Historyczna i polityczno-geograficzna analiza węgiersko-polskich granic sprzed 1939 roku w węgierskiej geografii historycznej

Autor

  • Zoltán Hajdú Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary, Centre for Economic and Regional Studies

DOI:

https://doi.org/10.18778/2300-0562.08.05

Słowa kluczowe:

Polska, Węgry, granice

Abstrakt

Historia rozwoju wspólnych granic Polski i Węgier zaczęła sie zasadniczo wraz z ustanowieniem obu tych państw. Od tego czasu terytoria i granice obu państw znacznie się zmieniły, jednak w okresach Rzeczpospolitej Obojga Narodów wspólne granice zawsze wykazywały wysoki stopień stabilności.

Pierwszy opis wspólnych granic państwowych znajdujemy u Galla Anonima (około 1200 r.). Od XV wieku parlament węgierski, na mocy aktów prawnych, kilkukrotnie ustanawiał różne komisje do wytyczenia granic z krajami ościennymi, a zatem także z Polską. Komisje te wyznaczały granice i dokonywały ich korekt.

W wyniku trzykrotnego zaniku państwowości polskiej, ustanowiona treść umów o wspólnych granicach uległa zasadniczej zmianie. Po pierwszej wojnie światowej wspólna granica pomiędzy oboma państwami, czyli odradzającą się Polską i historycznymi Węgrami całkowicie zniknęła, gdyż Węgry utraciły około dwóch trzecich swojego terytorium państwowego.

W przededniu II wojny światowej przywrócono na krótko wspólną granicę, przez którą po wrześniu 1939 roku tysiące Polaków uciekło na Węgry.

Ta częściowo wspólna dla obu państw historia pojawiającej się i zanikającej granicy polsko-węgierskiej stanowi swoisty międzynarodowy ewenement.

Bibliografia

Bánlaky J., 1928, A magyar nemzet hadtörténelme, A szerző Kiadása, Budapest.
Google Scholar

Bátky Zs., Kogutowicz K. (eds.), 1921, Kogutowicz zsebatlasza az 1922. évre, Magyar Néprajzi Társaság Emberföldrajzi Szakosztálya, Budapest.
Google Scholar

Bátky Zs., Kogutowicz K. (eds.), 1925, Kogutowicz zsebatlasza az 1926. évre, Magyar Néprajzi Társaság Emberföldrajzi Szakosztálya, Budapest.
Google Scholar

Edvi Illés A., Halász A., 1921, Magyarország gazdasági térképekben. VI. kiadás, Pallasz Nyomda, Budapest.
Google Scholar

Halász A., 1928, New Central Europe in economic maps, Gergely Bookseller, Budapest.
Google Scholar

Halász A., 1936, Közép-európai államok. Europe – Európa, I, A szerző Kiadása, Budapest.
Google Scholar

Herczegh G., 1987, Magyarország külpolitikája (896–1919), Kossuth Könyvkiadó, Budapest.
Google Scholar

Hézser A., 1915, Orosz-Lengyelország, [in:] Bátky Zs. (ed.), Zsebatlasz az 1916. évre, A Magyar Földrajzi Intézet Rt., Budapest.
Google Scholar

Kalmár G., (é.n.), Magyar geopolitika, Stádium, Budapest.
Google Scholar

Kollányi K., 1991, A Kárpát-medence Európában, HungAvia, Kráter, Budapest.
Google Scholar

Marczali H., 1920, A béke könyve, Athenaeum, Budapest.
Google Scholar

Márki S., 1897, Európa a magyar honfoglalás idején, “Földrajzi Közlemények”, 25: 1–126.
Google Scholar

Márton B., 1940, Danzig, Memel és a lengyel folyosó, [in:] Földrajzi Zsebkönyv, 1940, Magyar Földrajzi Társaság, Budapest: 118–125.
Google Scholar

Miskolczy G., 1923, Magyarország az Anjouk korában, Szent István Társulat, Budapest.
Google Scholar

Nagy L., 1993, Magyarország Európában. (A honfoglalástól a közelmúltig), Honffy Kiadó, Budapest.
Google Scholar

Palotás Z., 1990, A trianoni határok, Interedition, Budapest.
Google Scholar

Rónai A. (ed.), 1945, Közép-Európa atlasza, Balatonfüred, Államtudományi Intézet, Budapest.
Google Scholar

Rónai A., 1947, Területi problémák Közép-Európában, [in:] Magyar Földrajzi Zsebkönyv, Magyar Földrajzi Társaság, Budapest.
Google Scholar

Takács J., 1940, A német-lengyel háború, [in:] Földrajzi Zsebkönyv, 1940, Magyar Földrajzi Társaság, Budapest: 125–132.
Google Scholar

Teleki P., (é.n.), 1934, Európáról és Magyarországról, Budapest.
Google Scholar

Vécsey Ö., 1917, Lengyelország történetének földrajzi alapjai, Földrajzi Közlemények: 109–147.
Google Scholar

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Hajdú, Z. (2019). Historyczna i polityczno-geograficzna analiza węgiersko-polskich granic sprzed 1939 roku w węgierskiej geografii historycznej. Studia Z Geografii Politycznej I Historycznej, 8, 95–106. https://doi.org/10.18778/2300-0562.08.05