https://czasopisma.uni.lodz.pl/wgt/issue/feed Warsztaty z Geografii Turyzmu 2020-03-03T07:25:01+01:00 Jolanta Wojciechowska jolanta.wojciechowska@geo.uni.lodz.pl Open Journal Systems <div style="text-align: justify;"> <p><strong>Od 2018 r. wydawane jako seria monograficzna na stronie <a href="https://repozytorium.uni.lodz.pl/handle/11089/22776">Repozytorium UŁ</a> </strong></p> <p>Czasopismo wywodzi się z serii <em>Warsztaty z Geografii Turyzmu</em>, związanej z seminariami naukowymi organizowanymi przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ. Dotychczas ukazało się siedem tomów tej monografii. Tom ósmy rozpoczyna kontynuację problematyki badawczej w formie czasopisma naukowego, ale z wyraźnym ukierunkowaniem na adresatów – młodych naukowców i studentów pragnących opublikować wyniki swojej pracy magisterskiej, licencjackiej lub innej naukowej (np. projektu badawczego). W ten sposób czasopismo wychodzi naprzeciw potrzebom przybliżania nauki młodym jej adeptom, zwłaszcza aplikantom podstawowych badań i staje się platformą współpracy dla młodych badaczy turystyki.</p> </div> https://czasopisma.uni.lodz.pl/wgt/article/view/3445 Od Redakcji 2020-03-03T07:19:00+01:00 Jolanta Wojciechowska jolanta.wojciechowska@geo.uni.lodz.pl 2017-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2017 Warsztaty z Geografii Turyzmu https://czasopisma.uni.lodz.pl/wgt/article/view/3446 Animacja czasu wolnego w nadmorskich hotelach w Polsce jako sposób podnoszenia konkurencyjności oferty wypoczynkowej 2020-03-03T07:19:49+01:00 Agnieszka Białożyńska aaagulek@gmail.com Wielu współczesnych turystów, wybierając hotel jako miejsce swojego zakwaterowania w czasie urlopowo-wakacyjnym, kieruje się zakresem oferowanych usług dodatkowych. Pragnie bowiem dobrze zagospodarować czas wolny swój i swoich najbliższych. Wybierając odpowiedni obiekt klient ma świadomość, że ten zakres usług będzie optymalnie dostosowany do jego potrzeb. Taką właśnie funkcję mają spełniać programy animacyjne proponowane także w polskich nadmorskich hotelach. W przypadku rodzimych warunków klimatycznych, kreując taki program, należy zawsze uwzględnić nagłe załamanie pogody i potrzebę przygotowania zajęcia pod dachem. Autorka artykułu, zainteresowana tematyką hotelarstwa, podjęła próbę sprawdzenia czy, w jakim zakresie i dla kogo tworzone są programy animacyjne w wybranych nadmorskich hotelach województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Interesująca była również kwestia tego, czy dobór zajęć jest determinowany kategorią i wielkością hotelu. 2017-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2017 © Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wgt/article/view/3447 Nadmorska kolej wąskotorowa jako atrakcja turystyczna gminy Rewal 2020-03-03T07:20:11+01:00 Martyna Biernacka martyna.biernacka@student.uw.edu.pl <p>W artykule zaprezentowano Nadmorską Kolej Wąskotorową jako atrakcję turystyczną gminy Rewal oraz wskazano na jej możliwy wpływ na rozwój turystyki poprzez kreowanie współpracy. Dokonano konceptualizacji pojęcia „atrakcja turystyczna”, nawiązując bezpośrednio do specyfiki atrakcji kolejowych. Ponadto autorka artykułu na podstawie przeglądu literatury zaproponowała własną definicję kolejowej atrakcji turystycznej. Opisano funkcjonowanie Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej odnosząc się do jej historii oraz współczesnego, atrakcyjnego turystycznie wizerunku.</p><p> </p> 2017-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2017 © Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wgt/article/view/3487 Oferta rekreacyjna wybranych parków wodnych w Polsce 2020-03-03T07:20:40+01:00 Małgorzata Borowiecka gosia.1768@o2.pl <p>Celem pracy jest przeanalizowanie i porównanie oferty parków wodnych jako miejsc pozwalających na aktywne spędzenie wolnego czasu. Są to obiekty umożliwiające zabawę, rozrywkę i regenerację sił witalnych. Za sprawą różnorodnych elementów wyposażenia ich użytkownicy mogą wybrać zarówno wypoczynek bierny, jak i aktywny, dostępny w aquaparkach (najpopularniejszym typie parków wodnych) i obiektach termalnych, których dodatkową atrakcją jest gorąca woda (często o właściwościach leczniczych). Metodą badawczą był przegląd literatury i stron internetowych z zakresu rekreacji i aktywnego wypoczynku. Opracowanie zostało wzbogacone o analizę oferty rekreacyjnej parków wodnych reprezentujących poszczególne województwa w Polsce. </p> 2017-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2017 © Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wgt/article/view/3488 Szlakiem osad olęderskich w powiecie zgierskim 2020-03-03T07:20:58+01:00 Monika Cepil monika_cepil@wp.pl <p>Artykuł przedstawia genezę osadnictwa olęderskiego we współczesnych granicach powiatu zgierskiego, zapoczątkowanego pod koniec XVIII w. oraz dziedzictwo kulturowe wsi tego obszaru w kontekście turystyki. Analizy geohistoryczne objęły zagadnienia prawno-społeczne powstałych osad. Podczas próby wytyczenia turystycznego szlaku osadnictwa olęderskiego zostały uwzględnione aspekty morfologiczne i obiekty dziedzictwa kulturowego, tj. cmentarze i zagrody wiejskie. </p> 2017-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2017 © Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wgt/article/view/3489 Wykorzystanie funduszy europejskich w nauce zawodu na kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach 2020-03-03T07:21:49+01:00 Joanna Kalejta joanna.kalejta@o2.pl <p>Polityka Unii Europejskiej zapewnia szeroki dostęp do edukacji, zgodnie z określonymi priorytetami. Już od pierwszej perspektywy finansowej Unii szkolnictwo było szeroko omawiane i wysoko finansowane. Dzięki temu, szczególnie dzieci i młodzież mają możliwość wyrównywania różnic edukacyjnych oraz wzmocnienie swojej ścieżki zawodowej i płynnego wejścia na rynek pracy. W latach 2007–2013 w UE szczególny akcent kładziono na rozwój szkolnictwa zawodowego i to zarówno na poziomie średniego kształcenia, jak i wyższego. Obecnie nurt ten jest kontynuowany, dodatkowo z możliwością tzw. mobilności uczniów, czyli kształcenia u praco-dawców. W artykule przedstawiono trzy autorskie projekty, realizowane w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach w ramach funduszy europejskich w latach 2010–2017. </p> 2017-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2017 © Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wgt/article/view/3490 Oryginalne i zwyczajne pamiątki z Łodzi sposobem na zachowanie wspomnień z podróży 2020-03-03T07:22:15+01:00 Barbara Klimczyk barbaraklimczyk@onet.eu Magdalena Zwolińska magda_zwolinska@op.pl <p>Pamiątki są nieodłącznym elementem podróżowania. Turyści bardzo często chcą mieć jakieś materialne wspomnienie z podróży, dlatego niemalże w każdym miejscu, w którym się pojawiają można spotkać punkty sprzedaży pamiątek. Artykuł jest próbą przedstawienia charakterystyki pamiątek sprzedawanych w Łodzi. W pracy zdefiniowano pamiątkę turystyczną oraz ukazano klasyfikacje w świetle literatury. Przedstawiono przebieg i wyniki dokonanych badań na potrzeby przedmiotu „Projekt badawczy”, w ramach którego przeprowadzono inwentaryzacje łódzkich pamiątek. </p> 2017-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2017 © Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wgt/article/view/3491 Legenda Ślepego Maksa jako podstawa opracowania nowego produktu turystycznego Łodzi 2020-03-03T07:22:41+01:00 Artur Kubus arti1342@wp.pl Bartłomiej Łuć lodka@op.pl Monika Minkowska moniamlodz@wp.pl Monika Wawrzyniak moniczka372@onet.pl Aleksandra Wychowaniec ola.wychowaniec@o2.pl <p>Artykuł jest próbą zaprezentowania możliwości wykorzystania w turystyce oryginalnych wydarzeń i postaci łódzkich Bałut z okresu 20-lecia międzywojennego. Do analiz wybrano „karierę” Menachema Bornsztajna znanego w łódzkim półświatku jako Ślepy Maks. Pomimo jego ogromnej „sławy” jest on dzisiaj postacią nieznaną nawet wśród mieszkańców Starych Bałut, na których się wychował. Potwierdzają to przeprowadzone badania ankietowe wśród osób zamieszkujących tę dzielnicę. Istnieją co prawda pojedyncze wydarzenia związane z tą postacią, jednak nie tworzą one spójnego produktu turystycznego. Głównym celem artykułu jest wskazanie, w jaki sposób potencjał związany z postacią Ślepego Maksa mógłby być wykorzystany do wykreowania nowego, konkurencyjnego produktu turystycznego miasta. </p> 2017-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2017 © Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wgt/article/view/3493 Walory krajoznawcze XXI Festiwalu Słowian i Wikingów na Wolinie 2020-03-03T07:22:58+01:00 Łukasz Kujawa kujawa.lukasz.94@gmail.com <p>Artykuł omawia wpływ walorów krajoznawczych na postrzeganie XXI edycji Festiwalu Słowian i Wikingów jako wydarzenia atrakcyjnego turystycznie. Przybliża także zarys aktywności, jaką jest rekonstrukcja historyczna/odtwórstwo historyczne. Prezentowane w nim są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w trakcie wydarzenia wśród odwiedzających oraz uczestników-rekonstruktorów mające za zadanie uwiarygodnienie tezy o wysokiej atrakcyjności turystycznej Festiwalu.</p> 2017-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2017 © Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wgt/article/view/3494 Turystyka jako aspekt działalności Tatrzańskiego Parku Narodowego 2020-03-03T07:23:15+01:00 Piotr Miazek piotr.miazek93@gmail.com <p>Tatrzański Park Narodowy prowadzi liczne działania mające na celu dostosowanie obszaru na potrzeby ruchu turystycznego tak, by nie zagrażał on środowisku, a stopień jego negatywnego oddziaływania był jak najmniejszy. Praca przedstawia sposób funkcjonowania instytucji, charakteryzuje jej działania. Omawia również problemy związane z udostępnianiem parku dla ruchu turystycznego. </p> 2017-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2017 © Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wgt/article/view/3495 Aktualny stan rozwoju hosteli na terenie Lublina 2020-03-03T07:23:34+01:00 Liliia Myroshnichenko iliiamyroshnichenko@gmail.com Andrzej Tucki andrzej.tucki@umcs.pl <p>Artykuł jest próbą przedstawienia poziomu rozwoju hosteli na terenie Lublina na tle wielkości bazy hostelowej w Polsce. Źródłem danych wykorzystanych w pracy jest Główny Urząd Statystyczny. W pracy dokonano charakterystyki lokalizacji obiektów na terenie Lublina, ich oferty oraz przedstawiono ocenę gości na podstawie wybranych portali rezerwacyjnych. </p> 2017-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2017 © Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wgt/article/view/3496 Geocaching jako innowacyjna forma odkrywania walorów przyrodniczych i kulturowych w Polsce. Studium przypadku powiatu poznańskiego 2020-03-03T07:23:58+01:00 Joanna Maria Skóra joanna.skoraa@gmail.com <p>Autorka artykułu, będąca mieszkanką Poznania, a jednocześnie zaawansowanym graczem geocachingu, podjęła próbę prezentacji powiatu poznańskiego jako obszaru, który posiada potencjał do rozwoju tej gry. Świadczą o tym tworzone w ostatnich latach trasy, jak również działania regionalnej organizacji – GEOpyry oraz nastawienie mieszkańców. Do przygotowania opracowania wykorzystano analizę literatury, źródeł internetowych związanych z geocachingiem oraz wyniki badań własnych zrealizowanych na potrzeby pracy magisterskiej za pośrednictwem kwestionariusza ankiety na próbie 355 mieszkańców powiatu poznańskiego, w okresie od października 2016 r. do marca 2017 r. </p> 2017-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2017 © Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wgt/article/view/3497 Stan obecny i możliwości zagospodarowania rekreacyjnego wybranych „łódzkich gór” 2020-03-03T07:24:21+01:00 Joanna Szymurska j.szymurska@gmail.com Klaudia Pindych klaudiaweronika26@gmail.com Adam Nieckarz a.nieckarz@o2.pl <p>Rekreacja mieszkańców jest istotną częścią życia w dużym mieście, jest to element konieczny przy wysokiej aktywności zawodowej lub naukowej społeczeństwa. Odpowiedni poziom zagospodarowania rekreacyjnego i sportowego obszarów publicznych znacz-nie zwiększa komfort życia miejskiego. Autorzy artykułu podjęli próbę zbadania i opisania możliwości wykorzystania na potrzeby rekreacji wzniesień znajdujących się na terenie Łodzi. Uwzględniono również stan infrastruktury umożliwiającej mieszkańcom aktywny wypoczynek na omawianych obszarach. W ramach badań przeprowadzono sondaż ankietowy określający znajomość „gór” wśród studentów kierunku „turystyka i rekreacja” Uniwersytetu Łódzkiego oraz inwentaryzację wybranych łódzkich wzniesień. </p> 2017-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2017 © Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wgt/article/view/3498 Andrzej Stasiuk, Osiołkiem, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016, ss. 200 2020-03-03T07:24:40+01:00 Aleksandra Lewandowska aleksandra.lewandowska5unilodz@gmail.com Katarzyna Okręglicka katarzyna_okreglicka@o2.pl - 2017-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2017 © Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wgt/article/view/3499 Sprawozdanie z konferencji naukowej „Przestrzeń rekreacji – granice i konteksty”, Łódź, 21–22 listopada 2017 r. 2020-03-03T07:25:01+01:00 Gabriela Daleszczyk g.daleszczyk@gmail.com Aleksandra Lewandowska aleksandra.lewandowska5unilodz@gmail.com Ida Raczkowska i.raczkowska@interia.pl - 2017-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2017 © Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017