The Difference between the Western European and German Ideas of Nationalism

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/1641-4233.27.14

Keywords:

nationalism, French Revolution, American Revolution, National Socialism, nation

Abstract

Scientific research leaves no doubt that criminal National Socialism is not an archetype of nationalism or a national doctrine. It is a common view that the nationalist ideology was born in revolutionary France and the United States of America. For political reasons, the truth about the diametrically different nature of Western nationalism – primarily French and Anglocentric – on the one hand, and German on the other, is blurred. In the era of the spread of globalist cosmopolitanism ideology, national ideas are treated as the greatest danger to the progress of humanity.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Magdalena Ziętek-Wielomska, Fundacja Instytut Badawczy Pro vita bona

Magdalena Ziętek-Wielomska – publicystka, zastępca redaktora naczelnego czasopisma Pro Fide Rege et Lege oraz Nowoczesna Myśl Narodowa.

References

Arendt, H. O rewolucji. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2003.
Google Scholar

Baczko, B. „The Social Contract of the French: Sieyès and Rousseau”. The Journal of Modern History 60 (1988) (Supplement): 98–125. https://doi.org/10.1086/243376
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/243376

Baszkiewicz, J. Historia Francji. Wrocław–Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, “Bellona”, 1995.
Google Scholar

Bereza, A. Fermus-Bobowiec, A., Smyk, G., Tekey, W. P., Witkowski, W., red. Powszechna historia ustroju. Wybór źródeł. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.
Google Scholar

Berlin, I. Korzenie romantyzmu: wykłady mellonowskie w zakresie sztuk pięknych wygłoszone w Narodowej Galerii Sztuki w Waszyngtonie. Tłum. A. Bartkowicz. Warszawa: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2004.
Google Scholar

Berlin, I. Mag północy: J. G. Hamann i źródła nowożytnego irracjonalizmu. Tłum. M. Pietrzak-Merta. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000.
Google Scholar

Berlin, I. Pokrzywione drzewo człowieczeństwa. Tłum. M. Pietrzak-Merta, M. Tański. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2004.
Google Scholar

Berlin, I. Vico and Herder: Two Studies in the History of Ideas. New York: Vintage Books, 1977.
Google Scholar

Borkenau, F. Socialism: National or International. London: Routledge, 2010.
Google Scholar

Fiedorczuk, J. „Poszukując ‘ducha Europy’. Cywilizacja rzymska w poglądach Romana Dmowskiego”. Pro Fide Rege et Lege 81 (2019): 112–145.
Google Scholar

Fiedorczuk, J. „Rządy elit. Zarys koncepcji ustrojowych w myśli Romana Dmowskiego (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1926–1939)”. Pro Fide Rege et Lege 79 (2018): 166–201.
Google Scholar

Filipowicz, S. Ameryka. Alfabet nadziei. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 1991.
Google Scholar

Filipowicz, S. O władzy grzechu i grzechach władzy. Rozważania o rodowodzie amerykańskiego antyutopizmu. Warszawa: Oficyna Naukowa, 1992.
Google Scholar

Filipowicz, S. Pochwała rozumu i cnoty. Republikańskie credo Ameryki. Kraków–Warszawa: Znak; Fundacja im. Stefana Batorego, 1997.
Google Scholar

Furmańczyk, W., Sowińska, I., red. Myśl amerykańskiego oświecenia. Warszawa: PWN, 1964.
Google Scholar

Hirschi, C. Wettkampf der Nationen. Konstruktionen einer deutschen Ehrgemeinschaft an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Göttingen: Wallstein Verlag, 2005.
Google Scholar

Kizwalter, T. O nowoczesności narodu: przypadek Polski. Warszawa: Semper, 1999.
Google Scholar

Kohn, H. The Idea of Nationalism. A Study in its Origins and Background. New York: Macmillan, 1946.
Google Scholar

Kohn, H. The Mind of Germany. The Education of a Nation. New York: Scribner, 1960.
Google Scholar

Kohn, H. Prelude to Nation-states: The French and German Experience, 1789–1815. Princeton: D. Van Nostrand, 1967.
Google Scholar

Koneczny, F. Cywilizacja bizantyńska. Komorów: Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski, 2006.
Google Scholar

Krebs, Ch. B. Ein gefährliches Buch: die Germania des Tacitus und die Erfindung der Deutschen. Tłum. M. Pfeiffer. München: Verl.-Anst, 2012.
Google Scholar

Lawrence, P. Nacjonalizm. Historia i teoria. Tłum. P. K. Frankowski. Warszawa: Książka i Wiedza, 2007.
Google Scholar

Lipset, S. M. The First New Nation: The United States in Historical and Comparative Perspective. New York: Basic Books, 1963.
Google Scholar

Mann, Th. Betrachtungen eines Unpolitischen. Berlin 1920.
Google Scholar

Münkler, H., Grünberger, H., Mayer, K. Nationenbildung. Die Nationalisierung Europas im Diskurs humanistischer Intellektueller: Italien und Deutschland. Berlin: Akademie Verlag, 1998.
Google Scholar

Nolte, E. Der Faschismus in seiner Epoche: Action française, italienischer Faschismus, Nationalsozialismus. München–Zürich: Piper, 1990.
Google Scholar

Renan, E. Studia historyczne i filozoficzne. Warszawa 1904.
Google Scholar

Schulze, H. Państwo i naród w dziejach Europy. Tłum. D. Lachowska. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.
Google Scholar

Sepkowski, A. Od misji do krucjaty. Ewolucja amerykańskiej „religii obywatelskiej”. Toruń: Dom Wydawniczy Duet, 2009.
Google Scholar

Sepkowski, A. Początki misji. Narodziny amerykańskiej „religii obywatelskiej”. Toruń: Dom Wydawniczy DUET, 2008. https://doi.org/10.18778/7969-086-2
Google Scholar

Sepkowski, A. Zbawić się na ziemi. O soteriologii immanentnej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-086-2

Smith, A. D. Nacjonalizm. Teoria, historia, ideologia. Tłum. E. Chomicka, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2007.
Google Scholar

Spengler, O. Preußentum und Sozialismus. München 1920.
Google Scholar

Szporluk, R. Communism and Nationalism: Karl Marx Versus Friedrich List. Oxford: Oxford University Press, 1988.
Google Scholar

Tiedemann, H. Tacitus und das Nationalbewußtsein der deutschen Humanisten. Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts. Berlin 1913.
Google Scholar

Warnkönig, L. A. Französische Staatsgeschichte. Basel 1846.
Google Scholar

Wielomski, A. „État-Nation. O specyfice francuskiego rozumienia narodu”. Pro Fide Rege et Lege 79 (2018): 214–271.
Google Scholar

Wielomski, A. Teokracja papieska 1073–1378. Myśl polityczna papieży, papalistow i ich przeciwników. Radzymin: Wydawnictwo von borowiecky; Warszawa: Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, 2011.
Google Scholar

Wielomski, A. „Trzy fale europejskiego nacjonalizmu”. Pro Fide Rege et Lege 75/76 (2015/2016): 11–52.
Google Scholar

Zientara. B. Świt narodów europejskich. Powstawanie świadomości narodowej na obszarze Europy pokarolińskiej. Warszawa: PIW, 1996.
Google Scholar

Ziętek-Wielomska, M. Idea Neuordnung jako źródło niemieckich koncepcji zjednoczenia Europy. Red. Ł. Święcicki, A. Wielomski. Od Christianitas do Unii Europejskiej. Historia idei zjednoczenia Europy. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej, 2015.
Google Scholar

Ziętek-Wielomska, M. „Józefa Kosseckiego wizja nowoczesnego narodu, czyli nacjonalizm w świetle nauki o cywilizacjach”. Pro Fide Rege et Lege 79 (2018): 37–61.
Google Scholar

Ziętek-Wielomska, M., Wielomski, A. Nowoczesność, nacjonalizm, naród europejski. Dylematy samoidentyfikacji Europejczyków. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej, 2017.
Google Scholar

Published

2022-07-21

How to Cite

Ziętek-Wielomska, M. (2022). The Difference between the Western European and German Ideas of Nationalism. International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal, 27(1), 237–256. https://doi.org/10.18778/1641-4233.27.14