Integracja wokół regionalnych celów rozwojowych. Dyskurs wykorzystywania Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie opolskim

Autor

  • Robert Wieczorek Silesian Institute, Opole, Poland

DOI:

https://doi.org/10.18778/2300-0562.08.10

Słowa kluczowe:

rozwój regionalny, Europejski Fundusz Społeczny, analiza dyskursu, województwo opolskie

Abstrakt

Artykuł prezentuje analizę dyskursu dotyczącego Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego, obecnego w regionalnych mediach. Artykuł przedstawia wielopoziomowe uwarunkowania instytucjonalne odnośnie dyskursu na temat EFS, który toczy się wokół integracji celów rozwoju regionalnego. Następnie w artykule dokonano analizy dyskursu EFS w regionalnych mediach. Porównanie uregulowań z dyskursem medialnym pokazuje istotne rozbieżności między nimi, co staje się argumentem na rzecz pewnej niezależności dyskursu regionalnego od regulacji instytucjonalnych. Artykuł wyjaśnia, że integracja wokół celów rozwoju regionalnego nie jest głównym dążeniem oraz nie jest realizowana zgodnie z uregulowaniami zewnętrznymi.

Bibliografia

Gee J.P., 2001, An introduction to discourse analysis. Theory and method, London – New York.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203019887

Paasi A., 2001, Europe as a social process and discourse. Considerations of place, boundaries and identity, “European Urban and Regional Studies”, 8 (1): 7–28.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/096977640100800102

Paasi A., 2003, Region and place: Regional identity in question, “Progress in Human Geography”, 27 (4): 475–485.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1191/0309132503ph439pr

Poniedziałek J., 2015, Wybrane koncepcje regionu w socjologii polskiej, “Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”, 46.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.11649/sn.2015.036

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014–2020. Wersja nr 3.0, http://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/RPO-WO-2014-2020_wersja-nr-3-lipiec-2018.pdf
Google Scholar

Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013.
Google Scholar

Regulation (EU) No 1304/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013.
Google Scholar

Strategia komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 2014–2020. Dokument zatwierdzony przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 Uchwałą nr 182/2018 z dnia 10 maja 2018 r., http://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/Strategia-komunikacji-funduszy-europejskich-2018.pdf
Google Scholar

Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014–2020, 30 czerwca 2015 r., http://power.wupopole.praca.gov.pl/wiadomosci/-/asset_publisher/87JXLw8OIbCw/content/3279823-strategia-komunikacji-polityki-spojnosci-na-lata-2014-2020/pop_up?_101_INSTANCE_87JXLw8OIbCw_viewMode=prin
Google Scholar

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U., 2014, poz. 1146 z późn. zm.).
Google Scholar

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Wieczorek, R. (2019). Integracja wokół regionalnych celów rozwojowych. Dyskurs wykorzystywania Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie opolskim. Studia Z Geografii Politycznej I Historycznej, 8, 183–206. https://doi.org/10.18778/2300-0562.08.10