Wody opadowe jako przedmiot gospodarowania

Autor

  • Ksymena Rosiek Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej

DOI:

https://doi.org/10.18778/1429-3730.44.05

Słowa kluczowe:

wody opadowe, gospodarowanie deszczówką, cele gospodarowania wodami opadowymi, zarządzanie wodami opadowymi

Abstrakt

Woda deszczowa powinna zacząć być traktowana nie jako odpad, a jako cenny zasób, którym należy mądrze gospodarować w celu zmniejszenia ryzyka podtopień i powodzi, przeciwdziałania suszy, poprawy jakości życia na terenach zurbanizowanych, zapewnienia nawodnień dla rolnictwa. Można i należy wykorzystywać naturalne procesy w celu oczyszczania tejże wody.
Proponowane rozważania są pierwszym etapem szerszych badań związanych z gospodarowaniem wodami opadowymi. Celem artykułu jest rozpoznanie tematyki wody deszczowej w kontekście problemów z zarządzaniem nią, zdefiniowanie problemów i ich przyczyn oraz celów skutecznego zarządzania deszczówką.

Bibliografia

Brzymek B., Jarosińska E., Wpływ uszczelnienia powierzchni zlewni na odpływ wód deszczowych, „Czasopismo Techniczne” 2012, z. 4: „Środowisko”, z. 1-Ś, s. 50.
Google Scholar

Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności w polityce lokalnej i regionalnej. Poradnik TEEB dla miast: usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej, tłum. i red. wyd. pol. Fundacja Sendzimira, Kraków 2011.
Google Scholar

Januchta-Szostak A., Miasto w symbiozie z wodą, „Czasopismo Techniczne” 2010, z. 14: „Architektura”, z. 6-A, s. 95–103.
Google Scholar

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Zielona infrastruktura – zwiększanie kapitału naturalnego Europy”, COM(2013) 249 final
Google Scholar

Królikowska J., Królikowski A., Wody opadowe: odprowadzanie, zagospodarowanie podczyszczanie i wykorzystywanie, Seidel–Przywecki, Józefosław 2012.
Google Scholar

Lorenc H. (red.), Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, IMGW Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012.
Google Scholar

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, GUS, Warszawa 2015.
Google Scholar

Opłaty od powierzchni uszczelnionej jako instrument zrównoważonego zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi, red. K Kociszewski,. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2016, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 453, s. 270–0 281.
Google Scholar

Wojciechowska E. i in., Zrównoważone systemy gospodarowania wodą deszczową, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2015.
Google Scholar

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, GUS 2015, http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/prezentacja.jsf?q=005003006001&p=kraj (dostęp: 27.12.2015).
Google Scholar

http://urbnews.pl/zagrozenie-powodziowe-nie-bedzie-odwzorowane-w-planach-miejscowych/ (dostęp: 27.12.2015).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-04-12

Jak cytować

Rosiek, K. (2017). Wody opadowe jako przedmiot gospodarowania. Gospodarka W Praktyce I Teorii, 44(3), [61]–76. https://doi.org/10.18778/1429-3730.44.05

Numer

Dział

Artykuły naukowe