Szlakiem osad olęderskich w powiecie zgierskim

Autor

  • Monika Cepil mgr geografii, doktorantka w Katedrze Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7440.01.04

Słowa kluczowe:

geografia historyczna, osadnictwo olęderskie, dziedzictwo kulturowe, powiat zgierski

Abstrakt

Artykuł przedstawia genezę osadnictwa olęderskiego we współczesnych granicach powiatu zgierskiego, zapoczątkowanego pod koniec XVIII w. oraz dziedzictwo kulturowe wsi tego obszaru w kontekście turystyki. Analizy geohistoryczne objęły zagadnienia prawno-społeczne powstałych osad. Podczas próby wytyczenia turystycznego szlaku osadnictwa olęderskiego zostały uwzględnione aspekty morfologiczne i obiekty dziedzictwa kulturowego, tj. cmentarze i zagrody wiejskie. 

Bibliografia

BARANOWSKI I.T., 1915, Wsie Holenderskie na ziemiach polskich, ,,Przegląd Historyczny”, 19.
Google Scholar

BIAŁKOWSKI A., WYPYCH P., 2011, Kamienie pamięci kamienie nie-pamięci. Cmentarze ewangelickie województwa łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

BOREK H., 1978, Nazwy miejscowe jako źródło historyczno-osadnicze, [w:] Badania z dziejów osadnictwa i toponimii, J. Janczak, T. Ładogórski (red.), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
Google Scholar

BOŻYK I., 2015, Osadnictwo niemieckie na terenach wiejskich między Pilicą a Wisłą w latach 1815–1864, Kielce–Łódź.
Google Scholar

BREYER A., 1935, Deutsche Gaue in Mittelpolen, Plauen.
Google Scholar

BRZOZOWSKA T., 2015a, Chałupa wiejska w Ignacewie Parzęczewskim, „Karta Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Parzęczew”, 16.
Google Scholar

BRZOZOWSKA T., 2015b, Dom w Ignacewie Podleśnym, „Karta Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Parzęczew”, 17.
Google Scholar

BRZOZOWSKA T., 2015c, Szkoła w Pustkowej Górze, „Karta Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Parzęczew”, 71.
Google Scholar

CEPIL M., 2016, Osadnictwo olęderskie w Słowiku, ,,Zgierskie Zeszyty Regionalne”, 11.
Google Scholar

CEPIL M., 2017, Kolonizacja fryderycjańska na obszarze Polski Środkowej. Geneza, struktury morfologiczne i dziedzictwo kulturowe, praca magisterska, mps w Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

CHILCZUK M., 1970, Osadnictwo wiejskie Polski (formy i układy przestrzenne), Warszawa.
Google Scholar

DYLIK J., 1971, Województwo ze stolicą bez antenatów, Łódź.
Google Scholar

FIGLUS T., 2014, Wsie olęderskie w Polsce Środkowej. Uwagi na temat zróżnicowania morfogenetycznego na tle rozwoju osadnictwa, ,,Rocznik Łódzki”, 62.
Google Scholar

FIJAŁKOWSKI P., 1992, Wiejskie cmentarze ewangelickie na południowo-zachodnim Mazowszu, ,,Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 1.
Google Scholar

FORYSIAK J., KULESZA M., TWARDY J., 2007, Wpływ osadnictwa olęderskiego na sieć rzeczną i morfologię międzyrzecza Warty i Neru, [w:] E. Smolska, P. Skwarczewski (red.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, t. III, Warszawa.
Google Scholar

GOLDBERG J., 1957, Osadnictwo olęderskiej w dawnym województwie łęczyckim i sieradzkim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria I. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, 5.
Google Scholar

GÓRAK J., 1971, Holenderskie domy nad Bugiem, ,,Polska Sztuka Ludowa”, (25)/1.
Google Scholar

GÓRNY P.A., ŁUCZAK R.S., 2009, Dzieje Ozorkowa na podstawie historii społeczności ewangelicko-augsburskiej, Łódź.
Google Scholar

GÓRNY P.A., 2014, Przemysł starszy od miasta, Ozorków.
Google Scholar

KACZMARCZYK Z., 1945, Kolonizacja niemiecka na wschód od Odry, Poznań.
Google Scholar

KACZMAREK R., 1937, Zgierz z okolicą pod koniec XVIII wieku. Opis topograficzny parafii, ,,Czasopismo Przyrodnicze Ilustrowane”, 11.
Google Scholar

KIEŁCZEWSKA-ZALESKA M., 1972, Geografia osadnictwa, wyd. III, Wrocław.
Google Scholar

KOSSMANN O., 1942, Die Anfänge des Deutschtums im Litzmannstäter Raum Hauländer und Schwabensiedlung, Lipsk.
Google Scholar

KOSSMANN O., 1995, Deutsche in Polen siedlungsurkunden 16.-19. Jh., Viersen.
Google Scholar

KOTER M., LISZEWSKI S., SULIBORSKI A.,
Google Scholar

WIECZOREK T., 2002, Łódź i województwo – podręcznik wiedzy o regionie dla gimnazjum, Łódź.
Google Scholar

LEWKOWSKA A., WALCZAK W., 1992, Karta cmentarza ewangelickiego w Ruda-Bugaj, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi, Łódź.
Google Scholar

LUDKIEWICZ Z., 1934, Osady holenderskie na Nizinie Sartawicko-Nowskiej, Toruń.
Google Scholar

MARCHLEWSKI W., 1988, Przyczynek do dziejów osadnictwa olęderskiego w środkowym biegu Wisły w XIX i XX w. (do 1945 r.), ,,Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 34.
Google Scholar

MARGASIŃSKA V., ODROBNY W., OSCYPIUK J., OSCYPIUK K., 2005, Szlakiem Osadnictwa Olęderskiego w Gminie Nekla, Nekla.
Google Scholar

NITSCHKE B., 2000, Wysiedlenie czy wypędzenie? Ludność niemiecka w Polsce w latach 1945–1949, Toruń.
Google Scholar

RUSIŃSKI W., 1947, Osady tzw. ,,Olędrów” w dawnym woj. poznańskim, Poznań.
Google Scholar

RUSIŃSKI W., 1979, Osadnictwo niemieckie na ziemiach polskich w XVI–XIX w. Mity i rzeczywistość (w związku z pracami W. Massa i O. Kossmanna), ,,Przegląd Historyczny”, 70, 1.
Google Scholar

SULIMIERSKI F., CHLEBOWSKI B., WALEWSKI W., 1880, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, I–XV, Warszawa.
Google Scholar

SZAŁYGIN J., 2004, Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Mazowszu, Warszawa.
Google Scholar

SZAŁYGIN J., 2008, Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na ziemi łęczyckiej, Warszawa.
Google Scholar

SZULC H., 1995, Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce, Wrocław.
Google Scholar

SZYMAŃSKA D., 2009, Geografia osadnictwa, Warszawa.
Google Scholar

TANAŚ S., 2008, Miejsce cmentarzy w turystyce kulturowej – wokół problemu badawczego, ,,Turystyka Kulturowa”, 2.
Google Scholar

TARGOWSKI M., 2013, Samorząd wiejski w osadach olęderskich w Dolinie Dolnej Wisły w przepisach wikliniarzy z VXII i XVIII wieku. Organizacja, kompetencje, zasady funkcjonowania, ,,Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, 25 (2).
Google Scholar

WIERCIOCH A., 1990a, Karta cmentarza ewangelickiego w Pustkowej Górze, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi, Łódź.
Google Scholar

WIERCIOCH A., 1990b, Karta cmentarza ewangelickiego w Słowiku, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi, Łódź.
Google Scholar

WIERZBOWSKI M., 2012, Korzenie gminy Zgierz – wydanie uzupełnione, Zgierz.
Google Scholar

WOŹNIAK K., 2013, Niemieckie osadnictwo wiejskie między Prosną a Pilicą i Wisłą od lat 70. XVIII wieku do 1866 roku, Łódź.
Google Scholar

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Księgi ziemskie łęczyckie, ks. 146a, f. 182ff (kontrakt osadniczy miejscowości Słowik).
Google Scholar

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Księgi ziemskie łęczyckie, ks. 113, f. 785 (kontrakt osadniczy miejscowości Górne i Kobylarnia).
Google Scholar

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Księgi ziemskie łęczyckie, ks. 97, f. 955 (kontrakt osadniczy miejscowości Ruda, Bugaj i Wierzbno).
Google Scholar

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Księgi ziemskie łęczyckie, ks. 162, f. 146 f (kontrakt osadniczy miejscowości Swędów).
Google Scholar

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Topograficzeskaja Karta Carstwa Polskago, Zbiór kartograficzny, sygn. 75-1, k. II, s. IV.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Mapa Ekonomii Rządowej Tkaczew i lasu przyległego w województwie Mazowieckim z 1826 r., Zbiór kartograficzny, sygn. 113.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Senior Łódzkiej Diecezji Ewangelicko-Augsburskiej, sygn. 47.
Google Scholar

Dziennik Ustaw 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów.
Google Scholar

Instytut Historii, Państwowa Akademia Nauk, Karte von Südpreußen, D. Gilly, Cron, Langner, 1793-1796, Preussischer Kulturbesitz-Staatsbibliothek zu Berlin, Zb. Kart., sygn. Kart N 14431, fotokopie w IH PAN. Ark. 57.
Google Scholar

Uchwała nr XXVII/162/87 Rady Narodowej Miasta Łodzi z 20.06. 1987 r. w sprawie zmian granic miast: Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Ozorków, Pabianice i Zgierz.
Google Scholar

http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/; 15.07.2017 r.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Cepil, M. (2017). Szlakiem osad olęderskich w powiecie zgierskim. Warsztaty Z Geografii Turyzmu, 8(1), 35–46. https://doi.org/10.18778/2544-7440.01.04