Return to Article Details "Apokryfy syryjskie. Historia i przysłowia Achikara. Grota skarbów. Apokalipsa Pseudo-Metodego" ["Syriac Apocrypha. The Story of Aquihar. The Cave of Treasures. Pseudo-Methodius’ Apocalypsis"] Download Download PDF