Instrukcja redakcyjna

INFORMACJA DLA AUTORÓW O PRZYGOTOWANIU MATERIAŁÓW DO PUBLIKACJI W CZASOPIŚMIE „PARAGRAF. STUDIA Z PRAWA I ADMINISTRACJI” 

 

 1. Teksty przysyłane do redakcji w celu ich opublikowania powinny zostać dostarczone w formie elektronicznej jako dokument programu Word. Nadsyłane artykuły powinny mieć objętość nie mniej niż 20 tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 10 stron maszynopisu, maksimum 40 tys. znaków ze spacjami, z uwzględnieniem przypisów. Glosy powinny liczyć maksimum 20 tys. znaków ze spacjami. Sprawozdania i recenzje nie powinny przekraczać 10 tys. znaków ze spacjami.
 2. Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim lub angielskim.
 3. Wraz z tekstem należy przesłać rekomendację opiekuna naukowego. Rekomendacja może zostać przesłana w formie skanu podpisanego dokumentu lub w formie maila wysłanego ze skrzynki opiekuna w domenie uniwersyteckiej. Mail może zostać wysłany lub przekierowany na adres redakcji albo dodany w formie załącznika do wiadomości. Rekomendacja powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz tytuł artykułu, który jest rekomendowany do publikacji. Powinna zawierać również dane umożliwiające identyfikację opiekuna (imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, miejsce zatrudnienia). Funkcję opiekuna naukowego może pełnić osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora.
 4. Do tekstu należy dołączyć w języku polskim i w języku angielskim: streszczenie (5-7 zdań), słowa kluczowe (maksymalnie 5 słów), notę o autorze (afiliacja, adres mailowy, numer ORCID). Tytuł opracowania powinien być podany zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
 5. Na końcu tekstu należy umieścić jednolitą bibliografię cytowanych prac (w alfabecie łacińskim), ułożoną w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów. W przypadku powoływania kilku autorów dzieła zbiorowego (np. komentarza) w bibliografii należy wyróżnić osobno każdego z autorów. Sposób powoływania prac został określony niżej. W pozycjach, gdzie jest to możliwe, należy umieścić numer DOI publikacji.
 6. W przypadku recenzji w nagłówku należy podać: imię i nazwisko autora oraz pełen tytuł recenzowanego dzieła, nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania oraz liczbę stron. Dane autora recenzji prosimy umieścić na jej końcu. Tytuł artykułu recenzyjnego należy podać w j. polskim i angielskim (bez tłumaczenia samego tytułu recenzowanego dzieła). Nie wymaga się sporządzania streszczenia recenzji.
 7. W przypadku sprawozdań w nagłówku należy podać: rodzaj wydarzenia naukowego, jego pełny tytuł, miejsce i datę. Dane autora sprawozdania należy umieścić na jego końcu. Prosimy podać tytuł sprawozdania w j. polskim i angielskim. Nie wymaga się sporządzania streszczenia sprawozdania.
 8. Niezastosowanie się autora do wskazówek stanowi podstawę do nieprzyjęcia tekstu przez redakcję lub odesłania tekstu w celu dokonania koniecznych uzupełnień i poprawek. Nie będą przyjmowane teksty, w których: nie zachowano podstawowych zasad poprawności językowej właściwych dla języka polskiego lub angielskiego, nie zamieszczono bibliografii, nie sporządzono przypisów zgodnie z zasadami przyjętymi w czasopiśmie. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania usterek stylistycznych oraz ujednolicania tekstu według wskazanych zasad bez porozumienia z autorem.

 

I Uwagi ogólne 

 1. Materiały nadesłane do czasopisma powinny mieć następujące parametry: czcionka 12 pkt (Times New Roman); interlinia 1,5; wcięcie akapitowe 1,25 cm; tekst powinien być wyjustowany. Należy wprowadzić numerację stron.
 2. W materiale należy stosować przypisy dolne o następujących parametrach: czcionka 10 pkt (Times New Roman); interlinia 1,0; brak wcięcia akapitowego; tekst wyjustowany. Przypisy powinny być ponumerowane liczbami arabskimi. Stosuje się numerację ciągłą zaczynającą się od 1.
 3. Nie należy uzyskiwać wcięcia akapitowego przez wielokrotne naciśnięcie spacji. Efekt ten
  osiąga się przy pomocy opcji wcięcia akapitowego. Nie należy też wyrównywać tekstu do
  prawego i lewego marginesu przy użyciu spacji.  
 4. Niedopuszczalne jest wymuszanie końca wersu przy pomocy tzw. twardego albo miękkiego entera (shift + enter). Jeżeli na końcu wersu znajdzie się wyraz jednoliterowy, należy go tam pozostawić. Nie należy stosować twardych spacji oraz dzielenia wyrazów.
 5. W tekście stosuje się cudzysłowy polskie. W żadnym wypadku nie należy zastępować cudzysłowu podwójnym przecinkiem lub apostrofem. Cudzysłowy wewnętrzne (znajdujące się wewnątrz innych cudzysłowów) oznaczane są cudzysłowami ostrokątnymi francuskimi (tj. «...»), a nie przez podwojone znaki mniejszości i większości (tj. <<...>>).
 6. Nie należy umieszczać spacji między wyrazem a następującymi znakami interpunkcyjnymi: kropką, przecinkiem, średnikiem, dwukropkiem, wykrzyknikiem, znakiem zapytania. Ponadto spacji nie powinno też być między cudzysłowem otwierającym a pierwszym wyrazem oraz między ostatnim wyrazem a cudzysłowem zamykającym. Ta sama zasada dotyczy nawiasów. Spację umieszcza się w oznaczeniach jednostek tekstu aktu: art. l § l; między inicjałami: M.M. Kenig-Witkowska; w datach, między rokiem a skrótem „r.": 1999 r.
 7. W materiale stosuje się nawiasy półokrągłe (nie ukośniki), zaś nawias kwadratowy [...] zarezerwowany jest dla komentatora tekstu. Niedopuszczalne są sytuacje zamykania bezpośrednio po sobie nawiasów: )), czy rozpoczynaniu po zamknięciu nawiasu nowego. Kropka znajduje się zawsze po nawiasie – kończy wypowiedź.
 8. Przypis rozpoczyna się wielką literą, a kończy kropką lub innym znakiem interpunkcyjnym. Odnośnik przypisu umieszcza się przed kropką zamykającą zdanie.
 9. Jeśli materiał jest podzielony na numerowane fragmenty, należy zachować konsekwencję i
  albo nadać śródtytuły (pisane tekstem pogrubionym) wszystkim fragmentom, albo nie nadawać ich wcale. Żaden śródtytuł nie może brzmieć tak samo jak tytuł opracowania. Nie jest wymagane numerowanie krótkich (zwykle jednoakapitowych) wprowadzeń oraz podsumowań.
 10. Dopuszczalne jest wprowadzanie w materiale jednego szczebla podziału (fragmenty
  ponumerowane liczbami arabskimi). Ze względu na konieczność zapewnienia czytelności
  tekstu nie stosuje się dalszego podziału (np. „2.1.1.4”). 
 11. Daty zapisuje się przy użyciu liczb arabskich z użyciem skrótu „r.” na oznaczenie roku (np. 06.2016 r.). Poszczególne części daty należy oddzielić kropką. Nie wprowadza się daty zwrotem „z dnia” (np. „rozporządzenie z 10.03.2004 r. zamiast „rozporządzenie z dnia 10 marca 2004 roku”).
 12. W anglojęzycznych słowach kluczowych kursywą zaznacza się wyrazy, a nie przecinki.
 13. Imiona i nazwiska zapisuje się zwykłym krojem pisma. Zasada ta odnosi się również do inicjałów. Kursywą zapisuje się wszystkie zwroty obcojęzyczne oraz tytuły wszelkich publikacji (książek, artykułów, itp.). Cytaty zapisuje się w cudzysłowach, nie kursywą.
 14. Pierwszy raz w tekście podaje się pełną nazwę organizacji lub instytucji, np. Organizacja Narodów Zjednoczonych.
 15. Materiały graficzne (zdjęcia, skany, mapy, diagramy, wykresy) należy zamieścić w tekście oraz załączyć w osobnych plikach. Wykresy i diagramy powinny być dostępne w osobnych plikach w wersji edytowalnej. Tabele należy przygotować w programie Word i zamieścić je tylko w tekście. Opis materiałów graficznych jest dokonywany według wzorca właściwego dla tabeli.

Tabela 1. Tytuł tabeli 

  

Źródło: Opis bibliograficzny wg zasad obowiązujących w przypisach. 

 

II Powoływanie aktów prawnych 

 1. Gdy w materiale powoływane są akty prawne, należy w przypisie wskazać miejsce ich
  publikacji. Nie dotyczy to aktów konstytucyjnych oraz kodeksów. Odsyłacz umieszczamy po ostatnim wyrazie nazwy aktu. Jeżeli pełna nazwa aktu występuje w przypisie, miejsce publikacji podajemy po nazwie w nawiasie. 

Ponadto: 
- w przypadku skrótów Dz.U., Dz.Urz. lub M.P. nie stosuje się spacji między członami skrótu; 
- rok wydania Dziennika Ustaw lub Monitora Polskiego zaznacza się tylko wtedy, gdy jest inny niż rok wydania aktu normatywnego; 
- skrót Nr należy rozpocząć wielką literą; 
- w przypadku zmian: ze zm. (nie: z późn. zm.); 
- w przypadku tekstu jednolitego: t.j. (umieszczany przed nazwą publikatora). 

Przykład: 

1 T.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299 ze zm. (dalej: p.p.z.m.). 

2 Ustawa z 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.). 

3 Ustawa z 25.06.2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U., poz. 1064 ze zm.). 

4 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.). 

 

 1. W przypadku aktów prawnych Unii Europejskiej należy podać typ aktu, jego numer (zgodnie z oryginalnym zapisem w Dz.Urz.), organy wydające, datę wydania, nazwę oraz miejsce publikacji w następującym formacie:

Przykład: 

1 Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.11.2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.Urz. UE L 345, s. 90). 

2 Rozporządzenie 1/2003 Rady z 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.Urz. UE L 2003, s. 1–25). 

 

III Powoływanie orzeczeń 

 1. W przypadku krajowych orzeczeń sądowych należy wskazać rodzaj orzeczenia (wyrok, postanowienie, uchwała itp.), datę i sygnaturę (bez dodatku „sygn. akt”). Podaje się również miejsce publikacji orzeczenia, stosując powszechnie znane skróty nazw zbiorów orzeczeń: OSP, OSA, OSNC, OSNKW itp. Dopuszcza się podanie – zamiast miejsca publikacji – numeru stosowanego w elektronicznej bazie danych (np. LEX nr 14587). Niedopuszczalne jest odsyłanie do innego rodzaju elektronicznych źródeł, w szczególności do stron internetowych z bazami danych orzeczeń SN, NSA lub TK (np. IPO, CBOSA).

Przykład: 

1 Wyrok SN z 12.03.2008 r., I CSK 430/07, OSNC 2009, nr 5, poz. 75. 

2 Postanowienie TK z 27.09.2005 r., U 2/05, OTK-A 2005, nr 8, poz. 96, cz. II, pkt 2. 

3 Wyrok SA w Krakowie z 23.04.1998 r., II AKa 48/98, LEX nr 35155. 

W wypadku kolejnego powołania w tekście tego samego orzeczenia należy tylko pominąć miejsce publikacji. 

Przykład: 

1 Wyrok TK z 12.12.2011 r., P 1/11, OTK-A 2011, nr 10, poz. 115. 

2 Wyrok TK z 12.12.2011 r., P 1/11. 

 

 1. W przypadku orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, powszechnie dostępnych w bazie HUDOC, należy podać: datę wydania orzeczenia, nazwę sprawy ze skrótem v. i nazwą kraju po polsku, numer skargi oraz konkretny fragment (pkt) orzeczenia. Wskazywanie miejsca publikacji jest zbędne.

Przykład: 

1 Wyrok ETPC z 25.05.1993 r., Kokkinakis v. Grecja, skarga nr 14307/88, pkt 33. 

2 Zdanie odrębne sędziów A. Sajó, I. Karakaş, P. Lemmens, H. Jäderblom, F. Vehabović, D. Dedov, A. Saiz Arnaiz do wyroku Wielkiej Izby ETPC z 12.06.2014 r., Fernández Martínez v. Hiszpania, skarga nr 56030/07, pkt 12. 

Jeżeli ten sam wyrok jest cytowany kolejny raz w tekście wystarczające jest powołanie jego nazwy i ewentualnie fragmentu, do którego odnosi się przypis. 

Przykład: 

1 Wyrok ETPC z 6.12.2012 r., Michaud v. Francja, skarga nr 12323/11, pkt 115. 

2 Michaud v. Francja, pkt 120. 

 

 1. W przypadku orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należy podać: datę wydania orzeczenia, sygnaturę sprawy, jej nazwę ze skrótem v., identyfikator ECLI i punkt uzasadnienia.

Przykład: 

1 Wyrok TS z 13.05.2015 r., C-516/13, Dimensione Direct Sales Srl, Michaelle Labianca v. Knoll International SpA, ECLI:EU:C:2014:76, pkt 39. 

2 Opinia RG P. Mengozziego z 12.06.2015 r., C-491/13, Mohamed Ali Ben Alaya v. Niemcy, ECLI:EU:C:2014:1933, pkt 19. 

Jeżeli ten sam wyrok jest cytowany kolejny raz w tekście, wystarczające jest powołanie numeru sprawy oraz jej nazwy i ewentualnie fragmentu, do którego odnosi się przypis. 

Przykład: 

1 Wyrok TS z 13.05.2015 r., C-516/13, Dimensione Direct Sales Srl, Michaelle Labianca v. Knoll International SpA, ECLI:EU:C:2014:76, pkt 39. 

2 Dimensione Direct Sales Srl, Michaelle Labianca v. Knoll International SpA, pkt 50. 

 

IV Przypisy bibliograficzne 

 1. Odesłanie do książki. Przypis należy sporządzić według następującego schematu: inicjał imienia i pełne nazwisko autora (w przypadku dwóch imion nie ma spacji między inicjałami); po przecinku tytuł publikacji zapisany kursywą; miejsce i rok wydania; strona lub zakres stron, ewentualnie wyraz passim, jeżeli autor powołuje się na informacje zawarte w różnych miejscach cytowanego dzieła. W przypadku współautorstwa jednolitego należy podać nazwiska wszystkich współautorów. W przypadku pracy zbiorowej stosuje się następujący zapis: tytuł publikacji zapisany kursywą; skrót „red.”, a następnie inicjał imienia i pełne nazwiska redaktora (redaktorów); miejsce i rok wydania.

Przykład: 

1 M. Pyziak-Szafnicka, Uznanie długu, Warszawa 1996, s. 40 i n. 

2 W.J. Katner, Umowne nabycie własności ruchomości w prawie polskim, Warszawa 1992, passim. 

3 H.L.A. Hart, Pojęcie prawa, tłum. J. Woleński, Warszawa 1998, s. 41. 

4 M. Gutowski, P. Kardas, Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, Warszawa 2017, s. 15. 

5 Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. K. Działocha, Warszawa 2005, s. 27 i n. 

 

 1. Odesłanie do pracy zbiorowej. Przypis należy sporządzić według następującego schematu: inicjał imienia i pełne nazwisko autora; po przecinku tytuł artykułu zapisany kursywą; „[w:]”; dalej jak w przypadku pracy zbiorowej (por. pkt wyżej). Oprócz podania strony można wskazać również numer brzegowy lub tezę komentarza. W przypadku komentarzy opublikowanych wyłącznie w systemach informacji prawnej należy zastosować wzór jak niżej (przypis 4) z podaniem numeru brzegowego lub tezy zamiast numeru strony.

Przykład: 

1 E. Łętowska, Nieodzowność wykładni dynamicznej przy ocenie reżimu prawnego Kościelnej Komisji Majątkowej (przyczynek do braków w metodach prawniczej analizy problemu), [w:] Prawne granice wolności sumienia i wyznania, red. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, L. Kondratiewa-Bryzik, Warszawa 2012, s. 144–162. 

- komentarze 

2 W. Wróbel, [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. I, Komentarz do art. 53–116, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016, s. 31–32. 

3 K. Buchała, [w:] K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna, t. I, Komentarz do art. 1–116 kodeksu karnego, Kraków 1998, s. 377. 

- komentarze dostępne w systemach informacji prawnej 

4 A. Liszewska, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R. Stefański, Legalis/el. 2021, art. 13, teza 9. 

- systemy prawa 

5 B. Michalski, [w:] System Prawa Karnego, t. 10, Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, red. J. Warylewski, Warszawa 2012, s. 307–308. 

 

 1. Odesłanie do artykułu w czasopiśmie. Przypis należy sporządzić według następującego schematu: inicjał imienia i pełne nazwisko autora; po przecinku tytuł artykułu zapisany kursywą; tytuł czasopisma w cudzysłowie; oznaczenie rocznika i numeru (np. 2015, nr 3); ewentualnie strona lub zakres stron. Nie stosuje się skrótów nazw czasopism.

Przykład: 

1 B. Górowska, Dziesięciolecie obowiązywania konkordatu polskiego z 1993 r., „Państwo i Prawo” 2008, nr 4, s. 32. 

 

 1. Cytowanie ponowne. Obowiązują następujące zasady: a) jeśli dana praca cytowana jest po raz pierwszy, podaje się pełny opis; b) jeśli dana praca była już cytowana w tekście – niezależnie od tego, czy jest to jedyna czy jedna z wielu prac tego autora cytowana w tekście – stosuje się zapis: inicjał imienia (imion) i nazwisko, przecinek, skrót tytułu, numery stron; c) nie stosuje się zapisów: idem.; ibidem.; op. cit.; tamże; tenże; taż.

Przykład: 

1 E. Łętowska, Bezpodstawne wzbogacenie, Warszawa 2000, s. 50 i n. 

2 E. Łętowska, Bezpodstawne..., s. 130. 

3 R.M. Małajny, Idea rozdziału władzy państwowej i jej interpretacje, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 1, s. 30. 

4 R.M. Małajny, Idea..., s. 2. 

 

 1. Powoływanie materiałów elektronicznych. W przypadku powoływania materiałów opublikowanych na stronach internetowych, należy podać: a) w zależności od rodzaju materiału: jego nazwę kursywą lub dane autora i tytuł tekstu (kursywą); b) adres strony, c) w nawiasie datę ostatniego dostępu do niej poprzedzoną słowem „dostęp:”. W przypadku wpisów na blogach po nazwisku autora i tytule tekstu należy podać także nazwę blogu oraz datę publikacji. 

Przykład: 

1 A. Śledzińska-Simon, Poland’s Constitutional Tribunal under Siege, Verfassungsblog, 4.12.2015 r. (http://verfassungsblog.de/polands-constitutional-tribunal-under-siege; dostęp: 2.02.2016 r.). 

  

V Wzór tekstu 

 

Jan Kowalski1 (imię i nazwisko kursywą, wyrównane do lewej, przypis informujący o afiliacji, mailu, numerze ORCID)  

 

Kolizyjnoprawne aspekty przysposobienia osób pełnoletnich 

tytuł wyśrodkowany, pogrubiony (bold) 

 

Streszczenie w języku polskim (wyjustowane) Aaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa. 

Słowa kluczowe: aaaaaaaaa, aaaaaaaaaaa, aaaaaaaaa, aaaaaaaaaa, aaaaaaaaaa 

   

Tytuł w języku angielskim 

 

Streszczenie w języku angielskim Aaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa. 

Key words: aaaaaaaaa, aaaaaaaaaaa, aaaaaaaaa, aaaaaaaaaa, aaaaaaaaaa 

 

 

 1. Wprowadzenie/Wstęp 

tytuły rozdziałów bez kropek  

Aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaa 

 

 1. Możliwość zastosowania klauzuli porządku publicznego

Aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaaa 

   

 1. Podsumowanie/Wnioski/Konkluzje 

Aaaaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaa aaaa aaaaaaaaaaa a aaaaaaa aaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaa aaaa aaaaa aaaaa aaaaaa aaaaaaaaaa aaa aaaa 

 

Bibliografia 

Aaaa, aaaaaaa, aaaaaaaaaa,aa 

Aaaa, aaaaaaa, aaaaaaaaaa,aa 

Aaaa, aaaaaaa, aaaaaaaaaa,aa 

Aaaaa, aaaaaaa, aaaaaaaaaa,aa