Current aspects of socio-cultural communication

Autor

  • Nadezhda Nikolova Institute for Bulgarian Language „Prof. L. Andreychin“ – BAS

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.14

Słowa kluczowe:

комуникация, култура, социокултурна комуникация, функции, лингвистични особености

Abstrakt

В динамичния съвременен свят обществените отношения се съпровождат от отношения на общуване, при което се развиват процесите на социалната комуникация. Средствата за масова комуникация оказват влияние както на социално-политическата, така и на културно-и-деологическата дейност от живота на обществото. Модерното комуникационно общество се характеризира с постоянното ускоряване и глобализация на социокултурната комуникация. Непрекъснато се увеличава степента и качеството на този тип взаимодействия, нараства броят на хората, които участват в комуникационните процеси. Връзките между отделните форми на комуникация стават все по-обхватни и комуникационната мрежа расте до такава степен, че придобива глобални измерения. Социокултурната комуникация създава нова сфера за развитие, свързана е с изучаване на поведението, връзките и взаимодействията сред големите социални групи.

Bibliografia

Вежбицкая А. (1996), Язык. Культура. Познание, Издательство „Pуcские словари”, Москва.
Google Scholar

Домнич С. (2014а), Социокультурная коммуникация в некласической парадигме: философско-антропологические аспекты, „Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego”, бр. 1, (6), с. 121–142.
Google Scholar

Домнич С. (2014б), Коммуникация в социокультурном пространстве: Философско-антропологические интерпретации, „Гуманiтарний часопис”, бр. 1, с. 70–82.
Google Scholar

Ионин Л.Г. (1995), Основания социокультурного анализа. Учебное пособие, Изд-во РГГУ, Москва.
Google Scholar

Каптерев А. (2004), Информатизация социокультурного пространства, Москва.
Google Scholar

Конецкая В. (1997), Социология коммуникации, Москва.
Google Scholar

Крёбер А. (1997), Конфигурации развития культуры, Санкт-Петербург.
Google Scholar

Левит, С. и др. (1998), Культурология. ХХ век. Энциклопедия, Университетская книга „Алетейя”, т. 1. СПб.
Google Scholar

Моль А. (1979), Социодинамика культуры, Москва.
Google Scholar

Почепцов Г. (2003), Коммуникативные технологии ХХ века, Москва.
Google Scholar

Савруцкая Е. (2012), Проблемы коммуникации в контексте социокультурной реальности ин-формационного общества, „Вестник Нижегородского университета. Им. Н.И. Лобаческого”, т. 1 (3), с. 132–137.
Google Scholar

Сачев, Денчев (2010), Паметници на културата и историята: Теоретико-методологични и информационни проблеми, Издателство „За буквите, О писменехъ“, Изток-Запад, София.
Google Scholar

Шопова Т. (2005), Нови технологии, нови комуникационни възможности, „Научно-изследователско електронно списание «Известия по история»”, бр. 3.
Google Scholar

Becker, S.L. (1983), Discovering Mass Communication, Scott, Foresman and Company Glenview, Illinois.
Google Scholar

Dahl, S (2004), Intercultural Research, [in:] The Current State of Knowledge, University Business School Discussion Paper, Middlesex.
Google Scholar

Gudykunst, W.B. (2000), Methodological Issues in Conducting Theory-Based Cross-Cultural Research, [in:] Spencer-Oatey (ed.), p. 293–315.
Google Scholar

McQuail, D.(1989), Mass Communication Theory. AnIntroduction, Sage Publications Ltd, London.
Google Scholar

Wilson, S. le Roy (1992), Mass Media/Mass Culture. An Introduction, McGraw-Hill, Inc., New York.
Google Scholar

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Nikolova, N. (2019). Current aspects of socio-cultural communication. Slavica Lodziensia, 2, 141–147. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.14