About the Journal

Focus and Scope of the Journal

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica ukazuje się od roku 1997 i „jest kontynuatorem wcześniejszych serii, w ramach których ukazywały się publikacje łódzkie, jak np. Folia Litteraria czy Folia Linguistica” (z Przedmowy do tomu 1.). Jest pismem naukowym Katedry Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego oraz Katedry Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Początkowo Zeszyty ukazywały się w nieregularnych, 2- lub 3-letnich, odstępach czasowych i nie posiadały jednoznacznego zawężenia tematycznego. Tomy 1-3 powstały pod redakcją profesorów Krzysztofa A. Kuczyńskiego (redaktor naczelny) oraz Romana Sadzińskiego (zastępca redaktora naczelnego). W tym czasie sekretarzem Redakcji była dr Irena Bartoszewska. Od numeru 4 redaktorem naczelnym jest prof. zw. dr hab. Roman Sadziński, kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego, a zastępcą prof. zw. dr hab. Joanna Jabłkowska, kierownik Katedry Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii (do numeru 7 funkcję sekretarza Redakcji pełni dr Dorota Wesołowska). W 2007 i 2008 roku z inicjatywy dr. Witolda Sadzińskiego w ramach Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica ukazują się tomy jubileuszowe poświęcone kolejno 60. rocznicom urodzin profesorów Romana Sadzińskiego oraz Zenona Weigta. Od tego czasu Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica ukazuje się regularnie w odstępach rocznych ze sprecyzowaną tematyką danego tomu. Od zeszytu 7 (2011 r.) z redakcją współpracują wybitni germaniści z kraju i zagranicy. Zmienił się również sekretarz – od 2011 r. jest nim dr Witold Sadziński. Warto nadmienić, że wśród recenzentów byli tacy uznani germaniści jak prof. Tomasz Czarnecki, prof. Zbigniew Kaszyński, prof. Lech Kolago, prof. Christoph Schatte, prof. Zbigniew Światłowski, prof. Eugeniusz Tomiczek i in.

The basic license for publishing articles in the journal is CC-BY-NC-ND 4.0 (Attribution – Non-Commercial Use – No Derivatives). At the author's request it is possible to publish it under the CC-BY (Attribution) license.

Amount of research and review articles which were published last year: 13

Journal scoring by the Ministry of Science and Higher Education: 40 points (July 2023).

Publisher: Lodz University Press

Review Process

W związku z nowymi wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi procedury recenzowania czasopism naukowych przy kolejnych numerach Zeszytów (poczynając od 2012 r.) zostaną zastosowane następujące zasady:

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Open Access Policy

All articles are published in Open Access and use open license CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works).

Privacy policy

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.