„Koło pałacu misterne kwatery, drzewa pomarańczowe, kwiecia rozliczne” Sztuka ogrodowa w świetle polskich relacji podróżniczych z 2. połowy XVII wieku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2084-851X.16.06

Słowa kluczowe:

ogrody, grand tour, podróż edukacyjna, Rzym, Paryż, Wersal

Abstrakt

Niniejsze studium podejmuje zagadnienie obrazu ogrodów zarejestrowanego na kartach diariuszy i korespondencji szlachciców i magnatów z Rzeczypospolitej odbywających w 2. połowie XVII wieku podróże edukacyjne po Europie. W dobie baroku sztuka ogrodowa przeżywała okres niewątpliwego rozkwitu, a zwiedzanie założeń pałacowo-ogrodowych całej Europy wpisywało się w program grand tour i należało do najważniejszych celów podobnych podróży. Zgodnie z konceptem takich wojaży szlachetnie urodzeni młodzieńcy nie tylko uczęszczali na zajęcia w prestiżowych akademiach Paryża i Rzymu, uczyli się języków obcych, muzyki czy fechtunku, ale także zwiedzali godne uwagi dwory, rezydencje, pałace oraz najwspanialsze ogrody całej Europy. Na każdym etapie edukacyjnej podróży oglądali przypałacowe ogrody, oranżerie, parki i ogrody uniwersyteckie, a wrażenia przelewali na karty podróżnych notatników. Dla wojażerów ogrody stanowiły przestrzeń idyllicznego odpoczynku, rekreacji i kontaktów towarzyskich, zarazem zapewniającą walory estetyczne i podkreślającą prestiż rezydencji oraz splendor władzy – był to ważny element zespołu rezydencjalnego i miejsce prezentowania kolekcji. Jeszcze w połowie XVII stulecia w relacjach podróżniczych dominowały jednak zdecydowanie impresje z ogrodów włoskich, dopiero w kolejnych dekadach stopniowo prymat przejmowała francuska sztuka ogrodowa doby Ludwika XIV. Już pod koniec wieku podróżne zapiski zdominował Wersal oraz inne olśniewające, pełne kunsztownych kwater i finezyjnych fontann kreacje André Le Nôtre’a. Refleksja nad relacjami podróżniczymi epoki baroku pozwala na przybliżenie percepcji ogrodów przez polskich szlachciców i magnatów, ale stanowi też cenny przyczynek do transferu kulturowego dokonującego się za pośrednictwem wojaży. Zwiedzane wówczas ogrody stawały się miejscem zdobywania wiedzy o florze, a w czasie podróży nabywano egzotyczne rośliny oraz angażowano doświadczonych ogrodników. Już po wielu latach od powrotu z młodzieńczego wojażu dawni podróżnicy sięgali do francuskich lub włoskich wzorów, aranżując ogrody przy swoich dworach i pałacach.

Bibliografia

AGAD, AR, dz. V, nr 6089 - Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, Korespondencja Andrzeja Józefata Jeziornickiego.
Google Scholar

AGAD, AZ, rkps 549 - Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Zamoyskich, rkps 549, Korespondencja Marcina Leopolda Zamoyskiego.
Google Scholar

AGAD, AZ, rkps 1380 - Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Zamoyskich, rkps 1380, Korespondencja Anny z Gnińskich Zamoyskiej.
Google Scholar

ANKr, ATKob, rkps 33 - Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Tomkowiczów z Kobiernic, Korespondencja Jakuba Dunina.
Google Scholar

BCK, rkps 1152 II - Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkps 1152 II, Diarium mansionis Parisiis et diarium itineris in Angliam conscriptum ab Alexandro in Jabłonow Jabłonowski a 29 Novembris 1684 […].
Google Scholar

BCK, rkps 3031 IV - Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkps 3031 IV, Europaea peregrinatio quam Perillustrium ac MMDD. Nicolai a Grudna Grudziński tunc Ustiensis, postea Golubiensis, Gryboviensis et Guzaviensis Capitanei et Sigismundi a Grudna Grudziński tunc Bolemoviensis Capitanei germanorum fratrum peregrinationis comes, P. Bartholomaeus Nathanael Wąsowski S. Jesu omnium opere hoc contentorum spectator calamo manuque propria descripsit et reliquit Collegio Posnaniensis S. J., Anno a peregrino in terris Verbo Dei 1650 ad 1656.
Google Scholar

BCK, rkps 6005 IV, t. 2 - Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkps 6005 IV, t. 2, Percepta pieniędzy na potrzeby Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana starosty rohatyńskiego do Krakowa na studia wyjeżdżającego.
Google Scholar

BN, rkps 12 649 III - Biblioteka Narodowa, rkps 12 649 III, Diariusz podróży po Europie Jerzego Dzieduszyckiego.
Google Scholar

BN, BOZ, rkps 847 - Biblioteka Narodowa, Biblioteka Ordynacji Zamoyskich, rkps 847, Kazimierz Jan Woysznarowicz, Wyjazd J. O. księcia Jmci Ostrogskiego z Gdańska do Paryża Anno 1667.
Google Scholar

BN, BOZ, rkps 1455 - Biblioteka Narodowa, Biblioteka Ordynacji Zamoyskich, rkps 1455, Diariusz zajęć Michała Zdzisława Zamoyskiego bawiącego na naukach w Paryżu w r. 1699.
Google Scholar

BNAN-Lw., f. 103, AT, teka 422 - Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, f. 103 (Archiwum Sapiehów z Krasiczyna), Archiwum Teofilpolskie, teka 422, Koresponencja Józefa Aleksandra Jabłonowskiego.
Google Scholar

CPAH-Lw., f. 181, op. 2, spr. 2999 - Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, f. 181, op. 2, spr. 2999, Ekspens podróżna J. W. Franciszka Cetnera starościca lwowskiego z roku 1693.
Google Scholar

ZNIO, rkps 9835 II - Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps 9835/II, Raptularz Jerzego Stanisława Dzieduszyckiego.
Google Scholar

BILLEWICZ 2004 - Teodor Billewicz, Diariusz podróży po Europie w latach 1677–1678, oprac. Marek Kunicki-Goldfinger, Warszawa 2004.
Google Scholar

CHMIELOWSKI 1754 - Benedykt Chmielowski, Nowe Ateny albo Akademia wszelakiej scjencji pełna, t. 2, Lwów 1754.
Google Scholar

DOLSKA 2017 - Anna z Chodorowskich Dolska, Informacja Januszowi i Michałowi Korybutom książętom Wiśniowieckim, synom moim (1695), [w:] Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI–XVII w.), wstępem i objaśnieniami opatrzyły Dorota Żołądź-Strzelczyk i Małgorzata Ewa Kowalczyk, Wrocław 2017, s. 515–521.
Google Scholar

Horti 1687 - Horti academici Lugduno-Batavi catalogus exhibens plantarum omnium nomina, quobus ab anno M DC LXXXI ad annum MMCLXXXVI hortus fuit instructus ut et plurimarum in eodem cultarum et a nemine hucusque editarum descriptiones et icones auctore Paulo Hermano medicinae et botanices professore, Lugduni Batavorum apud Cornelium Boutesteyn 1687.
Google Scholar

KOSSOWICZ 2017 - Jan Michał Kossowicz, Diariusz podróży po Europie (1682–1688), opracowała, wstępem i komentarzem opatrzyła Anna Markiewicz, Warszawa 2017.
Google Scholar

KRASIŃSKI 1705 - Stanisław Bonifacy Krasiński, Compendium dyariuszu niemieckiey, francuskiey, angielskiey, olenderskiey peregrynacyi krótkim opisaniem na kartę wylane i wydane: Jaśnie Wielmożnemu Oycu y Dobrodzieiowi, [Warszawa 1705].
Google Scholar

Pamiętniki 1862 - Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy wojewody mińskiego (1666–1721), wyd. Julian Bartoszewicz, Warszawa 1862.
Google Scholar

Peregrynacja 1858 - Peregrynacja Stanisława Wierzbowskiego wojewodzica sieradzkiego do Francji w latach 1678, 1679, 1680 i 1681, wyd. J. K. Załuski, „Czas”, dodatek miesięczny, 9 (1858).
Google Scholar

RADOLIŃSKI 1874 - [Wojciech Radoliński], Pamiętnik podróży odbytej roku 1661–1663 po Austryi, Włoszech i Francyi, wyd. Z. C[elichowski], Toruń 1874.
Google Scholar

RADZIWIŁŁ 2011 - Karol Stanisław Radziwiłł, Diariusz peregrynacji europejskiej (1684–1687), wstęp i oprac. Adam Kucharski, Toruń 2011.
Google Scholar

André Le Nôtre 2013 - André Le Nôtre in perspective, ed. by Patricia Bouchenot-Déchin, Georges Farhat, Paris 2013.
Google Scholar

BARANOWSKI 1962 - Jerzy Baranowski, Rysunkowy dziennik podróży po Włoszech z 1655 roku Bartłomieja Nataniela Wąsowskiego, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. 24, 1962, nr 3–4, s. 438–441.
Google Scholar

BARANOWSKI 1964 - Jerzy Baranowski, Podróż teatralna Bartłomieja Nataniela Wąsowskiego, „Pamiętnik Teatralny”, t. 3 (51), 1964, s. 252–254.
Google Scholar

BARANOWSKI 1968 - Jerzy Baranowski, Bartłomiej Nataniel Wąsowski, teoretyk i architekt XVII wieku, Warszawa 1968.
Google Scholar

BARYCZ 1969 - Henryk Barycz, Z dziejów polskich wędrówek naukowych za granicę, Wrocław 1969.
Google Scholar

BERGER/HEDIN 2008 - Robert W. Berger, Thomas F. Hedin, Diplomatic Tour in the Gardens of Versailles Under Louis XIV, Philadelphia 2008.
Google Scholar

BERNATOWICZ 1997 - Tadeusz Bernatowicz, „Entre éventail et étoile”. Zwierzyńce w osiemnastowiecznej Polsce i ich europejskie związki, „Barok”, t. 4, 1997, nr 1 (7), s. 105–118.
Google Scholar

BERNATOWICZ 2001 - Tadeusz Bernatowicz, Ogrody do zabaw myśliwskich. Królewskie zwierzyńce czasów saskich wokół Warszawy, [w:] Królewskie ogrody w Polsce. Materiały sesji naukowej, Warszawa, 10–11 maja 2001 roku, red. Małgorzata Szafrańska, Warszawa 2001, s. 265–288.
Google Scholar

BETLEJ 2010 - Andrzej Betlej, Sibi, Deo, Posteritati. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku, Kraków 2010.
Google Scholar

BETLEJ/MARKIEWICZ 2016 - Andrzej Betlej, Anna Markiewicz, Pałac w Cucułowcach w świetle inwentarza pośmiertnego Jerzego Stanisława Dzieduszyckiego z 1731 roku, Kraków 2016.
Google Scholar

BLACK 2003 - Jeremy Black, The British Abroad. The Grand Tour in the Eighteenth Century, London 2003.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1057/9780230287242

BOUCHENOT-DÉCHIN 2013 - Patricia Bouchenot-Déchin, André Le Nôtre: biographie, Paris 2013.
Google Scholar

BOUTIER 2005 - Jean Boutier, Le Grand Tour des gentilshommes et les académies d’éducation pour la noblesse: France et Italie, XVIe–XVIIIe siècle, [w:] Grand Tour. Adeliges Reisen und Europaische Kultur vom 14. bis 18. Jahrhundert. Akten der Internationalen Kolloquien in der villa Vigoni 1999 und im Deutschen Historischen Institut Paris 2000, hrsg. von Rainer Babel und Werner Paravicini, Ostfildern 2005, s. 237–253.
Google Scholar

CHACHAJ 1995 - Marian Chachaj, Zagraniczna edukacja Radziwiłłów od początku XVI do połowy XVII wieku, Lublin 1995.
Google Scholar

CHANEY 2002 - Edward Chaney, The evolution of the Grand Tour: Anglo-Italian Cultural Relations since the Renaissance, London 2002.
Google Scholar

CHANEY/WILKS 2014 - Edward Chaney, Timothy Wilks, The Jacobean Grand Tour. Early Stuart Travellers in Europe, London–New York 2014.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5040/9780755694792

CZAPLIŃSKI/DŁUGOSZ 1969 - Władysław Czapliński, Józef Długosz, Podróż młodego magnata do szkół, Warszawa 1969.
Google Scholar

DIXON HUNT 1986 - John Dixon Hunt, Garden and Grove. The Italian Renaissance Garden in the English Imagination, 1600–1750, London 1986.
Google Scholar

DIXON HUNT 1989 - John Dixon Hunt, The British Garden and the Grand Tour, [w:] The Fashioning and Functioning of the English Country House, ed. Gervase Jackson-Stops, „Studies in the History of Art”, 25, 1989, s. 333–352.
Google Scholar

DZIECHCIŃSKA 2003 - Hanna Dziechcińska, Sarmaci wobec przyrody, [w:] Między Zachodem a Wschodem. Studia ku czci Profesora Jacka Staszewskiego, t. II, red. Jarosław Dumanowski, Bogusław Dybaś, Krzysztof Mikulski, Jarosław Poraziński i Stanisław Roszak, Toruń 2003, s. 159–164.
Google Scholar

DZIECHCIŃSKA 2004 - Hanna Dziechcińska, Sarmaci wobec sztuki malarskiej na przykładzie pamiętników epoki, [w:] Corona scientiarum. Studia z historii literatury i kultury nowożytnej ofiarowane Profesorowi Januszowi Pelcowi, red. Juliusz A. Chrościcki, Jacek Głażewski, Marek Prejs, Krzysztof Mrowcewicz, Warszawa 2004, s. 353–359.
Google Scholar

ENGEL 1962 - Claire-Éliane Engel, Visiteurs anglais à Versailles au XVIIIe siècle, „Versalia. Revue de la Société des amis de Versailles” 1962, nr 11, s. 45–49.
Google Scholar

FOX 1963 - Helen M. Fox, André Le Nôtre. Garden Architects to Kings, London 1963.
Google Scholar

GARRIGUES 2001 - Dominique Garrigues, Jardins et jardiniers de Versailles au grand siècle, Seyssel 2001.
Google Scholar

Grand Tour 1996 - Grand Tour: the lure of Italy in the eighteenth century, ed. by Andrew Wilton and Ilaria Bignamini, London 1996.
Google Scholar

HEDIN/SANDGREN 2006 - Thomas Hedin, Folke Sandgren, Deux voyageurs suédois visitent Versailles sous le regne Roi-Soleil, „Versalia. Revue de la Société des amis de Versailles” 2006, nr 9, s. 86–113.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3406/versa.2006.862

HÜBNER-WOJCIECHOWSKA 1997 - Joanna Hübner-Wojciechowska, Spektakl władzy w dekoracji ogrodowej czyli uroczystości dworskie w Wersalu, „Barok”, t. 4, 1997, nr 1 (7), s. 77–88.
Google Scholar

HULSENBOOM 2023 - Paul Hulsenboom, Books and Prints as Instruments of Early Modern Travel. How Polish visitors in the Dutch Republic used travel guides and other printed media in the seventeenth century, „Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis”, t. 30, 2023, s. 126–157.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5117/JNB2023.007.HULS

JAKÓBCZYK-GOLA 2019 - Aleksandra Jakóbczyk-Gola, Gabinety i ogrody. Polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania, Warszawa 2019.
Google Scholar

JAKÓBCZYK-GOLA 2020 - Aleksandra Jakóbczyk-Gola, Gabinety osobliwości natury: barokowe ogrody w świetle natury kolekcjonowania, [w:] Obraz natury w kulturze intelektualnej, literackiej i artystycznej doby staropolskiej, red. Elwira Buszewicz, Justyna Dąbkowska-Kujko, Aleksandra Jakóbczyk-Gola, Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2020, s. 410–433.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323546948.pp.410-433

JAKÓBCZYK-GOLA 2021 - Aleksandra Jakóbczyk-Gola, Ogrody zwierząt. Staropolskie zwierzyńce i menażerie, Warszawa 2021.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323552130

KAMECKA 2012 - Małgorzata Kamecka, Do cudzych krajów. Edukacyjne podróże szlachty polskiej do Francji w epoce saskiej, Białystok 2012.
Google Scholar

KOWALCZYK 1993 - Jerzy Kowalczyk, Polski Hortensjusz w Cucułowcach, [w:] Necessitas et ars. Studia staropolskie dedykowane Profesorowi Januszowi Pelcowi, t. 2, Warszawa 1993, s. 153–163.
Google Scholar

KOWALCZYK 2001 - Jerzy Kowalczyk, Traktat o ogrodach Tomasza Antoniego Zamoyskiego z około 1750 roku, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. 63, 2001, nr 1–4, s. 175–192.
Google Scholar

KUBEŠ 2013 - Jiří Kubeš, Náročne dospiváni urozených. Kavalirské cesty české a rakouské šlechty (1620–1750), Pelhřimov 2013.
Google Scholar

KUCHARSKI 2011 - Adam Kucharski, Turystyka i edukacja. Zagraniczna peregrynacja młodego polskiego magnata w relacji księdza Kazimierza Jana Woysznarowicza (1667–1669), „Studia Gdańskie”, t. 29, 2011, s. 205–228.
Google Scholar

KUCHARSKI 2013a - Adam Kucharski, Theatrum peregrinandi. Poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce późnego baroku, Toruń 2013.
Google Scholar

KUCHARSKI 2013b - Adam Kucharski, Sacrum i profanum w polskich XVII-wiecznych opisach podróżnych dzieł architektury i sztuki kościelnej, [w:] Staropolski ogląd świata. Kultura staropolska – poszukiwanie sacrum odnajdywanie profanum, red. Bogdan Rok, Filip Wolański, Toruń 2013, s. 248–266.
Google Scholar

KUCHARSKI 2015 - Adam Kucharski, Grand tour Tomasza, Michała i Marcina Zamoyskich z przełomu XVII i XVIII wieku, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, t. 33 (2), 2015, s. 73–101.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/KLIO.2015.019

KUCHARSKI 2022 - Adam Kucharski, Postrzeganie przyrody rodzimej i obcej w dziennikach podróży Stanisława Staszica (1789–1795), „Roczniki Humanistyczne”, t. 70, 2022, nr 2, s. 117–141.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18290/rh2272.8

LILEYKO 2001 - Jerzy Lileyko, Pałac i ogród. Natura zawłaszczona przez sztukę, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. 63, 2001, nr 1–4, s. 37–41.
Google Scholar

MAŁKIEWICZ 1990 - Adam Małkiewicz, Udział Bartłomieja Nataniela Wąsowskiego w budowie kościoła i kolegium jezuitów (obecnie farnego) w Poznaniu, „Folia Historiae Artium”, t. 26, 1990, s. 87–113.
Google Scholar

MAŁKIEWICZ 1994 - Adam Małkiewicz, Bartolomeo Nataniele Wąsowski e l’architettura italiana. Un viaggio italiano di Wąsowski nel 1655 e la sua attività come trattatista e architetto, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1994, nr 110, s. 129–143.
Google Scholar

MARKIEWICZ 2007 - Anna Markiewicz, Instrukcja wojewody ruskiego Jana Stanisława Jabłonowskiego dla wyruszającego w podróż zagraniczną bratanka Józefa Aleksandra Jabłonowskiego z 1728 roku, „Studia Historyczne”, R. L, 2007, z. 1 (197), s. 79–89.
Google Scholar

MARKIEWICZ 2011 - Anna Markiewicz, Podróże edukacyjne w czasach Jana III Sobieskiego. Peregrinationes Jablonovianae, Warszawa 2011.
Google Scholar

MARKIEWICZ 2015 - Anna Markiewicz, „Malowanie Rubensa w złocistych ramach”. Dzieła sztuki w Diariuszu podróży Jerzego Dzieduszyckiego, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. 12, red. Irena Rolska, Lublin 2015, s. 305–328.
Google Scholar

MARKIEWICZ 2016 - Anna Markiewicz, Sztuka sakralna w dzienniku podróży po Europie Jana Michała Kossowicza (1682–1688), [w:] Sacrum w mieście: wymiar kulturowy, religijny i społeczny, t. 2: Epoka nowożytna i czasy współczesne, red. Danuta Quirini-Popławska, Łukasz Burkiewicz, Kraków 2016, s. 49–62.
Google Scholar

MARKIEWICZ 2017 - Anna Markiewicz, Inkaust i pomarańcze. Wokół krakowskiej edukacji Adama Mikołaja Sieniawskiego (1682–1683), „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i Powszechnym”, t. 40 (1), 2017, s. 49–66.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.003

MARKIEWICZ 2020 - Anna Markiewicz, „Różne sztuki wód” i Bernini. Wersal Ludwika XIV w relacjach polskich podróżników (1661–1715), „Modus. Prace z Historii Sztuki” 2020, t. XX, s. 99–113.
Google Scholar

MARKIEWICZ 2022 - Anna Markiewicz, Dykcjonarz, lutnia i koronki. Zagraniczna podróż edukacyjna Franciszka Cetnera (1693–1696), Warszawa 2022.
Google Scholar

MĄCZAK 1980 - Antoni Mączak, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku, Warszawa 1980.
Google Scholar

MIKOCKA-RACHUBOWA 1989 - Katarzyna Mikocka-Rachubowa, Wrażenia artystyczne Karola Stanisława Radziwiłła z podróży po Europie (1684–1687), [w:] „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 3: Radziwiłłowie XVI–XVIII wieku w kręgu polityki i kultury, Warszawa–Łódź 1989, s. 235–250.
Google Scholar

NESTOROW 2005a - Rafał Nestorow, Jan Baptysta Kendel – nadworny ogrodnik Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej. Przyczynek do badań nad rolą i warsztatem ogrodnika w pierwszej połowie XVIII wieku w Polsce, „Arboretum Bolestraszyce” 2005, t. 10, s. 7–43.
Google Scholar

NESTOROW 2005b - Rafał Nestorow, „Meister Gottlob” ogrodnik i przebudowa ogrodu w Oleszycach w roku 1725, „Arboretum Bolestraszyce” 2005, t. 10, s. 45–59.
Google Scholar

NESTOROW 2005c - Rafał Nestorow, Materiały źródłowe do historii ogrodów Małopolski. Cześć I: Ogród w Sieniawie w latach 1716–1729, „Arboretum Bolestraszyce” 2005, t. 10, s. 61–102.
Google Scholar

NESTOROW 2016 - Rafał Nestorow, Pro domo et nomine suo: fundacje i inicjatywy artstyczne Adama Mikołaja i Elżbiety Sieniawskich, Warszawa 2016.
Google Scholar

ORSENNA 2001 - Erik Orsenna, André Le Nôtre: gardener to the Sun King, New York 2001.
Google Scholar

PASZENDA 1987 - Jerzy Paszenda, Bartłomieja Wąsowskiego własnoręczne projekty dla Poznania, Jarosława i Lwowa, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. 59, 1987, nr 3–4, s. 251–258.
Google Scholar

PELC 1997a - Janusz Pelc, Ogrody jako miejsca szczęśliwe, „Barok”, t. 4, 1997, nr 1 (7), s. 11–33.
Google Scholar

PELC 1997b - Janusz Pelc, Poszukiwanie miejsc szczęśliwych, [w:] Kultura staropolska – kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Stanisław Bylina, Warszawa 1997, s. 377–384.
Google Scholar

PIECHNIK 1971 - Ludwik Piechnik, Studium matematyczne i projekt akademii wojskowej Bartłomieja Nataniela Wąsowskiego, „Nasza Przeszłość”, t. 36, 1971, s. 175–187.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.52204/np.1971.36.175-187

PIETRZYK 1997 - Zdzisław Pietrzyk, W kręgu Strasburga: z peregrynacji młodzieży z Rzeczpospolitej polsko-litewskiej w latach 1538–1621, Kraków 1997.
Google Scholar

PIETRZYK 2016 - Zdzisław Pietrzyk, Relacja z podróży jezuity Bartłomieja Nataniela Wąsowskiego, [w:] Staropolskie podróżowanie, red. Bogdan Rok, Filip Wolański, Kraków 2016, s. 263–270.
Google Scholar

POPIOŁEK 2022 - Bożena Popiołek, Rytuały codzienności. Świat szlacheckiego dworu w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, Warszawa 2022.
Google Scholar

PUCHALSKA-DĄBROWSKA 2020 - Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska, Obraz natury w relacjach z podróży królewicza Władysława Wazy do krajów Europy Zachodniej (1624–1625), [w:] Obraz natury w kulturze intelektualnej, literackiej i artystycznej doby staropolskiej, red. Elwira Buszewicz, Justyna Dąbkowska-Kujko, Aleksandra Jakóbczyk--Gola, Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2020, s. 390–409.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323546948.pp.390-409

PUTKOWSKA 2001 - Joanna Putkowska, Wpływ sztuki André Le Nôtre’a na kształtowanie otoczenia rezydencji w Polsce w końcu XVII i 1. połowie XVIII wieku, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. 63, 2001, nr 1–4, s. 263–264.
Google Scholar

SAJKOWSKI 1973 - Alojzy Sajkowski, Włoskie przygody Polaków, Warszawa 1973.
Google Scholar

STOYE 1989 - John Stoye, English travellers abroad, 1604–1667: their influence in English society and politics, New Haven 1989.
Google Scholar

SWEET 2012 - Rosemary Sweet, Cities and the Grand Tour. The British in Italy, c. 1690–1820, Cambridge 2012.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139104197

SZAFRAŃSKA 1990 - Małgorzata Szafrańska, Ogrody zielonego cienia: idea ogrodu we Francji w pierwszej poł. XVIII wieku, „Ikonotheka. Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego”, t. 1, 1990, s. 49–114.
Google Scholar

SZAFRAŃSKA 2001 - Małgorzata Szafańska, Andre Le Notre – mistrz iluzji i splendoru, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. 63, 2001, nr 1–4, s. 77–91.
Google Scholar

SZAFRAŃSKA 2009 - Małgorzata Szafrańska, Ogród jako kolekcja: XVI-wieczna geneza idei, „Kronika Zamkowa” 2009, nr 1/2, s. 65–99.
Google Scholar

TARGOSZ 1990 - Karolina Targosz, Les monuments medievaux dans les relations des voyageurs polonais du XVIIe siècle, [w:] La percezione del Medioevo nell’epoca del Barocco: Polonia, Ucraina, Russia, a cura di Giovanna Brogi-Bercoff, „Ricerche Slavistiche”, t. 37, 1990, s. 145–171.
Google Scholar

THOMPSON 2006 - Ian H. Thompson, The Sun King’s garden: Louis XIV, André Le Nôtre and the creation of the gardens of Versailles, London 2006.
Google Scholar

Visiteurs 2017 - Visiteurs de Versailles: voyageurs, princes, ambassadeurs, 1682–1789, sous la direction de Danielle Kisluk-Grosheide, Bertrand Rondot, Paris 2017.
Google Scholar

Visitors 2018 - Visitors to Versailles: from Louis XIV to the French Revolution, ed. by Danielle Kisluk-Grosheide and Bertrand Rondot, New York–New Haven 2018.
Google Scholar

WRZEŚNIAK 2011 - Małgorzata Wrześniak, Włoskie fascynacje Bartłomieja Nataniela Wąsowskiego, [w:] W kręgu sztuki polskiej i grafiki europejskiej, red. Krystyna Moisan--Jabłońska, Warszawa 2011, s. 221–237.
Google Scholar

WRZEŚNIAK 2013 - Małgorzata Wrześniak, Florencja – muzeum. Miasto i jego sztuka w oczach polskich podróżników, Kraków 2013.
Google Scholar

WYRZYKOWSKA 2007 - Małgorzata Wyrzykowska, XVI-, XVII-, XVII-wieczne pamiętniki i diariusze polskiej szlachty jako świadectwo mentalności i stanu świadomości artystycznej, „Quart” 2007, nr 2(4), s. 40–55.
Google Scholar

WYRZYKOWSKA 2021 - Małgorzata Wyrzykowska, Postrzeganie i ocena dzieł sztuki europejskiej XVII i pierwszej połowy XVIII wieku w świetle literatury podróżniczej tego okresu, Kraków 2021.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12797/9788381384773

ŻÓRAWSKA-WITKOWSKA 2001 - Alina Żórawska-Witkowska, Muzyka w barokowym ogrodzie: grands divertissements wersalskie 1664, 1668, 1674, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. 63, 2001, nr 1–4, s. 143–161.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-31

Jak cytować

Markiewicz, A. (2023). „Koło pałacu misterne kwatery, drzewa pomarańczowe, kwiecia rozliczne” Sztuka ogrodowa w świetle polskich relacji podróżniczych z 2. połowy XVII wieku. TECHNE. Seria Nowa, 2(12), 115–139. https://doi.org/10.18778/2084-851X.16.06

Numer

Dział

Artykuły