Decyzja w polskim postępowaniu administracyjnym okresu międzywojennego

Autor

Słowa kluczowe:

postępowanie administracyjne, decyzja, administracja, jednostka, władza publiczna

Abstrakt

W 1928 r. Prezydent RP Ignacy Mościcki wydał trzy rozporządzenia z mocą ustawy regulujące postępowanie administracyjne, będące wynikiem prac podkomisji utworzonej w 1926 r. Mimo wcześniejszych konsultacji z organami administracyjnymi, prawnikami i teoretykami prawa część przepisów tego aktu była niejasna, w związku z czym w doktrynie prawniczej toczyły się spory dotyczące poszczególnych uregulowań. Największe kontrowersje wśród jurystów budził element podpisu decyzji administracyjnej, a także uchylenia rozstrzygnięcia przez organ naczelny. Szczególne znaczenie dla rozwoju postępowania administracyjnego miało powołanie w 1922 r. Najwyższego Trybunału Administracyjnego, którego wyroki były kluczowe dla rozwiązania problemów wynikających ze stosowania nowych rozporządzeń. 

Bibliografia

Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Nauka administracji, Wrocław 2013.
Zobacz w Google Scholar

Chróścielewski W., Dańczak P., Tarno J.P., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Dąborowski K., Legalność, prawomocność i ważność niektórych zarządzeń administracyjnych, „Gazeta Administracji” 1936, R. XVIII, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Dębiński A., Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Iserzon E., Postępowanie administracyjne: komentarz – orzecznictwo – okólniki, Kraków 1937.
Zobacz w Google Scholar

Kałuski W., Postępowanie administracyjne. Podręcznik systematyczny z dołączeniem tekstu obowiązującego rozporządzenia oraz wzorów podań i załatwień, Warszawa 1929.
Zobacz w Google Scholar

Krawiec A., Autokontrola decyzji administracyjnej, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Langrod J.S., Podpis w postępowaniu administracyjnem, „Przegląd Prawa i Administracji imienia Ernesta Tilla: rozprawy i zapiski literackie” 1935, R. LX.
Zobacz w Google Scholar

Lohse T., Postępowanie administracyjne (ogólne), Brześć nad Bugiem 1936.
Zobacz w Google Scholar

Malec D., Najwyższy Trybunał Administracyjny 1922–1939 w świetle własnego orzecznictwa, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Malec D., Malec J., Historia administracji nowożytnej, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Prawo o Najwyższym Trybunale administracyjnym i prawo o postępowaniu administracyjnem, oprac. M. Baumgart i H. Habel, Warszawa 1933.
Zobacz w Google Scholar

Supiński W., Postępowanie administracyjne. Zarys teorji wraz z komentarzem do Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o postępowaniu administracyjnem, Warszawa 1933.
Zobacz w Google Scholar

Tomasini M., Niebezpieczny przepis nowego dekretu o Najwyższym Trybunale Administracyjnym, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1932, R. LX, nr 52.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnem.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu karno-administracyjnem.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu przymusowem w administracji.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o przepisach kancelaryjnych w administracji publicznej.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego NTA z 24 listopada 1923 r.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NTA z dnia 12 lutego 1925 r., l. rej. 1595/23, nr 552.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NTA z dnia 28 kwietnia 1925 r., l. rej. 1286/24, nr 642.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NTA z dnia 22 października 1925 r., l. rej. 1542/23, nr 771. https://doi.org/10.2307/1107914
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NTA z dnia 5 lutego 1932 r., l. rej. 764/29, nr 491 A.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NTA z dnia 23 kwietnia 1932 r., l. rej. 4523/30, nr 537 A.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NTA z dnia 16 lutego 1934 r., l. rej. 8007/32, nr 729 A. https://doi.org/10.1016/S0041-3879(34)80007-4
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NTA z dnia 30 kwietnia 1936 r., l. rej. 3812/24, nr 1186 A.
Zobacz w Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-09-26

Jak cytować

Truszkowski, M. (2022). Decyzja w polskim postępowaniu administracyjnym okresu międzywojennego. Paragraf. Studia Z Prawa I Administracji, (1), 7–17. Pobrano z https://czasopisma.uni.lodz.pl/paragraf/article/view/14393

Numer

Dział

Articles