Struktura wieku osób pracujących a wzrost gospodarczy

  • Bartłomiej Pawlak Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Słowa kluczowe: demografia, starzenie się społeczeństwa, wydajność pracy, struktura wieku osób pracujących, wzrost gospodarczy

Abstrakt

Starzenie się osób pracujących to duży i globalny problem w czasach niskiego przyrostu naturalnego. Z powodu malejącej liczby urodzeń oraz wydłużania się czasu życia polskiego społeczeństwa dotyczy on również polskiej gospodarki. Jedną z ekonomicznych konsekwencji zjawiska starzenia się jest wydłużanie się aktywności zawodowej osób starszych. Z tego też powodu główny cel artykułu stanowi zbadanie kierunku oraz wpływu zmian struktury wieku osób pracujących na wzrost gospodarczy mierzony jako wydajność pracy (dynamika realnego PKB przypadającego na zatrudnionego). Wyniki przeprowadzonego badania empirycznego wykazały, że największą wydajnością pracy charakteryzują się pracownicy w wieku 40 lat. Wykazano także optymalne zróżnicowanie wieku pracowników, dla którego wydajność pracy jest najwyższa. Na podstawie otrzymanych rezultatów zaprezentowano możliwy ich wpływ na polską gospodarkę.

Bibliografia

Bernard Ch. I., The Functions of Executive, Harvard University Press, Cambridge 1958.

Bloom D.E., Canning D., Fink G., Implication of Population Ageing for Economic Growth, „Oxford Review of Economic Policy” 2010, nr 4, s. 583–612.

Bloom D., Lutz W., Prskawetz A., Population Aging, Human Capital Accumulation and Productivity Growth, The Population Council, New York 2008.

Bortkiewicz A., Makowiec-Dąbrowska T., Wiek a zdolność do pracy, [w:] Kleer J. (red.), Konsekwencje ekonomiczne i społeczne starzenia się społeczeństwa, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008, s. 111–144.

Brémond J., Salort M., Odkrywanie ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

Ciutiene R., Railaite R., Challenges of Managing an Ageing Workforce, „Engineering Economics” 2015, nr 4, s. 39–397.

Dimian G., Ileanu B., Aceleanu M., Aging and Economic Competitiveness in the Core of „North Euro-Zone”, „Engineering Economics” 2016, nr 3, s. 253–264.

Drury H., Scientific Management: A History and Criticism, Forgotten Books, New York 2016.

Jagas J., Wydajność pracy. Uwarunkowania systemowe, Wydawnictwo TiT, Opole 1995.

Krawiec F., Wpływ czynników osobowych na wydajność pracy robotników w przemyśle, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1971.

Old-age Pension Systems in the Nordic Countries, https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:968720/FULLTEXT01.pdf [dostęp: 27.04.2018].

Penc J., Szumpich S., Ergonomia przemysłowa a wydajność pracy, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1979.

Polska Akademia Nauk – Komitet prognoz „Polska 2000 plus”, Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008.

Produktywność jako czynnik kształtujący wysokość wynagrodzenia, http://ciborowski.host247.pl/wydajnosc.htm [dostęp: 26.04.2018].

Skirbekk V., Age and Individual Productivity: A Literature Survey, „Max Planck Institute for Demographic Research Working Paper” 2003, nr 23, s. 1–37.

Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Społeczne konsekwencje starzenia się populacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian relacji opiekuńczych, http://migageing.uw.edu.pl/wpcontent/uploads/sites/36/2015/01/SiM_03.pdf [dostęp: 26.04.2018].

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/18/1/1/ludnosc_w_starszym_wieku.pdf [dostęp: 26.04.2018].

Why Business Should Recruit Young People, http://dera.ioe.ac.uk/13758/1/why-businesses-shouldrecruit-young-people.pdf [dostęp: 26.04.2018].

Opublikowane
2019-07-16
Jak cytować
Pawlak, B. (2019). Struktura wieku osób pracujących a wzrost gospodarczy. Gospodarka W Praktyce I Teorii, 51(2), 21-38. https://doi.org/10.18778/1429-3730.51.02
Dział
Artykuły naukowe