Minimalizacja ryzyka jednoosobowej działalności gospodarczej w kontekście uregulowań prawnych w Polsce

  • Monika Gzik Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, jednoosobowa działalność gospodarcza, ryzyko działalności gospodarczej, minimalizacja ryzyka

Abstrakt

W świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej osoby fizyczne mogą prowadzić działalność gospodarczą jednoosobowo, występując wówczas samodzielnie jako przedsiębiorcy. Instytucja ta, jako najpowszechniejsza forma podejmowania działalności gospodarczej w Polsce, wypełnia znaczny fragment przestrzeni rynku pracy. Wymagania formalne prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej są właściwie minimalne. Forma ta wydaje się wygodna dla początkującego przedsiębiorcy. Jednakże rozrastająca się jednoosobowa działalność gospodarcza może nieść za sobą szereg ryzyk prawnych bądź finansowych. W artykule wskazano na węzłowe problemy związane z funkcjonowaniem jednoosobowej działalności gospodarczej w kontekście uregulowań prawnych w Polsce. Jako przykłady minimalizacji ryzyka zaproponowano rozwiązania w postaci mediacji, oceny wiarygodności finansowej kontrahenta, zabezpieczenia wierzytelności oraz przekształcenia w spółkę prawa handlowego.

Bibliografia

Baka W., Polska reforma gospodarcza, [w:] L. Bar (red.) Ocena regulacji prawnej reformy gospodarczej, „Państwo i Prawo” 1984, nr 5.

Bąkowski I., Sukcesja indywidualnej działalności gospodarczej, „Dziennik Gazeta Prawna” 2015, nr 204 (4097), Procedury.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, https://prod.ceidg.gov.pl [dostęp: 4.03.2018].

Chludziński B., Pojęcie działalności gospodarczej i formy jej reglamentacji, „Studia Iuridica Toruniensia” 2006, t. 3.

Czachurski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Domagała M., Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej, [w:] J. Izdebski, Prawne i organizacyjne aspekty wykonywania działalności gospodarczej. Działalność organizacyjna typu spin off i spin out, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2010.

Duraj T., Prawna perspektywa pracy na własny rachunek, [w:] E. Kryńska (red.) Praca na własny rachunek – determinanty i implikacje, IPPiS, Warszawa 2007.

Etel M., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Gajewska M., Metody pomiaru rezultatów funkcjonowania jednoosobowej działalności gospodarczej, „Nauki o Zarządzaniu – Management Sciences” 2012, nr 3 (12).

Gnela B., Prawo handlowe dla ekonomistów, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Kidyba A., Prawo handlowe, C.H. Beck, Warszawa 2016.

Kreft D., Wach D., Winiarski J., Ryzyko w działalności gospodarczej przedsiębiorstw, InforGlob-Mar, Gdańsk 2014.

Kruczalak K., Pojęcie przedsiębiorcy i jego znaczenie w obowiązującym prawie, „Rejent” 1998, nr 3 (83).

Kruczalak K., Prawo handlowe. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.

Kruczalak K., Wolność gospodarcza i jej ograniczenia w świetle Konstytucji RP, „Gdańskie Studia Prawnicze” 1998, t. 3.

Mikulska A., Zarządzanie ryzykiem jako wymiar strategicznego i przedsiębiorczego podejścia do zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, „Marketing i Rynek” 2015, nr 9.

Ropęga J., Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia niepowodzeniem jako element strategii małej firmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964, nr 9 poz. 59).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2017.0.459).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2016.0.1822).

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2012 r., poz. 591 ze zm.).

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2012, poz. 1314 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa (Dz.U. 2017 r., poz. 201 ze zm.).

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.0.1577).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2016, poz. 1829).

Witosz A., Witosz A.J., Prawo gospodarcze dla ekonomistów, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.

Opublikowane
2019-07-16
Jak cytować
Gzik, M. (2019). Minimalizacja ryzyka jednoosobowej działalności gospodarczej w kontekście uregulowań prawnych w Polsce. Gospodarka W Praktyce I Teorii, 51(2), 7-20. https://doi.org/10.18778/1429-3730.51.01
Dział
Artykuły naukowe