Reżim prawny właściwy dla wprowadzania do obrotu produktów określanych mianem żywności funkcjonalnej. Odpowiedzialność cywilna za szkody wywołane przez żywność funkcjonalną

Autor

Słowa kluczowe:

żywność funkcjonalna, odpowiedzialność cywilna, produkt niebezpieczny, rękojmia

Abstrakt

Era globalizacji oraz popularyzacja zdrowej kultury żywienia spowodowały, że również sektor żywnościowy został zmuszony do odpowiedzi na stawiane kolejno wyzwania. Żywność konwencjonalna została stopniowo uzupełniana o suplementy diety, nową żywność czy żywność wzbogaconą o witaminy i składniki mineralne. Wskazane powyżej kategorie żywności łączy fakt, że posiadają definicje legalne. Żywność funkcjonalna w prawie polskim takiej definicji nie posiada. W związku z powyższym, konieczne jest poszukiwanie reżimu prawnego dla wprowadzania do obrotu produktów określanych tym mianem. O swoją właściwość w przypadku żywności funkcjonalnej mogą konkurować reżim prawa żywnościowego oraz prawa farmaceutycznego – w szczególności przez wzgląd na sposób prezentacji i reklamę produktu. Niemniej jednak powyższe zawiłości w równej mierze mogą wywierać wpływ na odpowiedzialność cywilną za swego rodzaju wady produktu, którego odbiorcą końcowym jest zazwyczaj konsument. 

Bibliografia

Błaszczak A., Grześkiewicz W., Żywność funkcjonalna – szansa czy zagrożenie dla zdrowia, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2014, t. 20, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Cieślak M., Waltoś S., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Jagielska M., [w:] Prawo farmaceutyczne. Komentarz, wyd. III, red. L. Ogiegło, Warszawa 2018, Legalis.
Zobacz w Google Scholar

Jagielska M., [w:] System Prawa Prywatnego, Tom VI, Prawo zobowiązań – część ogólna, wyd. 3, red. A. Olejniczak, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Karaszewski G., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, LEX/el. 2022.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł A., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobowiązania. Część szczególna (art. 535-764(9)), red. M. Fras, M. Habdas, WKP 2018, Lex.
Zobacz w Google Scholar

Kudełka W., Łobaza D., Charakterystyka żywności funkcjonalnej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2007, nr 743.
Zobacz w Google Scholar

Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Łata M., Odpowiedzialność cywilna za prezentację suplementów diety, referat wygłoszony podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego, Katowice 2022.
Zobacz w Google Scholar

Mularski K., [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353–626, red. M. Gutowski, wyd. 3, Warszawa 2022, Legalis.
Zobacz w Google Scholar

Osajda K., Łętowska E. [w:] System Prawa Prywatnego, Tom V, Prawo zobowiązań – część ogólna, wyd. 3, red. K. Osajda, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, wyd. 13, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Ruchała P., Sikorski R., [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353–626, red. M. Gutowski, wyd. 3, Warszawa 2022, Legalis.
Zobacz w Google Scholar

Sadowski J., Wyciąg z konopi włóknistych na rynku spożywczym w Polsce i Unii Europejskiej, [w:] Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego, red. D. Łobos-Kotowska, Katowice 2019.
Zobacz w Google Scholar

Słownik bezpieczeństwa zdrowotnego Centralnej Biblioteki Rolniczej; https://www.cbr.gov.pl/slownik_bezp_zywn/index.php/%C5%BBywno%C5%9B%C4%87_funkcjonalna (dostęp: 9.05.2022 r.).
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, https://sjp.pwn.pl/szukaj/spo%C5%BCywa%C4%87.html (dostęp: 9.05.2022 r.).
Zobacz w Google Scholar

Sokołowski Ł.M., Cywilna odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niebezpieczny środek spożywczy, LEX/el. 2017.
Zobacz w Google Scholar

Suplement to nie lek – kontrola Inspekcji Handlowej; https://uokik.gov.pl/news.php?news_id=13933&print=1 (dostęp: 5.05.2022 r.).
Zobacz w Google Scholar

Sykuna S., Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, red. J. Zajadło, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Szymecka-Wesołowska A., Balicki A., Opoka F., Syska M., Szostek M., Wojciechowski P., Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz, Warszawa 2013, Lex.
Zobacz w Google Scholar

Zelek M., [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353–626, red. M. Gutowski, wyd. 3, Warszawa 2022, Legalis.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński W., Prawo farmaceutyczne. Komentarz, wyd. II, red. M. Kondrat, Warszawa 2016, Lex.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1977 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L. z 2002 r., nr 31, z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TS z dnia 30 listopada 1983 r. w sprawie C-227/82, Leendert van Bennekom, ECLI:EU:C:1983:354.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TS z dnia 21 marca 1991 r. w sprawie C-269/88, Jean-Marie Delattre, ECLI:EU:C:1991:137.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TS z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie C-319/05, Komisja Wspólnot Europejskich V. Republika Federalna Niemiec, ECLI:EU:C:2007:678.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2009 r., V SA/Wa 2203/08, LEX nr 536660.
Zobacz w Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-09-26

Jak cytować

Kmieć, J. (2022). Reżim prawny właściwy dla wprowadzania do obrotu produktów określanych mianem żywności funkcjonalnej. Odpowiedzialność cywilna za szkody wywołane przez żywność funkcjonalną. Paragraf. Studia Z Prawa I Administracji, (1), 29–40. Pobrano z https://czasopisma.uni.lodz.pl/paragraf/article/view/14396

Numer

Dział

Articles