Baza ekonomiczna w procesie rewitalizacji miast poprzemysłowych

Autor

  • Ewa M. Boryczka Uniwersytet Łódzki, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska

DOI:

https://doi.org/10.18778/1429-3730.45.01

Słowa kluczowe:

baza ekonomiczna miast, rewitalizacja, miasta poprzemysłowe

Abstrakt

Polskie miasta ulegają ciągłym przemianom, a w dobie intensywnych przemian społeczno-gospodarczych i politycznych borykają się z wieloma problemami. Wskutek przemian polityczno-gospodarczych po 1989 r. wiele miast poprzemysłowych stanęło przed wyzwaniem dostosowania nie tylko ich przestrzeni do zmieniających się uwarunkowań i potrzeb mieszkańców, ale także przed wyzwaniem dostosowania kompetencji i umiejętności pracowników do zmieniających się wymagań i potrzeb rynku pracy. Problemy bezrobocia, w tym długotrwałego, ubóstwa, marginalizacji społecznej oraz te związane z brakiem aktywności lokalnej społeczności w życiu publicznym powodują trudną sytuację wielu miast poprzemysłowych. Rewitalizacja jako proces naprawczy, wyprowadzający fragmenty lub całe miasta z sytuacji kryzysowej wydaje się idealnym narzędziem poprawy sytuacji miast poprzemysłowych. Niniejszy artykuł stanowi próbę identyfikacji kluczowych związków przemian gospodarki miast poprzemysłowych, szczególnie ich bazy ekonomicznej i procesu rewitalizacji.

Bibliografia

Biliński T., Studia programowe i metody realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, „sprawy mieszkaniowe”, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, z 1–2, Kraków 2001.
Google Scholar

Biliński T., Systemowe ujęcie programu rewitalizacji obszaru miejskiego, [w:] Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. Tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006, s. 29.
Google Scholar

Boryczka E., Rewitalizacja miast, [w:] Przygodzki Z. (red.), EkoMiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Google Scholar

Boryczka E., Cooperation between public, private and social sectors in the process of revitalization of the city centres in Poland, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
Google Scholar

Boryczka E., Procesy rewitalizacji i ich konsekwencje dla przekształceń bazy ekonomicznej miasta. Przykład miast poprzemysłowych, rozprawa doktorska, maszynopis.
Google Scholar

Cunningham S., The Restoration economy, Berreyy-Koehler Publishers, Inc, San Framcisco 2002.
Google Scholar

Domański B., Gwosdz K., Efekty mnożnikowe w rozwoju lokalnym i regionalnym, [w:] Parysek J.J., Stryjakiewicz T. (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s. 215.
Google Scholar

Domański R., Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006, s. 232–233.
Google Scholar

Domański R., Miasto innowacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 25.
Google Scholar

Dziewoński K., Zagadnienie typologii morfologicznej miast w Polsce, „Przegląd Urbanistyczny”, t. 33, z. 4, 1962, s. 443.
Google Scholar

Harańczyk A., Miasta polskie w procesie globalizacji gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Google Scholar

Jerczyński M., Zagadnienia specjalizacji bazy ekonomicznej większych miast w Polsce, [w:] Jerczyński M., Chaves L.F., Siemek Z. (red.), Studia nad strukturą funkcjonalną miast, „Prace Geograficzne” nr 97, PAN IG, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 1973.
Google Scholar

Kaczmarek S., Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 2223.
Google Scholar

Liszewski S., Formy i struktury przestrzenne wielkich skupisk miejskich, [w:] Liszewski S. (red.), Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 199.
Google Scholar

Parysek J.J., Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2005.
Google Scholar

Skalski K., Problemy rewitalizacji, [w:] Gospodarka przestrzenna gmin. Poradnik Tom III, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków 1998.
Google Scholar

Słodczyk J., Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Uniwersytet Opolski, Opole 2003, s. 82.
Google Scholar

Sokołowicz M.E., Zasina J., Ekonomia miasta, [w:] Nowakowska A. (red.), EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 4363.
Google Scholar

Suliborski A., Funkcje miast, [w:] Liszewski S. (red.), Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
Google Scholar

Szymańska D., Geografia osadnictwa, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009.
Google Scholar

Tomczak F., Rewitalizacja a rozwój gospodarczy, [w:] Godlewska-Majkowska H., Kuciński K. (red.), Edukacja jako czynnik rozwoju regionów rewitalizowanych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, s. 12.
Google Scholar

Ziobrowski Z., Bryx M. (red.), Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009, s. 7.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2017-09-29

Jak cytować

Boryczka, E. M. (2017). Baza ekonomiczna w procesie rewitalizacji miast poprzemysłowych. Gospodarka W Praktyce I Teorii, 45(4), [7]-19. https://doi.org/10.18778/1429-3730.45.01

Numer

Dział

Artykuły naukowe