Odwołania do świata zwierząt w bułgarskich nazwach roślin zielnych

Autor

  • Mariola Walczak-Mikołajczakowa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.02

Słowa kluczowe:

herbs, Bulgarian language, folk terminology, animal world

Abstrakt

The names of herbaceous plants belong to the oldest layer of vocabulary in Slavic languages, so many studies have been conducted so far. In addition to the official and scientific nomenclature, there is also a rich folk terminology regarding herbaceous plants. The subject of consideration are just such names, rooted in the language and created by the Bulgarian language users themselves, and especially the part of them which somehow refers to the broadly understood world of animals. The analysis will be limited to the names of herbaceous plants found in Bulgaria. This limitation is dictated by the certainty that we are dealing with a native name, not a borrowing from another language, and the role of these plants in the folk culture. From this point of view both the construction and the word formation motivation are considered.

Bibliografia

http://apologetic.blog.bg/hobi/2011/06/01/spisyk-na-bilkite-v-bylgariia-s-dialektni-nazvaniia.757614
Google Scholar

Козаров Р., (1925), Български народни названия на растенията, Сборник на БАН, кн.XX,1925/ http://parks.bg/wp-content/uploads/2016/07/11.-Kozarov_P_Bulgarski_narodni_nazvaniya_na_rasteniyata.pdf
Google Scholar

Кънчев Ц., (2014), Разпознаване и събиране на билки, Колхида, София.
Google Scholar

Akhtarov B. (Red.) (1939), Материали за български ботаничен речник, Придворна печатница, София.
Google Scholar

Hladká Z. (2000), Přenesená pojmenowání rostlin v českých dialektech. K sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích, Brno.
Google Scholar

Jakubowicz M. (2010), Drogi słów na przestrzeni wieków. Zarys słownika motywacji semantycznych na materiale przymiotników słowiańskich odziedziczonych z prasłowiańszczyzny, Warszawa.
Google Scholar

Klepacki P. (2007), Etnobotanika w Polsce – przeszłość i teraźniejszość, „Analecta” XVI, z. 1–2, s. 191–245.
Google Scholar

Nikolova N. (2006), Николова Н., Билингвизмът в българските земи през XV-XIX век, Шумен, Унивнрситетско издателство «Епископ Константин Преславски».
Google Scholar

Pastusiak K. (2007), Pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie w świetle danych językowych i etnograficznych na podstawie nazw roślin, Warszawa.
Google Scholar

Pawłowski E. (1974), Polskie nazwy roślin (Próba klasyfikacji semantycznej), [w:] Studia indoeuropejskie, red. J. Kuryłowicz, Prace Komisji Językoznawstwa, t. 37, Wrocław, s. 163–169.
Google Scholar

Pelcowa H. (2001), Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Google Scholar

Staszczak Z. (red.) (1987), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Tokarski R. (1993), Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. II: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, s. 335–362.
Google Scholar

Waniakowa J., (2012), Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle słowiańskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Walczak-Mikołajczakowa, M. (2019). Odwołania do świata zwierząt w bułgarskich nazwach roślin zielnych. Slavica Lodziensia, 2, 31–43. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.02