Instrumenty ekonomiczne gospodarki wodnej w świetle projektu ustawy prawo wodne z czerwca 2016

Autor

  • Izabela Godyń Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej

DOI:

https://doi.org/10.18778/1429-3730.44.03

Słowa kluczowe:

opłaty ekologiczne, zasoby wodne, prawo wodne

Abstrakt

W tekście przedstawiono planowane zmiany w systemie opłat środowiskowych wynikających z rządowego projektu ustawy wodnej z dnia 23 czerwca 2016 r. Porównanie istniejących i proponowanych instrumentów ekonomicznych jest wykonane na podstawie przepisów projektowanej ustawy oraz przepisów obowiązujących. Zostały przeprowadzone analizy stawek opłat za usługi wodne oraz wpływu ich zmian na ceny niektórych produktów i usług.

Bibliografia

Burszta-Adamiak E., Mechanizmy finansowe gospodarowania wodami opadowymi w miastach, „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania” 2014, nr 5 („Woda w Mieście”).
Google Scholar

Edel R., Odwodnienie dróg, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2000.
Google Scholar

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 13/2016 w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2015, http://ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/srednie-ceny-energii-i (dostęp: 1.06.2016).
Google Scholar

Metodyka zastosowania kryterium dostępności cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE, Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, wrzesień 2015, https://www.funduszeeuropejskie. gov.pl/media/8776/metodyka_dostepnosci_cenowej.pdf (dostęp: 1.06.2016).
Google Scholar

Ochrona środowiska 2015. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2015.
Google Scholar

Projekt ustawy Prawo wodne z 23 czerwca 2016 r., Ministerstwo Środowiska, http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284651/katalog/12349263 (dostęp: 1.06.2016).
Google Scholar

Rachunek zysków i strat za rok 2015, http://bip.mpwik.krakow.pl/katalog/strona,15.html (dostęp: 1.06.2016).
Google Scholar

Rocznik statystyczny Krakowa 2015, US w Krakowie, Kraków 2015.
Google Scholar

Rozporządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły. Załącznik nr 5. Wykaz czynnych posterunków wodowskazowych wraz z ich charakterystyką hydrologiczną.
Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2015 r., poz. 1875).
Google Scholar

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016, poz. 672 z późn. zm.).
Google Scholar

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284651/katalog/12349263 (dostęp: 1.06.2016).
Google Scholar

http://retencja.pl/deszcz/oplaty-za-wody-opadowe-i-roztopowe/ (dostęp: 1.06.2016).
Google Scholar

http://wodociagi.krakow.pl/o-firmie/infrastruktura.html (dostęp: 1.06.2016).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-04-12

Jak cytować

Godyń, I. (2017). Instrumenty ekonomiczne gospodarki wodnej w świetle projektu ustawy prawo wodne z czerwca 2016. Gospodarka W Praktyce I Teorii, 44(3), [33]–46. https://doi.org/10.18778/1429-3730.44.03

Numer

Dział

Artykuły naukowe