Instrukcja redakcyjna

Zasady składania prac do Warsztatów z Geografii Turyzmu 

 • Maksymalna objętość artykułu nie powinna przekroczyć 1 arkusza wydawniczego, zatem tekst z rysunkami, tabelami i bibliografią ma liczyć do 40 000 znaków ze spacjami
 • Skład w edytorze Word (doc, docx lub rtf) – czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5.
 • Artykuły winny zaczynać się krótką afiliacją (imię i nazwisko, nazwa uczelni lub reprezentowanej instytucji oraz e-mail, ew. telefon) i tytułem artykułu pisanym wersalikami.
 • W określonym przez Autora miejscu w artykule powinny znaleźć się tabele, fotografie oraz rysunki (dodatkowo w oddzielnym pliku rysunki w oryginale – Corel, Excel). Wielkość rysunków musi być dostosowana do formatu B5 – pionowy nie może przekroczyć wymiarów w pionie 170 x 123 mm, a zastosowana w nich czcionka (Arial, Arial Narrow, Calibri) czytelna po zmniejszeniu do tego rozmiaru. Rysunki (mapy, wykresy itp.) podpisujemy pod spodem, stosując skrót Rys. i numerując cyframi arabskimi.
 • Numer i tytuł tabeli wpisujemy nad tabelą. Szerokość tabel dostosowana do formatu B5, czyli pionowa może być do 124 mm szeroka – czcionka Times New Roman 10 Tabela w Wordzie (nie w Excelu), również włączona w tekst. Wyjątkowo można przesłać tabelę w poziomie (wówczas w oddzielnym pliku), ale tabela nie powinna przekraczać szerokości 123  mm  (długość  dowolna). W  tabeli  wyrazy  w  pierwszej  linii  główki i w boczku zawsze zaczynają się z wielkiej litery (nawet nazwy województwa).
 • Przypisy należy umieszczać automatycznie na dole strony (pamiętając, aby tekst łącznie z przypisami nie przekraczał objętości 300 znaków ze spacjami).
 • Do artykułu wymagane jest dołączenie na początku: Streszczenia – o objętości do 1000 znaków ze spacjami oraz Słów kluczowych – maksymalnie 5 , zaś na końcu artykułu – w języku angielskim: Summary i Keywords
 • Recenzje, sprawozdania, komunikaty i dyskusje powinny być kilkustronicowe (max. 5).
 • Noty o Autorach mają zawierać następujące informacje: student(ka), rok studiów, rodzaj studiów, kierunek studiów, wydział, uczelnia, zainteresowania, adres korespondencyjny – e-mail). Mają być dołączane do każdej nadesłanej pracy (np. artykułu, recenzji czy sprawozdania).

 

PRZYPISY

W Warsztatach z Geografii Turyzmu stosowane są dwa rodzaje przypisów: przypisy bibliograficzne oraz przypisy wyjaśniające, które stanowią uzupełnienie informacji zawartych w tekście głównym artykułu.  Przypisy  bibliograficzne (odsyłające do dzieł,  z których pochodzą informacje lub cytaty wykorzystywane w tekście artykułu) są zapisywane w stylu APA – w nawiasach okrągłych w tekście głównym należy w nich podawać nazwisko autora/autorów, rok wydania publikacji oraz numery stron przy cytacie:

Tekst, tekst, tekst (Nazwisko, rok, s….)

Gdy cytowana publikacja ma od 1 do 5 autorów, w przypisie wymieniamy wszystkie ich nazwiska, oddzielone przecinkami. Jeśli dzieło ma więcej niż 5 autorów zapisujemy nazwisko pierwszego z nich, a po nim skrót „i in.”, np.:

Kowalski i in., 2015, s. 7–14)

Jeśli cytowana jest książka napisana pod redakcją, w przypisie należy podać nazwisko redaktora tomu (lub kilku redaktorów), a dopiero w bibliografii trzeba poinformować, że jest to redaktor, a nie autor.

Tekst, tekst (Kowalski, 2015, s. 13). Tekst, tekst.

Jeśli w artykule autor odwołuje się do źródła internetowego, w nawiasie powinien umieścić nazwisko autora tekstu lub jeśli nie zostało ono podane na stronie – nazwę strony, np.:

Tekst, tekst (Nowak, 2005).

Tekst, tekst (Tatrzański Park Narodowy, 2015).

W przypadku cytowania aktów prawnych w przypisie podaje się początek tytułu dokumentu (kursywą), rok jego wydania oraz ewentualnie numer artykułu i paragrafu, a dopiero w bibliografii wpisywany jest pełny tytuł, np.:

Tekst, tekst (Ustawa, 2014, art. 1, par. 2)

Tekst, tekst (Rozporządzenie, 2018)

Jeśli w tekście cytowane jest kilka dokumentów (np. ustaw) z tego samego roku, należy w przypisie podać ich tytuły, np.:

Tekst, tekst (Ustawa o spółdzielniach i ich związkach, 1961). Tekst, tekst (Ustawa o rozwoju systemu oświaty i wychowania, 1961).

W przypadku odwoływania się w jednym przypisie do dwóch lub więcej publikacji, należy je uporządkować alfabetycznie według nazwiska pierwszego autora każdej z nich. Poszczególne prace oddziela się średnikiem, np.:

(Kowalski, 2012; Nowak, 2009; Wiśniewski, Nowak, 2010)

Jeśli w jednym przypisie znajduje się odwołanie do kilku prac tego samego autora, należy je uporządkować według roku wydania. Nazwisko autora tych prac wpisujemy w przypisie tylko raz, a za nim po przecinkach daty wydania cytowanych publikacji. Publikacje w druku umieszcza się na końcu przypisu. W przypadku odwołania do kilku prac wydanych w tym samym roku należy dodatkowo w przypisie i w bibliografii za rokiem wydania podać litery a, b, c itd. (bez spacji pomiędzy rokiem a literą), przyporządkowane do każdej z tych publikacji, np.:

(Kowalski, 2001, 2005a, 2005b, w druku)

Jeśli jedna z prac, do których autor odwołuje się w części tekstu, jest główna, a pozostałe dodatkowe, można użyć przed nimi skrótu zob. też, np.:

(Wiśniewski, 2015; zob. też: Kowalski, 1987; Nowak, 2008).

W przypadku dosłownego cytowania jakiegoś tekstu w przypisie należy podać nazwisko autora, rok wydania publikacji oraz numery stron, z których został zaczerpnięty cytat, np.:

(Kowalski, 2009, s. 15)

Jeżeli cytat składa się z mniej niż 40 wyrazów, należy go ująć w cudzysłów i nie wydzielać z  tekstu  głównego. Źródło  cytatu  powinno  zostać  podane bezpośrednio  po  cytacie i cudzysłowie zamykającym, np.:

Tekst, tekst, tekst „cytat, cytat, cytat, cytat” (Nowak, 2005, s. 14)

Jeśli cytat składa się z 40 lub więcej wyrazów, powinien być wydzielony z tekstu głównego. Należy  go  złożyć pismem o dwa  stopnie  mniejszym  niż tekst główny,  w osobnym bloku, z wcięciem 1 cm z lewej strony. Jeżeli cytat blokowy składa się z kilku akapitów, w każdym z nich należy dodatkowo zastosować wcięcie pierwszego wiersza o wielkości 0,5 cm. Przypis informujący o źródle cytatu (nazwisko autora, rok wydania publikacji, numer strony) powinien się znaleźć w tekście głównym w zdaniu wprowadzającym cytat lub tuż za tekstem cytatu, w jego ostatnim wersie. Cytatów blokowych nie należy ujmować w cudzysłów.

Zdanie wprowadzające cytat:

Tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu (Nazwisko, 2015, s. 14–15).

Zdanie wprowadzające cytat (Nazwisko, 2015, s. 14–15):

Tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu, tekst cytatu.

W przypadku cytowania pośredniego (gdy autor nie ma bezpośredniego dostępu do pracy, na którą się powołuje i którą zna wyłącznie z innej publikacji) należy posłużyć się przyimkiem za: z dwukropkiem. W bibliografii powinno się wówczas znaleźć tylko źródło, z którego autor rzeczywiście korzystał, np.:

Jak zaproponował Kowalski (2003, za: Nowak, 2008)…

 

BIBLIOGRAFIA

W Warsztatach z Geografii Turyzmu  bibliografia jest przygotowywana w stylu APA, tj. według schematu:

Nazwisko autora, inicjał imienia (rok wydania). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Publikacje należy wymieniać w bibliografii w kolejności alfabetycznej, biorąc pod uwagę pierwszą literę nazwiska autora.

Poniżej opisano zasady zapisów bibliograficznych poszczególnych typów tekstów (proszę zwrócić uwagę na to, które elementy zapisu bibliograficznego są złożone kursywą). 

 1. Książka:

Nazwisko, inicjał imienia (rok wydania). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawca.

Milewska, M., Włodarczyk, B. (2015). Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

 1. Książka pod redakcją:

Nazwisko, inicjał imienia (red.) (rok wydania). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawca.

Jackowski, A., Krzemień, K., Sołjan, I. (red.) (2018). Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 1: A–J. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

 1. Rozdział w publikacji zbiorowej:

Nazwisko, inicjał imienia (rok wydania). Tytuł rozdziału. W: inicjał imienia, nazwisko (red.), Tytuł książki (zakres stron). Miejsce wydania: Wydawca.

Kowalczyk-Anioł, J., Latosińska, J. (2010). Badania nad turystyką w łódzkim ośrodku naukowym. W: S. Tanaś (red.), Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji (s. 179–186). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

 1. Artykuł w czasopiśmie naukowym:

Nazwisko, inicjał imienia (rok wydania). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, numer rocznika (numer zeszytu), zakres stron.

Stasiak, A. (2019). Escape roomy w Polsce: ujęcie popytowe z wykorzystaniem badań netnograficznych. Turyzm/Tourism, 29 (1), 77–89.

Jeśli artykuł ma numer DOI, należy go podać na końcu zapisu bibliograficznego (po numerze DOI nie stawiamy nigdy kropki):

Nazwisko, inicjał imienia (rok wydania). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, numer rocznika (numer zeszytu), zakres stron. DOI:

Stasiak, A. (2019). Escape roomy w Polsce: ujęcie popytowe z wykorzystaniem badań netnograficznych. Turyzm/Tourism, 29 (1), 77–89. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0867-5856.29.1.08 

 1. Źródło internetowe:

– jeśli tekst internetowy ma tytuł (i ewentualnie znane jest nazwisko autora), zapis bibliograficzny ma następującą formę:

Nazwisko, inicjał imienia (rok). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej (data wejścia na stronę).

Nicholson, S. (2015). Peeking behind the locked door: A survey of escape room facilities. White paper. Pobrane z: http://scottnicholson.com/pubs/erfacwhite.pdf (28.03.2019).

lub w przypadku braku nazwiska autora:

Tytuł tekstu (rok). Pobrane z: adres strony internetowej (data wejścia na stronę).

Zabytkowa Linia Tramwajowa kursuje jeszcze przez trzy weekendy (2018). Pobrane z: http://Wrocław.wyborcza.pl/Wrocław/7,35771,23816471,zabytkowa-linia-tramwajowa-kursuje-jeszcze-przez-trzy-weekendy.html (24.09.2018).

– jeżeli tekst nie ma tytułu i nie został opatrzony nazwiskiem autora, na początku zapisu podajemy nazwę strony internetowej:

Nazwa strony internetowej (rok dostępu/wejścia przez autora na stronę). Pobrane z: adres strony internetowej (data wejścia na stronę):

Turystyka-motoryzacyjna.pl       (2019).      Pobrane      z:      www.turystyka-moto-ryzacyjna.pl (23.09.2019).

 1. Akt prawny:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. DzU 2004, nr 188, poz. 1945.

 

INGERENCJE W TEKST CYTATU

Należy zaznaczać wszystkie zmiany cytowanego tekstu (wyjaśnienia, dopowiedzenia) poprzez ujęcie tekstu spoza cytatu w nawias kwadratowy, np.:

Tekst cytatu [tekst dopowiedzenia/wyjaśnienia] tekst cytatu (Nazwisko, rok, numery stron).

Wszelkie pominięcia części cytatu należy zaznaczyć wielokropkiem w nawiasie kwadratowym:

Tekst cytatu […] tekst cytatu (Nazwisko, rok, numery stron).

Jeżeli opuszcza się fragment cytatu, po którym następuje kolejne zdanie cytatu, po wielokropku w nawiasie kwadratowym należy pozostawić kropkę:

Tekst cytatu […]. Tekst cytatu (Nazwisko, rok, numery stron).

W celu podkreślenia  części cytowanego tekstu należy użyć pogrubienia, a po nim w nawiasie kwadratowym zapisać słowo „wyróżnienie” i inicjały autora wyróżnienia:

Tekst cytatu, tekst cytatu wyróżniony tekst cytatu [wyróżnienie – A.A.] tekst cytatu (Nazwisko, rok, numery stron).