Społeczna odpowiedzialność uczelni na przykładzie Politechniki Wrocławskiej

Autor

  • Adriana Merta-Staszczak Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Management
  • Krzysztof Serafin Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Management
  • Bartosz Staszczak Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Management

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.23.4.06

Słowa kluczowe:

Higher Education, sustainable development, ethical codes, academic community, management

Abstrakt

The research problem described in the title of the article can be formulated as a question: by what means is the idea of the University’s social responsibility implemented at the Wrocław University of Science and Technology in its operation? We are talking here about the idea of sensu largo, because universities’ social responsibility requires an even more complete theoretical conceptualization. This idea refers to the theoretically recognized, complex, constantly changing, and multi-directional and network cooperation between the University and the heterogeneous environment. The conclusions of this submission may be a stimulus for further research on the developing concept of university social responsibility. The first part of the article is based on the analysis of the literature of the subject, while the second part examines documents.

Bibliografia

Birnbacher, D. (1999). Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia (B. Andrzejewski, P. Jackowski, tłum.). Warszawa: Oficyna Naukowa.
Google Scholar

Cele strategiczne uczelni i mierniki stanu realizacji celów. http://bip.pwr.edu.pl/fcp/oGBUKOQtTKlQhbx08SlkTUhZeUTgtCgg9ACFDCwgCFiFPFRYqCl5tDXdAGHpEQVgQaxMDOCA-EDgMdLA5fRE0OPxZSBw/users/code_qB1YIIhFKNRkiWRE7BAJGEF8bVnx8HRoQRyAFREgHFg/cele_i_mierniki_obowiazujace_od_dnia_01012016r.pdf (dostęp: 30.10.2020).
Google Scholar

Cybal-Michalska, A. (2015). Społeczna odpowiedzialność uczelni wyższych. Rocznik Lubuski. Polskie szkolnictwo wyższe – stan i perspektywy, 41(2), 89–96.
Google Scholar

Deklaracja społecznej odpowiedzialności uczelni. (2017). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. https://humanum.pl/pdf/Deklaracja-Spolecznej_Odpowiedzialnosci_Uczelni.pdf?fbclid=IwAR2fhUj40JfBoBvhEa3N39n47przUmwIUxdk9IQ7PVrgBIT60SdRwW2Veoc (dostęp: 30.10.2020).
Google Scholar

Dembińska, I. (2015). Wątpliwości i krytyczne postawy przedsiębiorstw TSL wobec stosowania zasad społecznej odpowiedzialności na podstawie wyników badań empirycznych. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 46(2), 157–172.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2015.008

Dobre obyczaje w nauce. (1994). Warszawa: Komitet Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk.
Google Scholar

Filek, J. (2015). Wolność i odpowiedzialność w świecie wielkich korporacji. Rozważania wokół pytania: czy wierzymy jeszcze w wolny rynek? Prakseologia, 2(157), 137–161.
Google Scholar

Friedman, M. (1999). Społeczna odpowiedzialność biznesu to zwiększanie zysków. W: G. Chryssides, J. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu (H. Simbierowicz, Z. Wiankowska-Ładyka, tłum.) (s. 260–265). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Gawor, L. (2006). Idea zrównoważonego rozwoju jako projekt nowej ogólnoludzkiej cywilizacji. Diametros, 9, 84–104.
Google Scholar

Giuffré, L. & Ratto, S. E. (2014). A New Paradigm in Higher Education: University Social Responsibility (USR). Journal of Education & Human Development, 3(1), 231–238.
Google Scholar

Górski, P. (2013). Społeczne funkcje edukacji menedżerskiej w portrecie własnym uczelni. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Zarządzanie szkołą wyższą, 24, 99–112.
Google Scholar

Hull, Z. (2008). Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekorozwoju, 3(1), 27–31.
Google Scholar

Jonas, H. (1996). Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej (M. Klimowicz, tłum.). Kraków: Wydawnictwo Platan.
Google Scholar

Klimska, A. & Syryt, A. (2018). Etyczne i prawne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju – wprowadzenie do badań. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 123, 197–209.
Google Scholar

Kodeks dobre praktyki w szkołach wyższych opracowany przez Fundację Rektorów Polskich uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 26 kwietnia 2007 r. (2007). Kraków: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego. (2012). Warszawa: Komisja do spraw Etyki w Nauce.
Google Scholar

Kościelniak, C. & Makowski, J. (2011). Uniwersytet na rozdrożu. W: C. Kościelniak, J. Makowski (red.), Wolność. Równość. Uniwersytet (s. 9–18). Warszawa: Instytut Obywatelski.
Google Scholar

Kulczycka, J. & Pędziwiatr, E. (2019). Definicje SOU. W: E. Jastrzębska, M. Przybysz (red.), Społeczna odpowiedzialność – znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania (s. 9–10). Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Google Scholar

Ławicka, M. (2016). Społeczna odpowiedzialność uczelni wyższej w Polsce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 3, 207–220. https://doi.org/10.5604/18998658.1228272
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5604/18998658.1228272

Najder-Stefaniak, K. (2017). Rozwój zrównoważony i wartości uniwersalne. W: R. F. Sadowski, Z. Łepko (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland (s. 191–202). Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego. https://doi.org/10.21852/tnfs.2017.2
Google Scholar

Papuziński, A. (2006). Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju – wprowadzenie. Problemy Ekorozwoju, 1(2), 25–32.
Google Scholar

Papuziński, A. (2013). Aksjologia zrównoważonego rozwoju: próba typologizacji. Problemy Ekorozwoju, 8(1), 5–25.
Google Scholar

Papuziński, A. (2017). Filozofia Raportu Brundtland. W: R. F. Sadowski, Z. Łepko (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland (s. 127–142). Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego. https://doi.org/10.21852/tnfs.2017.2
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21852/tnfs.2017.2

Pfeffer, J. & Fong, Ch. T. (2004). The Business School ‘Business’: Some Lessons from the US Experience. Journal of Management Studies, 41(8), 1–33.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2004.00484.x

Piątek, Z. (2007). Filozoficzne podłoże zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekorozwoju, 2(1), 5–18.
Google Scholar

Politechnika Wrocławska, Strategia. https://pwr.edu.pl/uczelnia/informacje-ogolne/historia-i-rozwoj/strategia (dostęp: 10.11.2020).
Google Scholar

Regulamin Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu. Zał. Do ZW 110/2020.
Google Scholar

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. (2019). Warszawa: GUS.
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Dz.U. 2011, nr 253, poz. 1520.
Google Scholar

Soin, M. (2019). CSR i etyka przekonań. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 22(2), 55–69. http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.22.2.04
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1899-2226.22.2.04

Statut. Tekst uchwalony przez Senat w dniu 13 czerwca 2019 r. (2019). Wrocław: Politechnika Wrocławska.
Google Scholar

Światowa deklaracja UNESCO. Szkolnictwo wyższe XXI wieku: od wizji do działania. (1999). Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 14, 5–18.
Google Scholar

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Dz.U. 2003, nr 65, poz. 595.
Google Scholar

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U. 2018, poz. 1668.
Google Scholar

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Dz.U. 2016, poz. 64.
Google Scholar

Utting, P., (2003). Promoting Development through Corporate Social Responsibility – Prospects and Limitations. Global Futures, Third Quarter, pp. 11–13.
Google Scholar

Vasilescu, R., Barna, C., Epure, M. & Baicu, C. (2010). Developing university social responsibility: A model for the challenges of the new civil society. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4178–4182. https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877042810007007?token=61E51B05BE963B41BE4E7AB7904829223C4F10202A80109EB642B80F6FCC6101630548EF75BB8369A7FED0F403ABB07A (dostęp: 30.10.2020).
Google Scholar

Wodzisz, R. (2013). Krytyka CSR − idei odpowiedzialności społecznej organizacji. W: A. Zadroga, K. Sawicki (red.), Człowiek – społeczeństwo – gospodarka. Perspektywa odpowiedzialności społecznej (s. 185–198). Lublin: Wydawnictwo KUL.
Google Scholar

Zarządzenie wewnętrzne 92/2020 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Politechnika Wrocławska.
Google Scholar

Zarządzenie wewnętrzne 100/2020 z dnia 25 listopada 2020 w sprawie utworzenia Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu w Politechnice Wrocławskiej.
Google Scholar

Zarządzenie wewnętrzne 113/2020 z dnia 01.12.2020 w sprawie powołania zespołu ds. Polityki Równości Uczelni. Politechnika Wrocławska.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Merta-Staszczak, A., Serafin, K., & Staszczak, B. (2020). Społeczna odpowiedzialność uczelni na przykładzie Politechniki Wrocławskiej. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 23(4), 91–107. https://doi.org/10.18778/1899-2226.23.4.06

Numer

Dział

Artykuł