Ekonomiczne i społeczne aspekty korupcji

Autor

  • Waldemar Walczak University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Economic Policy

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.22.1.02

Słowa kluczowe:

corruption, abuse of authority, economics, finance, social aspects, financial benefits, anti-corruption strategy

Abstrakt

The aim of the article is to present multidimensional analyses and deliberations that bring us closer to better understanding the corrupt practices that commonly occur in everyday economic reality. Particular attention was paid to the economic and social aspects of the corrupt behaviors which are considered, taking into account the main goals of corruption and the accompanying results. At the beginning of the work, the essence and aims of corruption were characterized, and also the author’s own definition of this phenomenon was formulated in a broad sense, according to a pragmatic approach to the analyzed problem. The consequence of the adopted research approach is that corruption has been divided into two categories – crimes and legal corruption. An important element of the analysis is the perception of corruption as a network of influences, connections and dependencies which are a consequence of actions developed in practice and the behaviors of the people in charge of the authorities. Another topic was devoted to financial benefits, which should be interpreted as an economic dimension and a basic determinant for all forms of corruption. In this part of the study, specific processes and decisions for achieving measurable financial benefits by a selected group of beneficiaries were thoroughly discussed and explained. In order to strengthen the formulated theses, remarks and conclusions, the results from the audit carried out by the Supreme Audit Office were additionally used. The findings included in the report of the Supreme Audit Office also served as an important argument for the assessment of specific behaviors in terms of public officials bearing responsibility for activities that are a conscious act of using power for their own particular interests. In the further part of the article, the assumptions and objectives of the anticorruption policy of the government included in the program documents for years 2014–2019, as well as the new version of the anti-corruption strategy for years 2018–2020, were subjected to a critical analysis. Finally, the author presented selected information included in the annual Central Anti-corruption Agency report and a few reflections summing up the process of combating corruption in Poland.

Bibliografia

Barczak-Oplustil, A. (2009). „W związku z pełnieniem funkcji publicznej” jako znamię dookreślające czynność sprawczą tzw. korupcji urzędniczej – zarys wybranych problemów. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 3, 75–96.
Google Scholar

Bil, J. (2014). Korupcja w biznesie jako zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje, 15, 48–65.
Google Scholar

Bogacz-Wojtanowska, E., & Meisel-Dobrzański, J. (2017). Między konfliktem interesów a brudnymi sieciami: problemy i patologie współdziałania organizacji publicznych i pozarządowych. In T. Piróg (Ed.), Oblicza polskiej samorządności. Wyzwania i praktyki rządzenia (s. 61–80). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos. Brol, M. (2009). Korupcja w krajach transformacji ustrojowej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Ponaniu, 24, 121–134.
Google Scholar

Brol, M. (2015). Ekonomiczne, instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania korupcji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Google Scholar

Chudy, W. (1992). Kłamstwo jako korupcja antropologiczna. Ethos, 1, 88–96.
Google Scholar

Cieślik, A., & Goczek, Ł. (2015). On the evolution of corruption patterns in the post-communist countries. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 10(1), 33–53.
Google Scholar

Cieślik, A., & Goczek, Ł. (2016). Korupcja, jakość rządzenia a wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 14(5), 91–119.
Google Scholar

Czaińska, K. (2018). Nieetyczne postawy biznesmena, pracodawcy i pracownika – porównanie wyników badań z lat 2010 i 2018. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 118, 23–33.
Google Scholar

Czepil, B. (2016a). O możliwościach zastosowania kategorii granicy w analizie zjawiska korupcji. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 4(2), 169–191.
Google Scholar

Czepil, B. (2016b). The ‘fight against corruption’ as a never-ending and selflegitimizing process. Studia Socjologiczne, 4(223), 201–228.
Google Scholar

Dominiuk, R. E. (2017). Korupcja wyborcza jako patologia relacji państwo – biznes. Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 1(20), 159–169.
Google Scholar

Dzionek-Kozłowska, J. (2014). Political corruption and electoral systems seen with economists’ lenses. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 17(4), 79–92.
Google Scholar

Dzionek-Kozłowska, J., & Matera, R. (2016). O poszukiwaniu przyczyn bogactwa i nędzy narodów w teorii Darona Acemoglu i Jamesa A. Robinsona. Gospodarka Narodowa, 285(5), 5–26.
Google Scholar

Gniazdowski, M. (2006). Pochwała korupcji i nepotyzmu w systemach totalitarnych... ale co teraz? Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 9(2), 123–129.
Google Scholar

Godłów-Legiędź, J. (2004). Korupcja a wolność gospodarcza w krajach transformacji ustrojowej. Gospodarka Narodowa, 11/12, 35–48.
Google Scholar

Hussein, A. (2017). Bezpieczeństwo antykorupcyjne dla rozwoju. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio H, 51(6), 117–127.
Google Scholar

Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2017 r. (2018, 9 kwietnia). Warszawa: Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Google Scholar

Informacja o wynikach kontroli naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostce samorządu terytorialnego (LZG-410-19/2009, nr ewid. 148/2010/P/09/LZG). (2010, wrzesień). Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Zielonej Górze.
Google Scholar

Jakubów, E. (2018). Konkurencyjność instytucjonalna państw OECD. Catallaxy, 3(1), 5–15.
Google Scholar

Kiwak, W., (2012). Ekonomiczny wymiar sprawiedliwości. In U. Zagóra-Jonszta (Ed.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teoretyczne ujęcie dobrobytu (s. 157–165). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Google Scholar

Kopińska, G. (2018). Stanowiska publiczne jako łup polityczny. Polityka personalna w okresie od 16 listopada 2015 do 31 października 2017 roku. Warszawa: Fundacja Batorego.
Google Scholar

Kubiak, A. (2013). Działania antykorupcyjne – wybrane przykłady. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 288, 45–57.
Google Scholar

Laskowski, P. (2005). Korupcja władz lokalnych. Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 6, 70–77.
Google Scholar

Lewicka-Strzałecka, A. (2018). Pomiar korupcji i jego ograniczenia. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 21(1), 7–20.
Google Scholar

Liszewska, A. (2015). Zakres bezprawności „korupcji urzędniczej” – przyjmowanie korzyści a pełnienie funkcji publicznej. Kontrola Państwowa, 5(364), 149–158.
Google Scholar

NIK o naborze na stanowiska urzędnicze. (2010, 18 października). https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-naborze-na-stanowiska-urzednicze.html
Google Scholar

Nowak, C. (2012). Publicyzacja sfery prywatnej na przykładzie penalizacji korupcji w obrocie gospodarczym. Krytyka Prawa, 4(1), 219–237.
Google Scholar

Pacian, J., & Pacian, A. (2010). Zwalczanie korupcji funkcjonariuszy publicznych. Studia Prawnoustrojowe, 11, 255–266.
Google Scholar

Paczocha J. (2018). Partia w państwie. Bezprecedensowa wymiana kadr w administracji rządowej i jej legislacyjne podstawy. Warszawa: Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju.
Google Scholar

Pastusiak, R., & Pluskota, A. (2017). Wpływ korupcji na inwestycje. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1(85), 671–679.
Google Scholar

Pawlikowska-Olszta, M. (2015). Nepotyzm – wróg racjonalnego zarządzania. Personel i Zarządzanie, 12, 26–30.
Google Scholar

Potapenko, K. (2017). Przeciwdziałanie korupcji w zamówieniach publicznych i nowy system e-zamówień „ProZorro” na Ukrainie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne, 2, 9–27.
Google Scholar

Romański, M. (2017). Czy CBA i aparat sądowniczy w Polsce są skuteczne w walce z korupcją? Przegląd Nauk o Obronności, 3, 197–219.
Google Scholar

Rosicki, R. (2012). Rzecz o nepotyzmie i kumoterstwie. Przegląd Politologiczny, 2, 131–146.
Google Scholar

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów nr 37 z dnia 1 kwietnia 2014 r. (M.P. z 2014 r., poz. 229).
Google Scholar

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020 przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 207 z dnia 19 grudnia 2017 r. (M.P. z 2018 r., poz. 12).
Google Scholar

Sanecka-Tyczyńska, J. (2015). Ocena III Rzeczypospolitej – płaszczyzna polaryzacji współczesnej sceny politycznej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica, 181(14), 99–114.
Google Scholar

Sypniewska, B. A., & Jagodziński, A. (2017). Rola i znaczenie protekcji w procesie poszukiwania pracy w świetle badań. Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, 9, 77–89.
Google Scholar

Szulczewski, G. (2018). Próba prakseologicznej i etycznej analizy nowych postaci korupcji. Prakseologia, 160, 151–172.
Google Scholar

Walczak, W. (2017). Działania analityczno-informacyjne identyfikujące mechanizmy korupcyjne w procesach zarządzania. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 16, 55–72.
Google Scholar

Walczak, W. (2018). Korupcja jako sieć wpływów, powiązań i zależności. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 19, 11–41.
Google Scholar

Wawrzusiszyn, A. (2013). Społeczna percepcja korupcji. Norma czy zagrożenie bezpieczeństwa? In P. Chodak (Ed.), Korupcja a bezpieczeństwo narodowe Rzeczypolsolitej Polskiej (s. 135–147). Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
Google Scholar

Wypych-Dobkowska, M. (2010). Konsekwencje nepotyzmu w organizacjach. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, 6, 9–20.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-03-30

Jak cytować

Walczak, W. (2019). Ekonomiczne i społeczne aspekty korupcji. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 22(1), 31–51. https://doi.org/10.18778/1899-2226.22.1.02

Numer

Dział

Artykuł