Podstawy jurysdykcji w sprawach o rozwód i separację na gruncie Rozporządzenia 2019/1111

Autor

  • Joanna Hojoł Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej image/svg+xml
  • Anna Tondyra Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie image/svg+xml

Słowa kluczowe:

podstawy jurysdykcji, prawo małżeńskie, rozwód, separacja, prawo prywatne międzynarodowe

Abstrakt

Artykuł skupia się na zagadnieniu podstaw jurysdykcji w sprawach o rozwód i separację małżeńską w związku z mającym wejść w życie Rozporządzeniem Rady (UE) z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę. Po analizie tekstu prawnego, Autorki przedstawiają wniosek, iż nowe rozporządzenie nie wprowadziło zasadniczych zmian w podstawach jurysdykcji, co utrzymuje dorobek orzeczniczy zbudowany wokół poprzednich rozporządzeń w mocy. Jednak nie spełniło oczekiwań niektórych z przedstawicieli doktryny, wprowadzając jedynie kosmetyczne zmiany w zakresie spraw małżeńskich, pozostawiając bez prawnego unormowania m.in. kwestię związków partnerskich. 

Bibliografia

Bobrzyńska O., Nowa unijna regulacja spraw małżeńskich i rodzinnych – rozporządzenie Rady (UE) 2019/1111, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2020, z. 3.
Zobacz w Google Scholar

Ciszewski J., Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Ignaczewski J. (red.), Rozwód i separacja, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Pawliczak J., Zmiana unijnych przepisów o uprowadzeniu dziecka za granicę, „Europejski Przegląd Sądowy” 2021, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Sondel-Maciejewska K., Mostowik P., Materialnoprawne rezultaty unijnej współpracy sądowej w sprawach rodzinnych, [w:] Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, red. J. Poczobut, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Wołodkiewicz B., Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór na podstawie rozporządzenia Bruksela I Bis, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Żywucka-Kozłowska E., Opalska A., Binacjonalne związki małżeńskie, [w:] Problemy małżeństwa i rodziny w prawodawstwie polskim, międzynarodowym i kanonicznym, red. R. Sztychmiller, J. Krzywkowska, M. Paszkowski, Olsztyn 2017.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1111 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (Dz. U. UE. L. z 2019 r., nr 178).
Zobacz w Google Scholar

Wniosek Komisji Europejskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (wersja przekształcona).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TS z dnia 16 lipca 2009 r., C-168/08, Hadadi v. Mesko, ECLI:EU:C:2009:474.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TS z dnia 20 grudnia 2017 r., C-372/16, Sahyouni v. Mamish, ECLI:EU:C:2017:988.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TS z dnia 25 listopada 2021 r., IB v. IA, C-289/20, ECLI:EU:C:2021:955.
Zobacz w Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-09-26

Jak cytować

Hojoł, J., & Tondyra, A. (2022). Podstawy jurysdykcji w sprawach o rozwód i separację na gruncie Rozporządzenia 2019/1111. Paragraf. Studia Z Prawa I Administracji, (1), 19–28. Pobrano z https://czasopisma.uni.lodz.pl/paragraf/article/view/14395

Numer

Dział

Articles