google Scholar

BORKOWSKI 2017 - Robert Borkowski, Dzieje rodu Lubomirskich z Głogowa Małopolskiego, (rozprawa doktorska), Rzeszów 2017.
Google Scholar

CHŁAPOWSKI 2017 - Krzysztof Chłapowski, Starostowie niegrodowi w Koronie 1565–1795 (Materiały źródłowe), Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2017.
Google Scholar

DIETRICH et al. 1997 - Andrea Dietrich, Wojciech Fijałkowski, Tadeusz Bernatowicz, Simone Ruby, Roland Puppe, ...Von denen schönen Garten, Grossedlitz, (katalog wystawy), Drezno 1997.
Google Scholar

FIJAŁKOWSKI 1998a - Wojciech Fijałkowski, Non omnes res perdite sunt. O ogrodach barokowej Warszawy, „Ochrona Zabytków” 1998, nr 4, s. 333–350.
Google Scholar

FIJAŁKOWSKI 1998b - Wojciech Fijałkowski, Zapomniane ogrody barokowej Warszawy, [w:] Pałac w ogrodzie, red. Bożena Wierzbicka, (seria Biblioteki Towarzystwa Opieki nad Zabytkami), Warszawa 1998, s. 119–141.
Google Scholar

FIJAŁKOWSKI 2001 - Wojciech Fijałkowski, Królewskie założenia ogrodowe w południowej Warszawie, [w:] Królewskie ogrody w Polsce, red. Małgorzata Szafrańska, (seria Biblioteki Towarzystwa Opieki nad Zabytkami), Warszawa 2001, s. 203–218.
Google Scholar

GAŁKOWSKI 2021 - Andrzej Gałkowski, Pałac Myśliwski dla Augusta III Wettyna oraz jego pobyty w Piasecznie na podstawie kwerendy w zbiorach drezdeńskich, [w:] Obiekty zabytkowe w Piasecznie. O historii i przyszłości. Podsumowanie prac badawczych prowadzonych w 2018 roku na terenie Parku im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie, (wydawnictwo pokonferencyjne), Piaseczno 2021, s. 7–13.
Google Scholar

HENTSCHEL 1963 - Walter Hentschel, Osiemnastowieczna przebudowa kościoła w Piasecznie, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1963, t. VII, z. 2, s. 127–134.
Google Scholar

HENTSCHEL 1967 - Walter Hentschel, Die sächsische Baukunst des 18. Jahrhunderts in Polen, Berlin 1967.
Google Scholar

KAJZER 1985 - Leszek Kajzer, Pałac w Sokolnikach w świetle nowszych badań, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaelogica” 1985, nr 7, s. 171–188.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6034.07.07

KALIŃSKI 1993 - Krzysztof Jan Kaliński, Z dziejów Bolimowa, Bolimów 1993.
Google Scholar

KĘDZIERSKA 1965 - Zofia Kędzierska, Lustracje województwa rawskiego XVII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965.
Google Scholar

KZSwP 1953 - Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. II: Województwo łódzkie, red. Jerzy Z. Łoziński, opr. Stefan Kozakiewicz i Jerzy Adam Miłobędzki, Warszawa 1953.
Google Scholar

MALAWSKI 2021 - Seweryn Malawski, Polskie ogrody XVIII wieku. Kompozycje, style kontekst kulturowy, Warszawa 2021.
Google Scholar

MOSSAKOWSKI 2012 - Stanisław Mossakowski, Tylman z Gameren (1632–1706), Warszawa 2012.
Google Scholar

Odbudowa, restytucja czy trwała ruina 2022 - „Odbudowa, restytucja czy trwała ruina? Nowe życie obiektów rezydencjonalnych”, (konferencja historyczna), org. Agnieszka Bocheńska Zamek Królewski w Warszawie, 28 października 2022.
Google Scholar

Ogród z widokiem na pałac 2023 - „Ogród z widokiem na pałac. Kompozycje przestrzenne – kolekcje roślin i minerałów – traktaty botaniczne XVI–XIX wieku”, (konferencja naukowa), org. Alina Barczyk, Tadeusz Bernatowicz, Piotr Gryglewski, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, 15–16 czerwca 2023.
Google Scholar

PAU 1899 - Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, t. VI, s. CXXXII, Kraków 1899.
Google Scholar

PERŁAKOWSKI 2013 - Adam Perłakowski, Kariera i upadek królewskiego faworyta. Aleksander Józef Sułkowski w latach 1695–1738, „Studia z historii nowożytnej, t. 1”, red. Katarzyna Kuras, Kraków 2013.
Google Scholar

Piaseczno miasto historyczne 2021 - „Piaseczno miasto historyczne. Architektura i sztuka XVIII wieku w Piasecznie”, (konferencja naukowa), org. Andrzej Gałkowski, Sebastian Bryciński, Dominika Dziewczopolska, Piotr Kalbarczyk, Magdalena Woźniak, Zespół ds. Dziedzictwa przy Burmistrzu Piaseczna, 5 listopada 2021.
Google Scholar

PIWKOWSKI 2005 - Włodzimierz Piwkowski, Nieborów, Warszawa 2005.
Google Scholar

PUTKOWSKA 2016 - Jolanta Putkowska, Warszawskie rezydencje na przedmieściach i pod miastem w XVI–XVIII wieku, Warszawa 2016.
Google Scholar

SAiBŚW 2016 - Słownik architektów i budowniczych środowiska warszawskiego XV–XVIII wieku, red. Paweł Migasiewicz, Hanna Osiecka-Samsonowicz, Jakub Sito, Warszawa 2016.
Google Scholar

SIKORSKA 1991 - Anna Maria Sikorska, Wiejskie siedziby szlachty polskiej z czasów saskich, Warszawa 1991.
Google Scholar

SIKORSKA 2011 - Józefina Sikorska, Urbanistyka i architektura Bolimowa do końca XIX wieku, Bolimów 2011.
Google Scholar

SITO 2018 - Jakub Sito, Ołtarz główny kościoła w Piasecznie – fundacja królewskiego faworyta, [w:] Poza Warszawą I. Arcydzieła plastyki dawnej XII–XVIII wieku w świątyniach i rezydencjach Mazowsza, red. Michał Wardzyński, Warszawa 2018, s. 192–195.
Google Scholar

WARDZYŃSKI 2020 - Michał Wardzyński, Co Mazowsze ma z Tylmana? Począwszy od willii barokowej w Nieborowie, [w:] Poza Warszawą III. Architektura i budownictwo Mazowsza XII–XVIII wieku, red. Michał Wardzyński, Warszawa 2020, s. 192–197.
Google Scholar

WĄTROBA 2019 - Przemysław Wątroba, Rysunki architektoniczne i dekoracyjne Tylman van Gameren, Warszawa 2019.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-31

Jak cytować

Gałkowski, A. (2023). Nieznane wizerunki założenia pałacowo-ogrodowego w Bolimowie ze zbiorów drezdeńskich. TECHNE. Seria Nowa, 2(12), 141–162. https://doi.org/10.18778/2084-851X.16.07

Numer

Dział

Artykuły