Членуването на имената в българския език във функционална перспектива (идеи за преподаването му на чуждестранни студенти българисти)

Autor

  • Димка Савова Sofia University of St. Kliment Ohridski

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.19

Słowa kluczowe:

article, training methodology, Bulgarian for foreigners

Abstrakt

The paper discusses the practical dimensions of one of the most important and most complex questions in teaching the Bulgarian language to foreigners, which is the article. The author offers a model for teaching the article that includes ten major cases of its usage and is based on personal experience as a Bulgarian language lecturer. The paper’s aim is to suggest new ideas in teaching Bulgarian to foreigners.

Bibliografia

БЕЧ (1981), Български език за чужденци – актуални проблеми на обучението (отг.ред. Хр. Първев), ИЧС – ФСлФ, София.
Google Scholar

Буров С. (2004), Познанието в езика на българите. Граматично изследване на концептуалната категоризация на предметността, Велико Търново.
Google Scholar

Гинина С. (1980), Категорията определеност/ неопределеност на имената в българския език и въпросите на актуалното членение на изречението, „Sbornik pracy Filozoficke fakulty Brnenske university“ A 28, c. 149–160.
Google Scholar

Зидарова В. (2004), Семантика, прагматика и типология на детерминацията в съвременния български език, [в:] Славистика, Пловдив, c. 73–81.
Google Scholar

Иванчев С. (1957), Наблюдения върху употребата на члена в българския език, Български език, т. 7, кн.6, c. 499–524.
Google Scholar

Иванчев С. (1967), Към въпроса за членуването на генерично употребения подлог, „Език и литература“, т. 22, кн. 4, c. 62–64.
Google Scholar

Иванчев С. (1968), Проблеми на актуалното членение на изречението, „Славянска филология“, т. 10, c. 39–54.
Google Scholar

Малджиева В. (2015), Praktyczna gramatyka języka bułgarskiego dla Polaków, Toruń.
Google Scholar

Петрова С. (1997), Българският език като чужд (история и методика), София.
Google Scholar

Сотиров П. (2018), „Новият лингвистичен ред“ в България и преподаването на българския език в чужбина, „Езиков свят“, т. 16, кн. 1, c. 67–73.
Google Scholar

Станков В. (1987), За семантичния инвариант на определителния член в българския език, „Български език“, т. XXXVII, кн.1–2, c. 71–76.
Google Scholar

Стоянов С. (1959), Употреба и значение на определителния член в съвременния български книжовен език, София.
Google Scholar

Стоянов С. (1980), Граматическата категория определеност в българския език (Членуване на имената), София.
Google Scholar

Шамрай Т. (1987), Референция и семантична интерпретация на изречението с оглед на категорията определеност/неопределеност. – Втори международен конгрес по българистика. София, 23 май–3 юни 1986 г. Доклади 3. Съвременен български език. БАН, София.
Google Scholar

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Савова, Д. (2019). Членуването на имената в българския език във функционална перспектива (идеи за преподаването му на чуждестранни студенти българисти). Slavica Lodziensia, 2, 197–203. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.19