Dyskryminacja religijna w miejscu pracy – aktualne problemy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2956-3747.4.03

Słowa kluczowe:

prawo pracy, dyskryminacja, religia, zatrudnienie

Abstrakt

Wydawać by się mogło, że we współczesnej Europie granice nie istnieją. Podstawowe swobody umożliwiają nam przemieszczanie się, pobyt, a także naukę i pracę poza granicami naszego rodzimego kraju. Ten prosty i efektywny system ma prowadzić do znoszenia barier i powstania świata otwartego dla wszystkich. Jednak mieszanie się mas ludzi różnego pochodzenia, o różnej kulturze, a często także religii, rodzi wiele problemów. W opracowaniu pochylimy się nad tematyką dyskryminacji na gruncie religijnym w środowisku pracy. Przedstawione zostaną krajowe regulacje z zakazu dyskryminacji, a także zakreślony zostanie obraz sytuacji, w jakiej znajdują się wyznawcy religii dominującej, a także mniejszości religijnych.

Problem dyskryminacji religijnej jest szczególnie aktualny w krajach Europy Zachodniej, takich jak Francja bądź Niemcy, które na przestrzeni ostatnich lat stały się wielokulturowymi społeczeństwami. Poniżej przedstawione zostanie porównanie skali problemu oraz jego rozwiązań na przykładzie Polski oraz Francji, na podstawie ustawodawstwa i orzecznictwa krajowego, a także europejskiego.

Bibliografia

Błaszkowski M., Ograniczanie wolności sumienia i religii funkcjonariuszy publicznych, „Rocznik Teologiczny” 2014, nr 1 (56).
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych, Wyznania religijne w Polsce w latach 2019–2021. Analiza statystyczna, Warszawa 2022.
Zobacz w Google Scholar

Górski A., Wykonywanie zawodu lekarza a prawo karne, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Laboratorium Wolności Religijnej, Raport przedstawiający przypadki naruszenia prawa do wolności religijnej w Polsce w 2022 r., https://laboratoriumwolnosci.pl/wp-content/uploads/2023/03/LWR-Raport-2022.pdf (dostęp: 25.06.2023).
Zobacz w Google Scholar

Mielczarek M.A., Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na religię i wyznanie, [w:] Różne oblicza dyskryminacji w zatrudnieniu, red. J.R. Carby-Hall, Z. Góral, A. Tyc, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Szczepankiewicz-Rudzka E., Zasada laickości V Republiki Francuskiej i jej implikacje prawno-polityczne, „Politeja” 2020, vol. 17, nr 1 (64), https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.64.05
Zobacz w Google Scholar

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej KOMUNIKAT PRASOWY nr 128/21 Luksemburg, 15 lipca 2021 r.
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U., nr 78, poz. 483 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r., nr 38, poz. 167).
Zobacz w Google Scholar

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r., nr 38, poz. 169).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz.U. UE. C. z 2007 r., nr 303, s. 1 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1920).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 265).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1731 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 970).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej Oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy (Dz.U., nr 26, poz. 235).
Zobacz w Google Scholar

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r., nr 51, poz. 318).
Zobacz w Google Scholar

Niderlandzka ustawa z dnia 27 czerwca 2018 r. o częściowym zakazie noszenia odzieży zakrywającej twarz w oświacie, transporcie publicznym, budynkach rządowych i służbie zdrowia (ustawa o częściowym zakazie zakrywania twarzy), Staatsblad 2018, s. 222, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-222.html (dostęp: 25.05.2023).
Zobacz w Google Scholar

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Paryż, 10.12.1948 r., http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948.html (dostęp: 25.06.2023)
Zobacz w Google Scholar

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 26 sierpnia 1789 r., http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/francja-18.html (dostęp: 25.06.2023).
Zobacz w Google Scholar

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-148/22 Opinia rzecznika generalnego A.M. Collinsa w sprawie C-148/22 OP vs. Commune d’Ans, ECLI:EU:C:2023:378, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=273313&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=330525 (dostęp: 28.06.2023).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 24.02.1999 r., SK 4/98, OTK 1999, nr 2, poz. 24.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 22.02.2005 r., K 10/04, OTK-A 2005, nr 2, poz. 17.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TS z 14.03.2017 r., C-157/15, ZOTSiS 2017, nr 3, poz. I-203.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TS z 15.07.2021 r., C-804/18, IX PRZECIWKO WABE EV, LEX nr 3196960.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TS z 13.10.2022 r., C-344/20, L.F. PRZECIWKO S.C.R.L., LEX nr 3416919.
Zobacz w Google Scholar

European Union Agency for Fundamental Rights, Second European Union Minorities and Discrimination Survey Muslims – Selected findings 2017, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-findings_en.pdf (dostęp: 25.06.2023).
Zobacz w Google Scholar

Government of Netherlands, Ban on face coverings (referred to in the media as the ‘burka ban’), https://www.government.nl/topics/ban-on-face-coverings-referred-to-in-the-media-as-the-‘burka-ban’/question-and-answer/what-does-the-partial-ban-on-face-coverings-entail (dostęp: 25.06.2023).
Zobacz w Google Scholar

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl, Dyskryminacja i równe prawa pracowników, https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00179#1 (dostęp: 25.06.2023).
Zobacz w Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2024-04-17 — zaktualizowane 2024-06-13

Wersje

Jak cytować

Cyrankowska-Skóra, E. (2024). Dyskryminacja religijna w miejscu pracy – aktualne problemy. Paragraf. Studia Z Prawa I Administracji, (4), 29–39. https://doi.org/10.18778/2956-3747.4.03 (Original work published 17 kwiecień 2024)

Numer

Dział

Articles