Wpływ suszy hydrologicznej na inwestycje w energetyce wodnej. Możliwości zapobiegania skutkom suszy

Autor

  • Joanna Sołtuniak Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.18778/1429-3730.44.06

Słowa kluczowe:

potencjał hydroenergetyczny, energetyka wodna, bezpieczeństwo energetyczne, susza hydrologiczna, mała retencja

Abstrakt

W artykule zostały zaprezentowane kwestie związane z energetyką wodną, potencjałem hydrologicznym i sposobami jego szacowania. Wskazano, że woda ogólnie uważana jest za czyste, bezpieczne i przewidywalne źródło energii. Przeanalizowano wpływ suszy hydrologicznej i możliwości zapobiegania jej skutkom. Artykuł zawiera ocenę bezpieczeństwa energetycznego oraz efektywności ekonomicznej projektów w elektrowniach wodnych w czasie suszy.

Bibliografia

Brzeziński R., Bonisławska M., Oddziaływanie wybranych budowli hydrotechnicznych na drożność i jakość wód rzeki Krąpiel, „Gospodarka Wodna” 2010, nr 1, s. 34–43.
Google Scholar

Butkowski M., Energetyka wodna podstawowym źródłem energii odnawialnej w Polsce, [w:] J. Kalotka (red.), Materiały z VI Ogólnopolskiego Seminarium „Odnawialne Źródła Energii”, Instytut Technologii i Eksploatacji – PIB w Radomiu, Radom 2010.
Google Scholar

Byczkowski A., Hydrologia, t. 2, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1996.
Google Scholar

Fiedor B., Normatywne a ekonomiczne ujęcie regulacji publicznej w gospodarce rynkowej z uwagami dotyczącymi sektora elektroenergetycznego, [w:] U. Zagóra-Jonszta (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna – teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
Google Scholar

Hydropower, Renewable Energy Technologies: Cost Analysis Series, vol. 1: Power Sektor, International Renewable Energy Agency, June 2012.
Google Scholar

Iwan J., Studium badawczo-rozwojowe problemów turbin wodnych małej energetyki, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2006.
Google Scholar

Kaflik J., Pyrcioch T., Znaczenie energii odnawialnej z MEW, „Czysta Energia” 2008, nr 12, s. 24–24.
Google Scholar

Klima E., Janiszewska A., Rochmińska A., Prognoza oddziaływania na środowisko projektu regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007–2013, Łódź, sierpień 2006, www.rpo.lodzkie.pl
Google Scholar

Lantecki P., Szacowanie potencjału OŹE, „Czysta Energia” 2007, nr 10, s. 34–35.
Google Scholar

Lis M., Proces inwestycyjny MEW – ustalanie przepływu wody, właściwe określenie mocy i produkcji MEW, „Biuletyn TRMEW” 2011, nr 16, s. 22–24.
Google Scholar

Malicka E., Hydroenergetyczne wykorzystanie istniejących obiektów piętrzących wodę w Polsce, „Energetyka Wodna” 2013, nr 2, s. 23–24.
Google Scholar

Malicka E., Istotne problemy gospodarki wodnej w świetle ramowej dyrektywy wodnej, „Energetyka Wodna” 2012, nr 1, s. 20–22.
Google Scholar

Malicka E., Niewykorzystany potencjał, „Biuletyn TRMEW” 2010, nr 13, s. 4–6.
Google Scholar

Malicka E., Projekt Restor Hydro, „Energetyka Wodna” 2012, nr 3, s. 3–4.
Google Scholar

Mielczarski W., Analiza projektów legislacyjnych wchodzących w skład pakietu klimatyczno-energetycznego pod względem spełnienia przesłanek art. 175 ust. 2 lit. C Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, [w:] Pakiet klimatyczno-energetyczny – analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Polityki Integracyjnej, Warszawa, grudzień 2008.
Google Scholar

Ministerstwo Środowiska, Polityka ekologiczna Polski na lata 2009–2012 z perspektywą do 2016 r., Monitor Polski z 2009 r. nr 34, poz. 501.
Google Scholar

Ministerstwo Środowiska, , Projekt Polityki Wodnej Państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016), Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 2010, kzgw.gov.pl.
Google Scholar

Mioduszewski W., Czy Polska jest krajem ubogim w wodę?, „Gospodarka Wodna” 2008, nr 5.
Google Scholar

Pająk M., Analiza eksploatacyjna Małej Elektrowni Wodnej Domaniów, [w:] J. Kalotka (red.), Materiały z VI Ogólnopolskiego Seminarium „Odnawialne Źródła Energii”, Instytut Technologii i Eksploatacji – PIB w Radomiu, Radom 2010.
Google Scholar

Piotrowski K., Witowski T., Mondal K., Nowe spojrzenie na hydroenergetykę, „Czysta Energia” 2007, nr 2, s. 16–19.
Google Scholar

Plan nawodnień rolniczych dla województwa łódzkiego, wykonany przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska Biprowodmel sp. z o.o. w Poznaniu, www.bip.melioracja.lodzkie.pl/data/other/plannawodnienrolniczych-tomiv.pdf.
Google Scholar

Prandecki K., Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne, „Ekonomia i Środowisko” 2011, t. 2, s. 196–215.
Google Scholar

Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim, praca zbiorowa, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Wydział Środowiska i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Łódź 2008, www.wios.lodz.pl.
Google Scholar

Rduch J., Wybór rodzaju turbiny dla mikroelektrowni wodnych, „Czysta Energia” 2008, nr 2, s. 36–38.
Google Scholar

Skoczkowski T., Bezpieczeństwo energetyczne Polski – potrzeba szerszego spojrzenia, „Czysta Energia” 2009, nr 3, s. 24–27.
Google Scholar

Steller J., Energetyka Wodna w Polsce – niepojęte wyzwanie, Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez PAN Instytut Maszyn Przepływowych, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i przedsiębiorczości w Łomży: „Stan pozyskania odnawialnych źródeł energii w Polsce”, materiały konferencyjne, 2009, s. 69–84.
Google Scholar

Steller J., Henke A., Kaniecki M., Jak zbudować małą elektrownie wodną? Przewodnik inwestora, Wydawnictwo Europejskie Stowarzyszenie Małej Energetyki Wodnej (ESHA), Bruksela–Gdańsk 2010.
Google Scholar

Suwała W., Problemy ekonomiczne modelowania systemów paliwowo-energetycznych, „Polityka Energetyczna” 2010, t. 13, z. 2, s. 435–448.
Google Scholar

Ślusarczyk A., Poskramiacze rzek, „Newsweek” 2009, nr 1/09, s. 22–23.
Google Scholar

TRMEW: Polska nadal nie jest odpowiednio przygotowana na susze, http://biznesalert.pl/trmew-polska-nadal-nie-jest-odpowiednio-przygotowana-na-susze.
Google Scholar

Uberman R., Własność państwowa przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego w kontekście polityki bezpieczeństwa energetycznego, „Polityka Energetyczna” 2011, t. 14, z. 1, s. 29–56.
Google Scholar

Uchwała nr 192 Rady Ministrów w sprawie rozwoju małej energetyki wodnej z dnia 7 września 1981 r., Monitor Polski z 1981 r., nr 24, poz. 214.
Google Scholar

Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r., nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
Google Scholar

Wilkowski M., Małe elektrownie wodne na miarę XXI w., „Czysta Energia” 2011, nr 4, s. 38–39.
Google Scholar

Wojewódzki Program Ochrony i Rozwoju Zasobów Wodnych dla województwa łódzkiego, wykonany przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska Biprowodmel sp. z o.o. w Poznaniu, www.bip.melioracja.lodzkie.pl/data/other/wojprochrzaswod.pdf.
Google Scholar

Wójcik-Jackowski S., Kamiński J., Rozwój energetyki wodnej w południowo-wschodniej Polsce w świetle obowiązujących planów w gospodarce wodnej, „Polityka Energetyczna” 2012, t. 15, z. 2 s.103–114.
Google Scholar

http://posucha.imgw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=56.
Google Scholar

www.ptrm.pl/praktyka/warsztat-wyceny/male-elektrownie-wodne-warto-cenic-wartosc.
Google Scholar

www.rpo.lodzkie.pl.
Google Scholar

www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/co-grozi-malym-elektrowniom-wodnym-51162.html.
Google Scholar

http://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/swiat,27/najwieksza-susza-od-40-lat-rozlozyla-przemysl-energetyczny,38450,1,0.html.
Google Scholar

www.ure.pl.
Google Scholar

http://wmeritum.pl/wenezuela-pozbawiona-pradu-od-tygodnia-powodem-susza-oraz-bledne-planowanie-sieci-energetycznej/138648.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-04-12

Jak cytować

Sołtuniak, J. (2017). Wpływ suszy hydrologicznej na inwestycje w energetyce wodnej. Możliwości zapobiegania skutkom suszy. Gospodarka W Praktyce I Teorii, 44(3), [77]–91. https://doi.org/10.18778/1429-3730.44.06

Numer

Dział

Artykuły naukowe