Христо Ботев: канонизиране и комерсиализиране на образа

Autor

  • Анна Алексиева Institute for Literature – Bulgarian Academy of Sciences

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.24

Słowa kluczowe:

Hristo Botev, national hero, ideology, canonization, consumerist nationalism, consumption of identity

Abstrakt

The paper is focused on the history of the ideological unification of the image of Hristo Botev, when a monolith biography of him was forged from numerous diverse narratives about his life. That canonical narrative was smooth and not contradictory. During 20-ties and 30-ties of XX c., when nationalism was rising into trendy social movement, the image of Botev was sanctified, sharing a row with Vasil Levsky and becoming a leading figure in Bulgarian national heroic pantheon. With his affirmation as a national emblem, Botev‘s image became the subject of commercial uses, which are considered using the concepts of „consumerist nationalism” (B. Penchev) and “consumption of identity” (Anne-Marie Thiesse). During the years of socialism Botev was present in a consumer culture that functioned as utopia for future prosperity beyond any economic logic. The national hero can be seen as connected to that utopia, while reading the books of impressions in the “Hristo Botev” National Museum in the town of Kalofer, where he was born. Visitors also show disappointment with the promised, but unrealized socialist prosperity. In post-socialist years the image of Botev falls into a conglomerate of Euro-centric, nationalistic, nostalgic-communist and commercial manifestations.

Bibliografia

Ангелов, Б. (1923), Българска литература. Част 2, Едисон, София:.
Google Scholar

Ангелов, И. (2018), Кметът на с. Катерица Красимир Костадинов: Съжалявам, че обесих Левски, [в:] България днес, 22.02.2018. Достъпно на http://www.bgdnes.bg/Article/6729494 (24.03.2018).
Google Scholar

Ангелова, П. (1973), Къщата-музей „Христо Ботев“ – център на патриотично възпитание, [в:] Христо Ботев. Идеал и знаме на поколенията. Хр. Г. Данов, София.
Google Scholar

Асман, Ян (2001), Културната памет. Писменост, памет и политическа идентичност в ранните високоразвити култури, Планета 3, София.
Google Scholar

Ботичи, К. (2010), Политически митове и исторически разкази: теоретична рамка, [в:] История, митология, политика, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София.
Google Scholar

Бобчев, Ст. (1883), Кратък учебник върху българската история от най-старо време и до днес, Хр. Г. Данов, Пловдив.
Google Scholar

Бурин, И. (1994), Ботев – световен поетичен гений, [в:] Околчица. Литературно-художествен алманах. Враца.
Google Scholar

Вазов, Ив. (1979), Христо Ботев. Критическа студия, [в:] Събрани съчинения. Т. 20, Български писател, София: (Първо издание: Вазов, Ив. (1891), Христо Ботев. Критическа студия. – Денница, 1891, бр. 6, 7–8, 10.
Google Scholar

Генчев, Н. (1987), Васил Левски, Военно издателство, София, София.
Google Scholar

Димитров, Г. (1949), Христо Ботев е знаме, което все по-високо ще се развява над нова, демократична България, [в:] Стогодишнината от рождението на Христо Ботев. 1848–1948, БКП, София.
Google Scholar

Димитров, Г., В. Червенков, М. Димитров (1949), Позив на общобългарския комитет „Христо Ботев“, [в:] Стогодишнината от рождението на Христо Ботев. 1848–1948, БКП, София.
Google Scholar

Дичев, И. (2012), Фенове на родината, [в:] Критика и хуманизъм, кн. 39, 2 / 2012.
Google Scholar

Дичев, И. (2016), Културата като възстановка, [в:] Култура, 13.05.2016, бр. 17. Достъпно на: http://www.kultura.bg/bg/article/view/24742 (24.03.2018).
Google Scholar

Дучев, П. (2018), Ботев – параван за гузни, [в:] Атака, 12.01.2018. Достъпно на: http://www.vestnikataka.bg/2018/01/ботев-параван-за-гузни/ (24.03.2018).
Google Scholar

Заветите (1935), Заветите на Ботйов. Издание на калоферската дружба в София, 1.06.1935.
Google Scholar

Заимов, Ст. (1895), Миналото. Етюди върху Записките на Захари Стоянов, Печатница Вълков, София.
Google Scholar

Инджов, Н. (2003), Европейският свят е светът на Ботев, [в:] Околчица. Литературно-художествен алманах, Враца.
Google Scholar

Клинчаров, Ив. (1910), Христо Ботйов. Биография, Книжарница на Ив. Г. Игнатов, София.
Google Scholar

Колева, Д. (2015), Наследство, туризъм, възпитание. 100-те национални туристически обекта и техните метаморфози, [в:] Семинар_BG, бр. 12. Достъпно на: https://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy12/item/445-100_obekta.html (24.03.2018).
Google Scholar

Косев, К. (1992), Ботев направи българския въпрос европейски, [в:] Отечествен вестник, 2.06.1992.
Google Scholar

Кьосев, Ал. (2013), „Хайде де! Тука е България!“ Националистически образи из публичните пространства на София, [в:] Пирон, 2013, бр. 6. Достъпно на: http://piron.culturecenter-su.org/хайде-де-тука-е-българия-национали/ (24.03.2018).
Google Scholar

Леви-Строс, К. (2002), Дивото мислене, ЕА, Плевен.
Google Scholar

Мартиролог (1876), Мартиролог на бълг. ратници, [в:] Стара планина, 3.11.1876, бр. 25.
Google Scholar

Минева, М. (2016), Визуалното конструиране на социалистическото потребление. Автореферат на дисертация за присъждане на образователно-научната степен „доктор“. София.
Google Scholar

Недялков, Хр. (1877), Христо П. Ботев, [в:] Стара планина, 14.04.1877, бр. 63.
Google Scholar

Нова България (1876а), Нова България, 26.05.1876, бр. 2.
Google Scholar

Нова България (1876б), Нова България, 6.06.1876, бр.3.
Google Scholar

Пелева, И. (2001), Христо Ботев (1848-1976), [в:] Пелева, И., А. Хранова. Литература за 11. клас. Задължителна и профилирана подготовка, Просвета, София.
Google Scholar

Пелева, И. (2017), Георги Марков. Снимки с познати, Кралица Маб, София.
Google Scholar

Пенев, Б. (1926а), Христо Ботев, [в:] Христо Ботев. По случай петдесетгодишнината от смъртта му, Държавна печатница, София.
Google Scholar

Пенев, Б. (1926б), Стихотворенията на Хр. Ботев, [в:] Прослава. Издава ученолюбивото дружество „Христо Ботев“ в Калофер, Печатница Б. А. Кожухаров, София.
Google Scholar

Пенчев, Б. (2006), Консумативният национализъм, [в:] Дневник, 01.08.2006 (ч. I), 8.08.2006 (ч. II).
Google Scholar

Радев, Р. (2017), Изказване на държавния глава Румен Радев по повод Деня на народните будители – 1 ноември, Достъпно на: https://www.president.bg/speeches-and-statements4043/izkazvane-na-darzhavniya-glava-rumen-radev-po-povod-denya-na-narodnite-buditeli-1-noemvri.html (24.03.2018).
Google Scholar

Радев, С. (1998), Европа и Христо Ботев, [в:] Български писател. Седмичник, 10.03.1998.
Google Scholar

Скарбъро, К. (2014), Завръщането на Сизиф. Потребление, скука и разпад в България в епохата на късния социализъм, Достъпно на: http://kultura.bg/web/завръщането-на-сизиф/ (24.03.2018).
Google Scholar

Славейков, П. П. (1897), Христо Ботев. Критически опит от Д. Т. Страшимиров, [в:] Знаме, 3.09.1897, бр. 37.
Google Scholar

Славейков, П. П. (1906), Жив е той, жив е..., [в:] Мисъл, 1906, бр. 5.
Google Scholar

Стоянов, З. (1983), Христо Ботйов. Опит за биография, [в:] Съчинения. Т. II. София: Български писател. (Първо издание: Стоянов, З. (1888), Христо Ботйов. Опит за биография, печ. Н. Л. Каравелова и сие, Русе).
Google Scholar

Страшимиров, Д. (1897), Христо Ботев като поет и журналист. Критически опит, Печатница Съгласие, Пловдив.
Google Scholar

Тиес, Ан-Мари (2011), Създаването на националните идентичности. Европа XVIII-XIX век, Кралица Маб, София.
Google Scholar

Тодорова, М. (2009), Живият архив на Васил Левски и създаването на един национален герой, Парадигма, София.
Google Scholar

Топалов, К. (1992), Христо Ботев (1848–1876), [в:] Германов, Г., Н. Драгова, А. Михайлова, Л. Стефанова, К. Топалов, С. Хаджикосев. Литература за 9. клас на средното общообразователно училище. Просвета, София.
Google Scholar

Христов, С. (2010), Епизод говорят за пръв път за патриотизъм/расова и верска нетърпимост, [в:] Werock.bg, 26.01.2010. – Достъпно на: https://www.werock.bg/novini/epizod-govoryat-za-prav-pat-za-patriotizamrasova-i-verska-netarpimost?id=13959 (24.03.2018).
Google Scholar

Христов, С. (2013), Баскитаристът на група „Епизод“ Симеон Христов: Тревожно е, че се откъснахме от корените си, [в:] Pia-news, 17.03.2013. – Достъпно на: https://pia-news.com/baskitaristat-na-grupa-epizod-i-avtor-na-knigata-sakrovishheto-na-shishman-simeon-hristov-trevozhno-e-che-se-otkasnahme-ot-korenite-si/ (24.03.2018).
Google Scholar

Assmann, Aleida (2008), Canon and Archive, [in] Erll, A., A. Nünning (eds). Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook. Berlin/New York, de Gruyter, pp. 97–108.
Google Scholar

Brown, P. (1982), The Cult of the Saints: its Rise and Function in Latin Christianity, The University of Chicago Press Chicago.
Google Scholar

Hall, S., Whannel, P. (1964), The Popular Arts, Hutchinson Educational. London.
Google Scholar

Hayes, C. (1966), Essays on Nationalism, Russell & Russell New York.
Google Scholar

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Алексиева, А. (2019). Христо Ботев: канонизиране и комерсиализиране на образа. Slavica Lodziensia, 2, 245–263. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.24