Wokół problemów semantycznej kategorii określoności/nieokreśloności i struktury tematyczno-rematycznej w języku bułgarskim i polskim

Autor

  • Jakub Banasiak Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (IS PAN)

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.03

Słowa kluczowe:

Polish language, Bulgarian language, semantics, definiteness/indefiniteness, thematic-rhematic structure

Abstrakt

The paper discusses the interplay between the semantic category of definiteness/indefiniteness and thematic-rhematic structure. Special attention is paid to the semantic requirements that must be met by phrases that may undergo thematization. The “thematizability” of both general and unique phrases is stressed and considered an argument in favour of the common treatment of generality and uniqueness.

Bibliografia

Běličová H., Neŝimenko G.P., Rudnik-Karwatowa Z. (Red.). (1991), Problemy teoretyczno-metodologiczne badań konfrontatywnych języków słowiańskich, Wydawnictwo PAN, Warszawa.
Google Scholar

Grzegorczykowa R. (1972), Wykładniki kwantyfikacji w polskim zdaniu, [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4, Językoznawstwo, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 13–19.
Google Scholar

Grzegorczykowa R. (2001). Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Karolak S. (1990), Kwantyfikacja a determinacja w językach naturalnych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Karolak S. (2001), Od semantyki do gramatyki: wybór rozpraw, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
Google Scholar

Karolak S. (2002), Podstawowe struktury składniowe języka polskiego, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
Google Scholar

Karolak S. (2004), O założeniach składniowo-semantycznego opisu języków naturalnych, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, s. 219–228.
Google Scholar

Karolak S., Bogacki K. (1992), Założenia gramatyki o podstawach semantycznych, [w:] Podstawy metodologiczne semantyki współczesnej (T. 8), Wiedza o Kulturze, Wrocław, s. 157–187.
Google Scholar

Kìklevìč A. K., Korytkowska M. (Red.) (2010), Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski, polski, Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Google Scholar

Koseska-Toszewa V. (2011), Gramatyka konfrontatywna języków polskiego i bułgarskiego, „LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego”, s. 27–39.
Google Scholar

Koseska-Toszewa V., Korytkowska M., Roszko R. (2007), Polsko-bułgarska gramatyka konfrontatywna, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
Google Scholar

Mazurkiewicz-Sułkowska, J. (2008). Wyrażanie kategorii inchoatywności w językach polskim, bułgarskim i białoruskim, Drukarnia Cyfrowa i Wydawnictwo „Piktor”, Łódź.
Google Scholar

Roszko, R. (2004), Semantyczna kategoria określoności/nieokreśloności w języku litewskim: w zestawieniu z językiem polskim, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
Google Scholar

Satoła-Staśkowiak, J. (2010). Polsko-bułgarskie odpowiedniości przekładowe czasów przeszłych, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
Google Scholar

Topolińska, Z. (2015). Konfrontacja vs typologia, „Slavia Meridionalis”, nr 10, s. 307–314. https://doi.org/10.11649/sm.2010.022
Google Scholar

Гаравалова, И.Г. (2014). Членуването на съществителните имена в българските говори, Издателство Авангард Прима, София.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-06-04

Jak cytować

Banasiak, J. (2019). Wokół problemów semantycznej kategorii określoności/nieokreśloności i struktury tematyczno-rematycznej w języku bułgarskim i polskim. Slavica Lodziensia, 2, 45–50. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.03