Instrukcja redakcyjna

Redakcja "Slavica Lodziensia" przyjmuje do druku oryginalne artykuły naukowe, recenzje i przeglądy, dotyczące szeroko rozumianej problematyki Słowiańszczyzny Południowej (zagadnienia języka, literatury, kultury). Teksty mogą być pisane we wszystkich językach słowiańskich. Objętość artykułów nie może przekraczać 15 standardowych stron maszynopisu (po 1800 znaków), objętość recenzji i przeglądów nie może przekraczać 5 standardowych stron maszynopisu. Autorów zainteresowanych współpracą prosimy o nadsyłanie wydruków komputerowych tekstów (2 egzemplarze) oraz dołączenie płyty (dyskietki) z elektroniczną wersją artykułu w postaci pliku Microsoft Word na adres: Redakcja "Slavica Lodziensia", Katedra Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173, Łódź, Polska.

Prosimy mieć na uwadze, że zgodnie ze standardami określonymi dla czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Redakcja "Slavica Lodziensia" prosi Autorów o ujawnianie informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji, czyli o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Aby przeciwdziałać procederom nazywanym ghostwriting i guest autorship, Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Wyjaśnienie:
Z procederem ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z guest authorship mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. (informacja na podstawie strony pbn.nauka.gov.pl).