Were capitalists interested only in profit in the 19th century? An example of Jan Gottlieb Bloch

Autor

  • Andrzej Pieczewski University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of the History of Economic Thought and Economic History

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.20.7.08

Słowa kluczowe:

nineteenth-century capitalism, the Kingdom of Poland, the bourgeoisie, Jan Gottlieb Bloch

Abstrakt

The social class which was the spiritus movens of rapid economic transformation in the lands of the Kingdom of Poland in the nineteenth century was the bourgeoisie. In the public sphere, there is still a strong conviction among contemporary Poles about the moral defects of capitalists, for whom, according to the prevailing stereotypes, only profit was important. The author of this article, to contradict this claim, gives an example of the life and actions of Jan Gottlieb Bloch (1836–1902). The aim of the article is to present the broad economic, social and scientific activity of Bloch as a member of the bourgeoisie of the Kingdom of Poland. The author also points to the need for further research on the work of Jan Bloch, especially in the field of his economic and irenological writing.

Bibliografia

Bloch, J. G. (1874). W kwestii Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej. Warsaw: No Publisher.
Google Scholar

Bloch, J. G. (1875). O kolejach żelaznych rosyjskich, wpływach i wydatkach eksploatacji, kosztach transportu i ruchu towarów. St. Petersburg: No Publisher [Russian and French edition].
Google Scholar

Bloch, J. G. (1877). Poszukiwania dotyczące sprawy poboru przez drogi żelazne opłat przewozowych w walucie metalowej. St. Petersburg: No Publisher [Russian edition].
Google Scholar

Bloch, J. G. (1878). Stan ekonomiczny Rossii. Warsaw: Drukarnia A. Pajewski.
Google Scholar

Bloch, J. G. (1878–1880). Wpływ dróg żelaznych na stan ekonomiczny Rosji (Vol. 1–5). St. Petersburg: Drukarnia S. Orgelbrand i Synowie [Russian, French and Polish edition].
Google Scholar

Bloch, J. G. (1881). Droga żelazna Dąbrowsko-Dęblińska pod względem ekonomicznym i finansowym. Ekonomista, 37.
Google Scholar

Bloch, J. G. (1883). Finanse Rosji (Vol. 1–3). Warszawa: Drukarnia Franciszka Czerwińskiego.
Google Scholar

Bloch, J. G. (1884). Przemysł fabryczny Królestwa Polskiego w okresie dziesięcioletnim 1871–1880. Warsaw: Drukarnia W. Szulc i S-ka.
Google Scholar

Bloch, J. G. (1889). Głos w kwestii kanalizacji miasta Warszawy i łączenia nieruchomości z kanałami. Warsaw: Drukarnia E. Lubowski.
Google Scholar

Bloch, J. G. (1890). Kredyt melioracyjny i stan rolnictwa w Cesarstwie i Królestwie Polskiem oraz państwach zagranicznych. Warsaw: Drukarnia J. Sikorski.
Google Scholar

Bloch, J. G. (1891). Sprawnienija materialnego i nrawstwiennogo sostojanija nasielenija w czertie osiedłosti Jewriejew i wnie jego (Vol. 1–5). St. Petersburg: No Publisher [Russian edition].
Google Scholar

Bloch, J. G. (1892). Ziemia i jej odłużenie w Królestwie Polskim. Warsaw: Drukarnia E. Lubowski.
Google Scholar

Bloch, J. G. (1893–1894). Wstęp do cyklu artykułów “Przyszła wojna, jej ekonomiczne przyczyny i skutki.” Biblioteka Warszawska, 3/93, 568–625; 4/93, 88–140; 5/93, 433–474; 6/93, 616–636; 7/93, 91–126; 8/93, 236–264; 9/93, 518–574; 10/93, 1–21; 11/93, 221–260; 2/94, 21–251; 3/94, 524–550; 7/94, no page numbers; 8/94, 234–268; 9/94, 234–268.
Google Scholar

Bloch, J. G. (1900a). Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym I politycznym (Vol. 1–5). Warsaw-Cracow: Gebethner & Wolf [Polish, Russian, French, German, Dutch edition].
Google Scholar

Bloch, J. G. (1900b). The Transvaal War and its problems. London: No Publisher.
Google Scholar

Bloch, J. G. (1900c). Zagadnienia chińskie. Kraj, 31.
Google Scholar

Bloch, J. G. (1901). Finanse i wojna. Kurier Warszawski, 353.
Google Scholar

Bloch, J. G. (1902). Europa i Afryka południowa. Warszawa: No Publisher.
Google Scholar

Bloch, J. G. (2005). Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym (Ed. G. P. Bąbiak). Warszawa: PISM.
Google Scholar

Bocheński, A. (1969). Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego (part II). Warsaw: Instytut Wydawniczy “Pax”.
Google Scholar

Bocheński, A. (1985). Niezwykłe dzieje przemysłu polskiego. Warsaw: Krajowa Agencja Wydawnicza.
Google Scholar

Hertz, A. (2003). Żydzi w kulturze polskiej. Warsaw: Biblioteka “Więzi”.
Google Scholar

Kołodziejczyk, R. (1974). Dzieje burżuazji w Polsce. Warsaw: Ossolineum.
Google Scholar

Kołodziejczyk, R. (1983). Jan Bloch (1863–1902). Szkic do portretu “króla polskich kolei.” Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Google Scholar

Małecka, E. (2000). Konferencja haska i Jan Bloch przeciwko wielkiej wojnie. Wojsko i Wychowanie, 5, 142–150.
Google Scholar

Milonakis, D., & Fine, B. (2009). From Political Economy to Economics. Method, the social and the historical in the evolution of economic theory. London and New York: Routledge.
Google Scholar

Osmańczyk, E. J. (1982). Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych. Warsaw: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
Google Scholar

Pieczewski, A. (2014). Kolej Fabryczno-Łódzka. Znaczenie dla gospodarczego rozwoju Łodzi. In T. Głowiński, & R. Klementowski (Eds.), Mkną po szynach… Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków (pp. 77–87). Wroclaw: Wydawnictwo Gajt.
Google Scholar

Pieczewski, A. (2016). John Bloch’s “The Future of War” pacifism based on economics. Annales. Ethics in Economic Life, 19(4), 67–80.
Google Scholar

Podolska-Meducka, A. (2014). Rozwój kolejnictwa w II połowie XIX wieku na przykładzie Drogi Żelaznej Iwangorodzko-Dąbrowskiej. In J. Skodlarski, & A. Pieczewski (Eds.), Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziem polskich (pp. 87–100). Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Prus, B. (1888). Kroniki tygodniowe. Kurier Codzienny, 97.
Google Scholar

Samuels, W. J., Biddle, J. E., & Davis, J. B. (2008). A Companion to the history of economic thought (2nd Ed.). Malden, Oxford: Blackwell Publishing.
Google Scholar

Schumpeter, J. A. (2006). History of economic analysis. Taylor & Francis e-Library (First published in in 1954 by Allen & Unwin Ltd.).
Google Scholar

Surmacz, W. (2008). Dobrze Bogaci. Szczodry król kolei. Newsweek, 1.
Google Scholar

Żor, A. (2005). Figle historii. Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek.
Google Scholar

Żor, A. (Ed.). (2014). Jan Bloch (1836–1902). Kapitalista, pacyfista, filantrop. Warsaw: Wydawnictwo Trio.
Google Scholar

Żor, A. (n.d.). Jan Gottlieb Bloch (1836–1902) – Szkic biograficzny. http://www.bloch.org.pl/nowy/Szkic.doc
Google Scholar

Opublikowane

2019-02-25

Jak cytować

Pieczewski, A. (2019). Were capitalists interested only in profit in the 19th century? An example of Jan Gottlieb Bloch. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 20(7), 103–115. https://doi.org/10.18778/1899-2226.20.7.08

Numer

Dział

Artykuł