O czasopiśmie

Od 2018 r. wydawane jako seria monograficzna na stronie Repozytorium UŁ 
 
Cel i zakres tematyczny czasopisma

Tematyka czasopisma obejmuje prace o charakterze interdyscyplinarnym z szeroko rozumianej turystyki. Publikowane prace mają charakter: opisowy, przeglądowy, badawczo-problemowy, monograficzny, teoretycznego studium oraz aplikacyjny – typu projekt lub eksperyment.

Czasopismo jest adresowane do młodych naukowców, głównie doktorantów zajmujących się problematyką turystyki, a także studentów pragnących opublikować wyniki swojej pracy magisterskiej, licencjackiej czy innej naukowej (np. dotyczącej udziału w konferencji bądź projekcie badawczym). W ten sposób pragniemy w środowisku akademickim ustanowić platformę współpracy dla bardzo młodych badaczy turystyki oraz tych, którzy dopiero myślą o sprawdzeniu się w tej życiowej roli.

Czasopismo Warsztaty z Geografii Turyzmu, wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, od 2019 r. jest ponownie monografią naukową. Powróciliśmy do wcześniejszej wersji wydawniczej i cyklicznego jej publikowania (raz w roku), a tomowi z 2019 r. nadaliśmy kolejny numer, czyli 9. Pragniemy podkreślić pozytywne względy takiego rozwiązania, bowiem wydając monografię dajemy Autorom możliwość uzyskania korzystniejszej (niż w przypadku czasopisma) liczby punktów, tj. 20 pkt. wg nowej parametryzacji MNiSW.
Problematyka serii monograficznej Warsztaty z Geografii Turyzmu, tak jak dotychczas, skupia się na zagadnieniach o charakterze interdyscyplinarnym z szeroko rozumianej turystyki i jest powiązana z cykliczną konferencją naukową pt. Seminarium terenowe „Warsztaty z geografii turyzmu”, organizowaną każdego roku we wrześniu przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ.
Publikacja jest adresowana do grona naukowców i badaczy zajmujących się problematyką turystyki, a także do młodych adeptów nauki, zwłaszcza doktorantów i studentów, nauczycieli zawodu, krajoznawców i pasjonatów turystyki pragnących opublikować wyniki swojej pracy badawczej, dyplomowej czy innej (np. dotyczącej udziału w projekcie badawczym). W ten sposób pragniemy w środowisku akademickim ustanowić platformę współpracy doświadczonych naukowców z młodymi badaczami oraz interesariuszami turystyki. W monografii Warsztaty z Geografii Turyzmu, tak jak w czasopiśmie publikowane są prace o charakterze badawczo-problemowym, monograficznym, przeglądowym, teoretycznego studium oraz aplikacyjnym typu projekt lub eksperyment. Każdy tom jest anonimowo recenzowany.
Gorąco zapraszamy do wymiany poglądów oraz prezentacji wyników swoich prac badawczych na łamach monografii Warsztaty z Geografii Turyzmu.
Jednocześnie prosimy o jak najszersze dzielenie się rzetelną informacją o naszej publikacji.
Zapraszamy także do udziału w konferencji naukowej pn. Seminarium terenowe „Warsztaty z geografii turyzmu” (http://www.turyzm.edu.pl/konferencje.php). Jest to jedno z najstarszych w Polsce nieprzerwanie organizowanych cyklicznych spotkań naukowych skupiających grono naukowców z różnych dziedzin zajmujących się turystyką. Więcej informacji o tegorocznej konferencji można uzyskać w komunikatach zamieszczanych na ww. stronie internetowej.

 

Polityka OA

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works).

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.