Vol. 61 No. 2 (2023): Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny